Kursa kods Valo1047

Kredītpunkti 4

Profesionālā angļu valoda I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā160

Semināru un praktisko darbu stundu skaits64

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums05.03.2013

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Irina Orlova

Mg. philol.

Kursa anotācija

Kurss ietver profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem (prakses ārzemēs, piedalīšanās vieslektoru lekcijās, darbs kopuzņēmumos u.c.). Studiju kurss paredz pilnveidot studentu prasmes visos valodas darbības veidos – lasīšanā, runāšanā, audiēšanā, rakstīšanā, akcentējot ar būvniecību un būvinženieriju saistītu terminoloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus būvniecības un būvinženierijas jomās.
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski un mutiski.
Vērtēšana: ieskaite.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauku inženieru fakultāte.
2 Studijas LLU. Dzīves apraksta (CV) un pieteikuma vēstules sastādīšanas principi.
3 Būvinženierija. Dažādu būvju tipi. Būvprojekti, būvdarbu vadīšana. Darba intervija.
4 Arhitektūra. Arhitektūras stili. Ēkas eksplikācija, daļas.
5 Būvlaukums. Būvmašīnas un laukuma aprīkojums
6 Būvmehānikas un ģeometrijas pamatjēdzieni. Tehniskais apraksts.
7 Iekšējie un ārējie būvdarbi. Darbarīki. Instrukcijas rakstīšana.
8 Materiāli. Klasifikācija un pamatīpašības. Materiālu tehnoloģija. Lietišķās vēstules sastādīšanas principi.
9 Metāli: dzelzi saturošie un nesaturošie. Savienojumi un sakausējumi. Nemetāli
10 Tērauds, tērauda konstrukcijas. Korozija
11 Mūra darbi. Akmeņi un ķieģeļi. Grunts. Cements, java
12 Betona veidi. Sastāvdaļas, pildvielas, blīvēšana. Tehnoloģiskā procesa apraksts.
13 Dzelzsbetons. Stiegrošana. Betona otrreizējā pārstrādāšana. Vēstule-pieprasījums.
14 Polimeri. Dabīgie un sintētiskie polimeri. Termoplastmasa, termoplasts, reaktoplasts. Stiepes pārbaude
15 Minerāli, keramika un stikls. Metāliskie un nemetāliskie minerāli. Stikla veidi. Laminēšana.
16 Koka darbi. Koku sugas. Cietkoksne un mīkstkoksne. Zāģmateriāli. Koka izstrādājumi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, aktīva piedalīšanās nodarbībās, izstrādāti individuālie darbi (mājas lasīšana 10 000 rakstu zīmes un sagatavota mutvārdu prezentācija par izvēlēto tēmu). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā auditoriju nodarbību skaita. Noslēgumā ieskaite.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar profesionālās jomas terminu tulkojumu/skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Vērtējums (ieskaite) veidojas no atsevišķiem vērtējumiem: kontroldarbos, nodarbībās un semestra individuālā darba vērtējuma.

Pamatliteratūra

1. Bonamy D. Technical English 2 (Pre-inter). ISBN 13: 9781405845540 ISBN 10: 1405845546 Pearson Education Ltd, 2008. 124 p.
2. Ibbotson M. Cambridge English for Engineering. ISBN-10: 0521715180. Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2008. 112 p.
3. Ibbotson M. Professional English in Use. Engineering. ISBN-10: 0521734886 | ISBN-13: 978-0521734882 Cambridge : Cambridge University Press, 2009. 144 p.
4. Killers V.K. Latviešu – angļu, angļu - latviešu ilustrētā būvniecības terminu vārdnīca. ISBN10: 5401010583, ISBN13: 9785401010582 . Rīga: Avots, 1999. 203 lpp.

Papildliteratūra

1. Graham P. Building Ecology: first principles for a sustainable built environment. ISBN-10: 0632064137 | ISBN-13: 978-0632064137. Oxford: Blackwell Science, 2003. 290 p.
2. Badger I., Pedley S. Everyday Business Writing. ISBN: 0582539722 Harlow : Longman, 2003. 95 p.
3. Love T. W. Construction manual: concrete and form work. ISBN 10: 0910460035 / ISBN 13: 9780910460033. Craftsman Book Company, 2005. 158 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Building Design and Construction. ISSN 0007-3407
2. Latvijas būvniecība : ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058.
3. Civil Engineering. Publisher: American Society of Civil Engineers. ISSN 0885-7024 [skatīts 02.04.2013.]. Pieejams EBSCO MasterFILE Premier: http://search.ebscohost.com/

Piezīmes

Kurss iekļauts VBF studiju programmas "Būvniecība" obligātajā daļā.