Kursa kods Valo1046

Kredītpunkti 1

Angļu valoda ekonomistiem I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Valodniecība un literatūrzinātneLietišķā valodniecība161605/03/2013Valodu centrs

Kursa izstrādātājs

author doc.

Inese Ozola

Filoloģijas doktors

Papildliteratūra

1. Akadēmiskā terminu datu bāze. [tiešsaiste] (skatīts 14.11.2018.). Pieejams: http://termini.lza.lv/
2.Matisone I., Blumfelde I. English – Latvian Dictionary of International Business. Zvaigzne ABC, 2006. 704 lpp. ISBN 9984367363
3. Evans V., Dooley J., Patel K.C. Career Paths. Finance. Express Publishing, 2016. 117 p. ISBN 978-1-78098-645-6

Periodika un citi informācijas avoti

1. Economy, Economics, Investment Reports. [tiešsaiste] (skatīts 14.11.2018.). Pieejams: www.economywatch.com
2. Interneta informācijas dienests (Online business information service about the EU). [tiešsaiste] (skatīts 14.11.2018.). Pieejams: www.eubusiness.com
3. Sabiedriskais medijs (Apvienotā karaliste) “British Broadcasting Corporation” [tiešsaiste] (skatīts 14.11.2018.). Pieejams: https://www.bbc.com/news/business

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts EF studiju programmas „Ekonomika" obligātajā daļā.

Kursa anotācija

Kurss paredz svešvalodas (angļu) zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziņai ar ārzemju studentiem, speciālistiem, kā arī akadēmiskā vidē. Studiju kurss paredz pilnveidot studentu prasmes angļu valodā dažādos veidos un līmeņos, akcentējot ar ekonomiku un komercdarbību saistītu terminoloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
- izglītība augstskolā, uzņēmējdarbības veidi, tautsaimniecības nozares (Kontroldarbs Nr. 1);
- piedāvājums, pieprasījums, konkurence, resursu kustība, nodokļi, ražošana, ilgtspējīga attīstība (Kontroldarbs Nr. 2).
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, tulkojot ar ekonomiku saistītus tekstu fragmentus. Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa plāns

1. Studijas augstskolā Latvijā.
2. Augstskolu izglītības sistēmu salīdzinājums Eiropas valstīs. Erasmus+ mobilitātes iespējas.
3. Mobilitāte Eiropā. Terminoloģija ekonomikā. Terminu tulkošana. Terminu vārdnīcas veidošana.
4. Uzņēmējdarbība. Uzņēmējdarbības veidi Latvijā un Lielbritānijā.
5. Tautsaimniecības nozares.
6. Kontroldarbs Nr. 1
7. Aktualitātes ekonomikā. Ekonomikas terminu definēšana.
8. Piedāvājums un pieprasījums.
9.Resursu kustība. Keinsa ekonomikas teorija. 10.Nodokļu sistēma.
11. Ražošana.
12. Uzņēmuma saimnieciska darbība. Uzņēmumi. 13.Uzņēmējdarbības ilgtspējīga attīstība.
14. Kontroldarbs Nr. 2.
15. Individuālā darba aizstāvēšana un novērtējums. 16. Individuālā darba aizstāvēšana un novērtējums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Ieskaite. To veido kumulatīvais vērtējums.
Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, fragmenta tulkojums, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1.patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2.sastādīta ekonomikas terminu vārdnīca (glosārijs) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un komentāriem.
3.Studenti spēj mutvārdos tulkot izvēlētā teksta fragmentus un atbildēt uz jautājumiem par izlasīto materiālu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem kontroldarbos, nodarbībās un semestra individuālā darba vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Pamatliteratūra

1. MacKenzie I. English for Business Studies. A course for Business Studies and Economics Students. Cambridge University Press, 2010. 191 p. ISBN 9780521743419.
2. Mascull B. Business Vocabulary in Use. Cambridge University Press, 2008. 172 p. ISBN 9780521775298
3. Cambridge Dictionary. Cambridge University Press. [tiešsaiste] (skatīts 14.11.2018.). Pieejams: https://dictionary.cambridge.org/
4. Emmerson P. Business Vocabulary Builder. MacMillan, 2009. 176 p. ISBN 978-0-230-71682-7