Kursa kods Valo1046

Kredītpunkti 1

Angļu valoda ekonomistiem I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā40

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums14.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author doc.

Inese Ozola

Dr. philol.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz studējošo svešvalodas (angļu) zināšanu un prasmju pilnveidi, akcentējot ar ekonomiku un komercdarbību saistītu terminoloģiju, kas nepieciešamas profesionālās un zinātniskās literatūras lasīšanai, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, argumentētai diskusijai starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par nozares terminoloģiju. Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
- studijas augstskolā, uzņēmējdarbības veidi, uzņēmumi, tautsaimniecības nozares (Kontroldarbs Nr. 1);
- piedāvājums/ pieprasījums, resursu kustība, bioekonomika, ilgtspējīga attīstība (Kontroldarbs Nr. 2).
Prasmes: studenti spēj formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo un zinātnisko informāciju, argumentēti diskutēt, kritiski izvērtēt un skaidrot procesus, pielietojot profesionālo terminoloģiju, komunikatīvās prasmes un zinātnisko valodu: rakstiski – esejā, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬–diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēlēs, uzstājoties ar prezentāciju.
Kompetence: studentiem ir pilnveidota speciālā lietojuma un zinātniskās angļu valodas kompetence, lai radoši lietotu angļu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē studentu mobilitātē, profesionālā un zinātniskā darbībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Augstskolu izglītības sistēmu salīdzinājums Eiropas valstīs.
2. Erasmus+ mobilitātes iespējas. Terminoloģija ekonomikā. Tiešsaistes terminu vārdnīcas.
3. Darba spēka mobilitāte Eiropā.
4. Uzņēmējdarbība. Uzņēmējdarbības veidi Latvijā un Lielbritānijā.
5. Tautsaimniecības nozares. Terminu tulkošana un definēšana. Terminu vārdnīcas veidošana.
6. Kontroldarbs Nr. 1 (Terminoloģija)
7. Aktualitātes ekonomikā no starptautiskiem avotiem.
8. Piedāvājums un pieprasījums.
9. Resursu kustība. Fiskālā un monetārā politika.
10. Keinsa ekonomikas teorija.
11. Bioekonomika. Profesionālās literatūras lasīšana un interpretēšana.
12. Bioresursu primāra ražošana un pārstrāde. Uzņēmumi.
13.Uzņēmējdarbības ilgtspējīga attīstība.
14. Zināšanu ekonomika lauku un reģionu dzīvotspējai.
15. Kontroldarbs Nr. 2. (Terminoloģija)

16. Seminārs: individuālo darbu prezentēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Ieskaite. To veido kumulatīvais vērtējums.
Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, fragmenta tulkojums, sagatavots kopsavilkums, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā no starptautiskiem avotiem (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sastādīta ekonomikas terminu vārdnīca (glosārijs) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un komentāriem.
3. Studenti spēj izklāstīt izlasīto informāciju, sastādīt kopsavilkumu, salīdzināt situācijas, formulēt domas, loģiski secināt un atbildēt uz jautājumiem par izlasīto materiālu, kā arī mutvārdos tulkot izvēlētā teksta fragmentus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem kontroldarbos, nodarbībās un semestra individuālā darba vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Pamatliteratūra

1. MacKenzie I. English for Business Studies. A course for Business Studies and Economics Students. Cambridge University Press, 2016. 191 p. ISBN 9780521743419.
2. Mascull B. Business Vocabulary in Use. Advanced. Cambridge University Press, 3rd edition, 2018. 172 p. ISBN 13978-1316628232
3. Cambridge Dictionary. Cambridge University Press. [tiešsaiste] (skatīts 14.09.2019.). Pieejams: https://dictionary.cambridge.org/
4. Rosenberg M. Business Advantage. Advanced. Cambridge University Press, 2016. 158 p. ISBN9781107637832

Papildliteratūra

1. Akadēmiskā terminu datu bāze. [tiešsaiste] (skatīts 14.09.2019.). Pieejams: http://termini.lza.lv/
2. Evans V., Dooley J., Patel K.C. Career Paths. Finance. Express Publishing, 2016. 117 p. ISBN 978-1-78098-645-6
3. Emmerson P. Business Vocabulary Builder. MacMillan, 2009. 176 p. ISBN 978-0-230-71682-7

Periodika un citi informācijas avoti

1. Economy, Economics, Investment Reports. [tiešsaiste] (skatīts 14.09.2019.). Pieejams: www.economywatch.com
2. Interneta informācijas dienests (Online business information service about the EU). [tiešsaiste] (skatīts 14.09.2019.). Pieejams: www.eubusiness.com
3. Wiley interneta bibliotēka (Wiley Online Library) [tiešsaiste] (skatīts 14.09.2019.).Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/

Piezīmes

Obligāts kurss akadēmiskā bakalaura programmā Ekonomika