Kursa kods Valo1048

Kredītpunkti 1

Vācu valoda ekonomistiem I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Valodniecība un literatūrzinātneLietišķā valodniecība161605/03/2013Valodu centrs

Kursa izstrādātāji

author doc.

Inese Ozola

Filoloģijas doktors

author vieslekt.

Oksana Mališeva

Humanitāro zinātņu maģistrs filoloģijā

Papildliteratūra

1. Dahmen A. Kompaktstudium Wirtschaftswissenschaften. Band 6. Finanzierung. 3. Aufl. Verlag Franz Vahlen, 2007. ISBN-10:3-8006-3421-X.
2. Henning W. Studienführer Wirtschaftswissenschaften. F.A.Z. Beruf und Chance. 7. Aufl. Lexika Verlag, 2009. 246 S. ISBN-10:3-89694-453-3
3. Sprich Ch. Das Denken in theoretischen Modellen als Leitidee der Wirtschaftswissenschaften. GRIN Verlag, 2007. 28 S. ISBN-10:3-638-84182-0

Periodika un citi informācijas avoti

1. Spektrum der Wissenschaft. [tiešsaiste] [skatīts 14.11.2011.]. Pieejams: http://www.spektrum.de/
2. Manager Magazin. [tiešsaiste]. Publisher: Hamburg : Management und Marketing Verlagsgesellschaft. [skatīts 14.11.2011.]. Pieejams: http://www.manager-magazin.de
3. Zeitschrift fuer Wirtschafts- und Unternehmensethik.[tiešsaiste]. Print ISSN 1439-880X. Online ISSN 1862-0043. [skatīts 02.04.2013.]. Pieejams: http://www.zfwu.de/

Piezīmes

Obligāts kurss akadēmiskā bakalaura programmā Ekonomika

Kursa anotācija

Kurss paredz svešvalodas (vācu) zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziņai ar ārzemju studentiem, speciālistiem, kā arī akadēmiskā vidē. Studiju kurss paredz pilnveidot studentu prasmes vācu valodā dažādos veidos un līmeņos, akcentējot ar ekonomiku un komercdarbību saistītu terminoloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
- izglītība augstskolā, uzņēmējdarbības veidi, tautsaimniecības nozares (Kontroldarbs Nr. 1);
- piedāvājums, pieprasījums, konkurence, resursu kustība, nodokļi, ražošana, ilgtspējīga attīstība (Kontroldarbs Nr. 2).
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, tulkojot ar ekonomiku saistītus tekstu fragmentus. Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa plāns

1. Studijas augstskolā Latvijā.
2. Augstskolu izglītības sistēmu salīdzinājums Eiropas valstīs. Erasmus+ mobilitātes iespējas.
3. Mobilitāte Eiropā. Terminoloģija ekonomikā. Terminu tulkošana. Terminu vārdnīcas veidošana.
4. Uzņēmējdarbība. Uzņēmējdarbības veidi Latvijā un Vācijā.
5. Tautsaimniecības nozares.
6. Kontroldarbs Nr. 1
7. Aktualitātes ekonomikā. Ekonomikas terminu definēšana.
8. Piedāvājums un pieprasījums.
9.Resursu kustība. Keinsa ekonomikas teorija.
10.Nodokļu sistēma.
11. Ražošana.
12. Uzņēmuma saimnieciska darbība. Uzņēmumi.
13.Uzņēmējdarbības ilgtspējīga attīstība.
14. Kontroldarbs Nr. 2.
15. Individuālā darba aizstāvēšana un novērtējums.
16. Individuālā darba aizstāvēšana un novērtējums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Ieskaite. To veido kumulatīvais vērtējums.
Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, fragmenta tulkojums, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sastādīta ekonomikas terminu vārdnīca (glosārijs) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un komentāriem.
3. Studenti spēj mutvārdos tulkot izvēlētā teksta fragmentus un atbildēt uz jautājumiem par izlasīto materiālu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem kontroldarbos, nodarbībās un semestra individuālā darba vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Pamatliteratūra

1. Basseler U., Heinrich J., Utecht B. Grundlagen und Probleme der Volkswirtschaft. 18. Aufl. Schäffer-Poeschel Verlag, 2006. 981 S. ISBN-10:3-7910-2547-3
2. Beschorner D. Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. NWB-Studienbücher. Wirtschaftswissenschaften. Grundlagen und Konzepte. Nwb Verlag, 2006. 569 S. ISBN-10:3-482-46642-4
3. Eckstein P.P. Statistik für Wirtschaftswissenschaftler. Gabler Lehrbuch. Gabler Verlag, 2008. 404 S. ISBN-10:3-8349-0920-3
4. Ring G., Siebeck J., Woitz St. Privatrecht für Wirtschaftswissenschaftler. Lehrbuch. Medium: PDF, 2010. ISBN-10:3-486-58661-0