Kursa kods Valo1041

Kredītpunkti 2

Profesionālā angļu valoda I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums04.03.2015

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Aija Pētersone

Mg. paed.

author vieslekt.

Irina Orlova

Mg. philol.

Aizstātais kurss

ValoP218 [GVALP218] Profesionālā angļu valoda I

Kursa anotācija

Kurss ietver profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tās kalpotu par līdzekli sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem (prakses ārzemēs, piedalīšanās vieslektoru lekcijās, darbs kopuzņēmumos u.c.). Studiju kurss paredz pilnveidot studentu valodas prasmes lasīšanā, runāšanā, klausīšanās, rakstīšanā, akcentējot ar lauksaimniecības inženierzinātnes un radniecīgo studiju jomu saistītu terminoloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus mehānikas, lauksaimniecības tehnikas un vispārējās inženierzinātnēs jomās.
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski un mutiski.
Vērtēšana: ieskaite

Kursa saturs(kalendārs)

1.Ievads specialitātē. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Tehniskā fakultāte.
2.Automobiļa izgudrojums. Autobūves vēsture
3.Motoru iedalījums. Iekšdedzes dzinēja veidi.
4.Dzesēšanas sistēma. Sistēmas funkcijas, darbības princips.
5.1. kontroldarbs. Dzinēja darbība. Eļļošanas sistēma. Sistēmas funkcijas, darbības princips.
6.Barošanas sistēma. Sistēmas funkcijas, darbības princips
7.Aizdedzes sistēma. Sistēmas funkcijas, darbības princips.
8.Ritošā daļa. Riteņi un riepas
9.Transmisija. Ātrumkārba. Mašīnas virsbūve
10.2. kontroldarbs. Galvenās auto sistēmas. Lauksaimniecības galvenās nozares. Mācību un pētījumu saimniecība "Vecauce".
11.Lauksaimniecības mašīnas un rīki.
12.Mašīnas un darba rīki zemes apstrādei.
13.Ražas novākšanas tehnika. Kombains.
14.3. kontroldarbs. Lauksaimniecības tehnika. Veiksmīgas prezentācijas principi.
15.Semestra individuālo darbu prezentācija.
16.Semestra individuālo darbu prezentācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, aktīva piedalīšanās nodarbībās, izstrādāti individuālie darbi (mājas lasīšana 10 000 rakstu zīmes un sagatavota mutvārdu prezentācija par izvēlēto tēmu). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā auditoriju nodarbību skaita. Noslēgumā ieskaite.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar profesionālās jomas terminu tulkojumu/skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Vērtējums (ieskaite) veidojas no atsevišķiem vērtējumiem: kontroldarbos, nodarbībās un semestra individuālā darba vērtējuma.

Pamatliteratūra

1.Bonamy D. Technical English 2 (Pre-inter). Pearson Education Ltd., 2008. 124 p. ISBN 9781405845540
2.Cairns B. The farmer's and groundsman's workshop: a guide to planning vehicle and machinery maintenance. Ramsbury, Wiltshire, UK: The Crowood Press, 2009. 208 p. ISBN 978-1-84797-110-4
3.Dearholt J.D. Career Paths: Mechanics. Books 1-3. Express Publishing, 2012. ISBN 978-1-78098-621-0
4.Botson M. Professional English in Use: Engineering. Technical English for Professionals. CUP, 2009. 144 p. ISBN 978-0-521-73488-2

Papildliteratūra

1.A brief illustrated history of machines and mechanisms. Emilio Bautista Paz ..[et al.]. Dordrecht; Heidelberg; London; New York: Springer, 2010. 217 p. ISBN 9048125111
2.Grussendorf M. English for Presentations. OUP, 2007. 80 p. ISBN: 0194579360
3.Reynolds P. A. Maintenance of horticultural equipment. Delhi: Biotech Books, 2009. 183 p. ISBN 8176222044

Periodika un citi informācijas avoti

1.Automotive Engineer [tiešsaiste]. [Skatīts 19.01.2016.] Pieejams: http://ae-plus.com/magazine
2.CAR Magazine [tiešsaiste]. [Skatīts 15.01.2016.] Pieejams: http://www.carmagazine.co.uk/
3.Understanding Auto Parts [tiešsaiste]. [Skatīts 19.01.2016.] Pieejams: http://auto.howstuffworks.com/car-parts-roundup.htm

Piezīmes

Kurss iekļauts TF studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" obligātajā daļā.