Kursa kods Valo1052

Kredītpunkti 2

Latviešu valodas stilistika

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Kursa apstiprinājuma datums15.04.2014

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Ieva Lazdiņa

Mg. paed.

author viesasist.

Ineta Bušmane

Augstākā izglītība(līm.)

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir veidot pareizu izpratni par valodas kultūru kā personības vispārējās un sociālās kultūras pazīmi, par valodas politikas aktualitātēm un valodas lomu starptautisko procesu norisē. Veicināt cieņpilnu attieksmi pret latviešu valodu, pilnīgot valodas teorētiskās zināšanas par valodas funkcijām un saziņas līdzekļiem, nostiprināt iemaņas un prasmes lietot valodas izteiksmes līdzekļus mutvārdos un rakstos atbilstoši literārās valodas normām. Izkopt izteiksmīgas runas iemaņas un prasmes rediģēt tekstu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas – par valodas kultūru un valodas funkcijām, valodas pareizu lietošanu; padziļinātas zināšanas par mutvārdu un rakstu valodas sistēmu
• prasmes –vērtēt un analizēt tekstus atbilstoši latviešu literārās valodas normām, lietot pareizu rakstu valodu lietišķā sarakstē, rediģēt tekstu.
• kompetence – studentiem ir pilnveidota latviešu valodas komunikatīvā kompetence mutvārdu un rakstveida saziņā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kursa uzdevumi, saturs, uzbūve, tā sakars ar sakarzinībām. Valodas būtība.
2 Valodas kultūra, tās komponenti. Valodas kultūras pazīmes.
3 Valoda un sabiedrība. Valodas izvēle un brīvība un ētika.
4 Latviešu literārā valoda. Runas kultūra.
5 Valsts valodas likums. Valsts valoda: likums un realitāte.
6 Eiropas valodu portfelis. Literārās valodas stili.
7 Valodas emocionāli ekspresīvie stili. Leksikostilistiskās kļūdas.
8 Vārdu stilistiskā daudznozīmība. Vienoti valodas zināšanu vērtēšanas standarti.
9 Latviešu valodas pārbaudes mehānismi. Valodas norma.
10 Lietišķie raksti. Darījumrakstu valodas prasmes.
11 Referāts. Anotācija.
12 Recenzija. Aptauja. Intervija.
13 Dzīvesgājums (CV ). Autobiogrāfija.
14 Tēzes. Lietišķās vēstules.
15 Iesniegums. Paskaidrojums.
16 Stila kļūdas. Etniskā tolerance.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstītas 2 esejas, aktīva piedalīšanās nodarbībās, izstrādāti patstāvīgie darbi un mājas darbi. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 15 % no kopējā auditoriju nodarbību skaita. Noslēgumā ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Rubīna A. Latviešu valodas rokasgrāmata. Valodas kultūra teorijā un praksē. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 188 lpp. ISBN 9984-36-548-4
2. Strautiņa V., Šulce D. Latviešu valodas pareizruna un pareizrakstība. Rīga: RaKa, 2009. 100 lpp. ISBN 9984-46-082-6
3. Skujiņa V. Latviešu valoda lietišķajos rakstos. Atjaunots, mūsdienīgs izdevums. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013. 112 lpp. ISBN: 978-9934-0-3638-5
4. Valeinis V. Ievads literatūrzinātnē. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 222 lpp. ISBN 978-9984-37-174-0

Papildliteratūra

1. Blinkena A. Latviešu interpunkcija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010. 440 lpp. ISBN 978-9984-40-516-2
2. Kušķis J. Mūsu valoda II. [Rīga] : RLB Latviešu valodas attīstības kopa : Antava, 2006-2009. 376 lpp. ISBN 978–9984–39–826–6
3. Urževica S. Rokasgrāmata latviešu valodā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010. 264 259 lpp. ISBN 978-9984-40-984-9

Periodika un citi informācijas avoti

1. Laikraksts "Diena". Rīga : Diena. ISSN 1407-1290.Pieejams arī tiešsaistē http://www.diena.lv/
2. Laikraksts "Latvijas Avīze" Rīga : Lauku Avīze, 2003-. ISSN 1691-1229. Pieejams arī tiešsaistē http://www.la.lv/
3. Valoda: Nozīme un forma. Plašsaziņas līdzekļu valoda. LU Akadēmiskais apgāds. 2009. 124 lpp. ISBN 978-9984-45-079-7.

Piezīmes

Kurss iekļauts ESAF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari" obligātajā daļā.