Kursa kods Valo1037

Kredītpunkti 2

Profesionālā angļu valoda

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums26.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Aija Pētersone

Mg. paed.

Kursa anotācija

Kurss paredz profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem. Programma paredz pilnveidot studentu prasmes dažādos komunikācijas veidos un līmeņos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus šādās jomās: - izglītības Students know terms from the field of:
- education systems in Latvia and the EU, vocational education in Latvia and the EU, guidelines in vocational education, pedagogical process, pedagogical skills (Test No 1);
– teaching methods, forms of instruction, teaching aids in the study process, information technologies in professional education (Test No 2).
Students are able to apply professional terminology and skills: in writing an essay, summaries, business letters; orally in discussions, dialogues, role plays, giving a presentation.
The assessment according to the 10 point scale.

Kursa saturs(kalendārs)

1. LLU. Tehniskā fakultāte. Ievads specialitātē.
2. Izglītības sistēmas ES.
3. Profesionālā izglītība ES.
4. Pedagoģisko iemaņu veidošana.
5. Mijiedarbība pedagoģiskajā procesā.
6. 1. kontroldarbs. Profesionālās meistarības pilnveidošana.
7. Mācību process profesionālajā izglītībā.
8. Uzskates līdzekļi mācību procesā.
9. Mācību metodes.
10. Mācību organizācijas formas.
11. Pašizglītošanās un tālmācība.
12. Mācīšanās psiholoģiskie aspekti.
13. Informācijas tehnoloģijas apmācībā.
14. 2. kontroldarbs. Lietišķā vēstule. Pieteikuma vēstule.
15. Veiksmīgas prezentācijas principi.
16. Semestra individuālā darba aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Ieskaite ar atzīmi. To veido kumulatīvais vērtējums.
Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PowerPoint prezentācija un sniegta 8 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. rakstiski sagatavots kopsavilkums;
4. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem kontroldarbos, nodarbībās un semestra individuālā darba vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 60% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Pamatliteratūra

1. Education for people and planet: creating sustainable futures for all: Global education monitoring report, 2016. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. - Second edition. - Paris: UNESCO, 2016. 535p. [tiešsaiste] [Skatīts 19.12.2018.] Pieejams: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245752
2. Kelly A.V. The Curriculum : Theory and Practice. – Sage Publications, 2004. – 255p. ISBN 978-1412900263
3. The education systems of Europe / edited by Wolfgang Hörner ... [et al.]. 1st ed. Dordrecht: Springer, 2007, 879p. ISBN 9780415380607
4. Vocational education: international approaches, developments and systems / edited by Linda Clarke and Christopher Winch. London; New York: Routledge, 2007, 214p. ISBN 9781402048685

Papildliteratūra

1. Brief description of the context of the VET system in Latvia [tiešsaiste] [Skatīts 19.12.2018.] Pieejams: https://www.eqavet.eu/what-we-do/implementing-the-framework/latvia
2. EU policy in the field of vocational education and training (VET). [tiešsaiste] [Skatīts 19.12.2018.] Pieejams: http://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-vocational-education-and-training-vet_en
3. Grussendorf M. English for Presentations. OUP, 2007, 80 p. ISBN: 0194579360

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Teacher Education. Online ISSN: 1552-7816 [tiešsaiste] [Skatīts 19.12.2018.] Pieejams: https://journals.sagepub.com/home/jte
2. Journal of Teacher Education for Sustainability. ISSN: 14078724, 16915534 [tiešsaiste] [Skatīts 19.12.2018.] Pieejams: https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=17700156732&tip=sid
3. Nordic Journal of Vocational Education and Training. ISSN: 2242-458X [tiešsaiste] [Skatīts 19.12.2018.] Pieejams: https://www.njvet.ep.liu.se/index.asp

Piezīmes

Kurss iekļauts TF 1. līmeņa studiju programmas "Profesionālās izglītības skolotājs" obligātajā daļā