Kursa kods Valo1049

Kredītpunkti 4

Profesionālā vācu valoda I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā160

Semināru un praktisko darbu stundu skaits64

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums05.03.2013

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

author vieslekt.

Irina Orlova

Mg. philol.

Kursa anotācija

Kurss ietver profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem (prakses ārzemēs, piedalīšanās vieslektoru lekcijās, darbs kopuzņēmumos u.c.). Studiju kurss paredz pilnveidot studentu prasmes visos valodas darbības veidos – lasīšanā, runāšanā, audiēšanā, rakstīšanā, akcentējot ar autotransportu, lauksaimniecības mašīnām, lopkopības mehanizāciju saistītu terminoloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus būvniecības un būvinženierijas jomās.
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski un mutiski.
Vērtēšana: ieskaite.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauku inženieru fakultāte.
2 Studijas LLU. Dzīves apraksta (CV) un pieteikuma vēstules sastādīšanas principi.
3 Būvinženierija. Dažādu būvju tipi. Būvprojekti, būvdarbu vadīšana. Darba intervija.
4 Arhitektūra. Arhitektūras stili. Ēkas eksplikācija, daļas.
5 Būvlaukums. Būvmašīnas un laukuma aprīkojums
6 Būvmehānikas un ģeometrijas pamatjēdzieni. Tehniskais apraksts.
7 Iekšējie un ārējie būvdarbi. Darbarīki. Instrukcijas rakstīšana.
8 Materiāli. Klasifikācija un pamatīpašības. Materiālu tehnoloģija. Lietišķās vēstules sastādīšanas principi.
9 Metāli: dzelzi saturošie un nesaturošie. Savienojumi un sakausējumi. Nemetāli
10 Tērauds, tērauda konstrukcijas. Korozija
11 Mūra darbi. Akmeņi un ķieģeļi. Grunts. Cements, java
12 Betona veidi. Sastāvdaļas, pildvielas, blīvēšana. Tehnoloģiskā procesa apraksts.
13 Dzelzsbetons. Stiegrošana. Betona otrreizējā pārstrādāšana. Vēstule-pieprasījums.
14 Polimeri. Dabīgie un sintētiskie polimeri. Termoplastmasa, termoplasts, reaktoplasts. Stiepes pārbaude
15 Minerāli, keramika un stikls. Metāliskie un nemetāliskie minerāli. Stikla veidi. Laminēšana.
16 Koka darbi. Koku sugas. Cietkoksne un mīkstkoksne. Zāģmateriāli. Koka izstrādājumi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, aktīva piedalīšanās nodarbībās, izstrādāti individuālie darbi (mājas lasīšana 10 000 rakstu zīmes un sagatavota mutvārdu prezentācija par izvēlēto tēmu). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā auditoriju nodarbību skaita. Noslēgumā -ieskaite.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar profesionālās jomas terminu tulkojumu/skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Vērtējums (ieskaite) veidojas no atsevišķiem vērtējumiem: kontroldarbos, nodarbībās un semestra individuālā darba vērtējuma.

Pamatliteratūra

1. Pregartner T. Bemessung von Befestigungen in Beton. Bauingenieur-Praxis. Einführung mit Beispielen. 1. Aufl. Verlag: Ernst W. + Sohn Verlag, 2009. 365 S. ISBN-10:3-433-02930-X.
2. Stracke M., Kindmann R. Verbindungen im Stahl- und Verbundbau. Bauingenieur-Praxis. 2. Aufl. Verlag: Ernst W. + Sohn Verlag, 2009. 446 S. ISBN-10:3-433-02916-4.
3. Thieme D. Einführung in die Finite Elemente Methode für Bauingenieure. Mit 53 Berechnungsbeispielen. 3. Aufl. Verlag: Shaker Verlag, 2008. 222 S. ISBN-10:3-8322-6919-3.
4. Henning W. Studienführer Bauingenieurwesen. Berufswahl und Studium (BS). Ein Abriss zu Studium und Beruf für konstruktive Zeitgenossen. 2. Aufl. Verlag: Lexika Verlag, 2008. 168 S. ISBN-10:3-89694-442-8.

Papildliteratūra

1. Basseler U., Heinrich J., Utecht B. Grundlagen und Probleme der Volkswirtschaft. 18. Aufl. Schäffer-Poeschel Verlag, 2006. 981 S. ISBN-10:3-7910-2547-3.
2. Seidl A. Deutsche Agrargeschichte. Verlag Deutsche Landwirtschaftsg. Frankfurt, 2006. 348 S. ISBN-10:3-7690-0655-0.
3. Kornmeier M. Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht: fuer Bachelor, Master und Dissertation. 4. Auflage. Verlag Utb GmbH. Stuttgart, 2010. 322 S. ISBN-10:3-8252-3154-2.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Landeskultur-Magazin (ISSN: 0044-300X).
2. Agrar- und Umweltrecht. - Zeitschrift für das gesamte Recht der Landwirtschaft der Agrarmärkte und des ländlichen Raumes.(ISSN 0340-840X).
3. Stadtplanung-Raumplanung (ISSN: 0176-7534).

Piezīmes

Kurss iekļauts LIF profesionālās izglītības bakalaura studiju programmas „Būvniecība ” obligātajā daļā.