Kursa kods Valo1045

Kredītpunkti 2

Profesionālā vācu valoda

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums29.01.2013

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Aija Pētersone

Mg. paed.

author vieslekt.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

Kursa anotācija

Kurss paredz profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem. Programma paredz pilnveidot studentu prasmes dažādos komunikācijas veidos un līmeņos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus šādās jomās:
- izglītības sistēma Latvijā un ES, profesionālā izglītība Latvijā un ES, profesionālās izglītības pamatnostādnes, pedagoģiskais process, pedagoģiskās iemaņas (Kontroldarbs Nr. 1);
- mācību metodes, mācību organizācijas formas, uzskates līdzekļi mācību procesā, informācijas tehnoloģijas profesionālajā izglītībā (Kontroldarbs Nr. 2).
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, kopsavilkumos, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa saturs(kalendārs)

1. LLU. Tehniskā fakultāte. Ievads specialitātē.
2. Izglītības sistēmas ES.
3. Profesionālā izglītība ES.
4. Pedagoģisko iemaņu veidošana.
5. Mijiedarbība pedagoģiskajā procesā.
6. 1. kontroldarbs. Profesionālās meistarības pilnveidošana.
7. Mācību process profesionālajā izglītībā.
8. Uzskates līdzekļi mācību procesā.
9. Mācību metodes.
10. Mācību organizācijas formas.
11. Pašizglītošanās un tālmācība.
12. Mācīšanās psiholoģiskie aspekti.
13. Informācijas tehnoloģijas apmācībā.
14. 2. kontroldarbs. Lietišķā vēstule. Pieteikuma vēstule.
15. Veiksmīgas prezentācijas principi.
16. Semestra individuālā darba aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Ieskaite ar atzīmi. To veido kumulatīvais vērtējums.
Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PowerPoint prezentācija un sniegta 8 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. rakstiski sagatavots kopsavilkums;
4. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem kontroldarbos, nodarbībās un semestra individuālā darba vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 60% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Pamatliteratūra

1. Böhm J. Werteerziehung in der Elementarpädagogik. 1. Aufl. GRIN Verlag. 2011. 22 S. ISBN-10:3-640-91162-8. Nav liel. Latvijas b-kās.
2. Alisch J. Kommunikation und Kultur als Elemente interkultureller Begegnung in der Pädagogik. 1. Aufl. GRIN Verlag. 2008. 15 S. ISBN-10:3-640-12914-8.
3. Prager J., Wieland C. Berufliche Bildung auf neuen Wegen. 1. Aufl. Verlag Bertelsmann Stiftung. 2007. 216 S. ISBN-10: 3-89204-886-X.
4. Mueller-Ruckwitt A. "Kompetenz" - Bildungstheoretische Untersuchungen zu einem aktuellen Begriff. 1. Aufl. Verlag Ergon Verlag. 2008. 291 S. ISBN-10: 3-89913-615-2.

Papildliteratūra

1. Bruland D. Interkulturelle Kompetenz in einer multikulturellen Gesellschaft. 1. Aufl. Verlag GRIN Verlag. 2007. 44 S. ISBN-10: 3-638-77813-4.
2. Plassmann E., Umlauf K., Seefeldt J., Roesch H. Bibliotheken und Informationsgesellschaft in Deutschland. Eine Einfuehrung. 2. Aufl. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. 2011. 388 S. ISBN-10:3-447-06474-9.
3. Matthes J. Globalisierung verstehen. Unsere Welt in Zahlen, Fakten, Analysen. 1. Aufl. Verlag Siegler. 2007. 192 S. ISBN-10: 3-87748-663-0.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Landeskultur-Magazin (ISSN: 0044-300X).
2. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie (KZfSS) (ISBN: 3531173375).
3. Soziale Welt (WozW) (ISBN: 3-7609-0412-2).

Piezīmes

Kurss iekļauts TF 1. līmeņa studiju programmas "Profesionālās izglītības skolotājs" obligātajā daļā.