Kursa kods Valo1036

Kredītpunkti 2

Profesionālā vācu valoda

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums26.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author doc.

Ina Gode

Dr. paed.

author vieslekt.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

Aizstātie kursi

ValoP270 [GVALP270] Profesionālā vācu valoda

ValoP273 [GVALP273] Profesionālā vācu valoda I

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz studējošo svešvalodas (vācu) zināšanu un prasmju pilnveidi, akcentējot ar veterināro medicīnu saistītu terminoloģiju, kas nepieciešamas profesionālās un zinātniskās literatūras lasīšanai, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, argumentētai diskusijai starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par nozares terminoloģiju.
Prasmes: studenti spēj formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo un zinātnisko informāciju, argumentēti diskutēt, kritiski izvērtēt un skaidrot procesus, pielietojot profesionālo terminoloģiju, komunikatīvās prasmes un zinātnisko valodu: rakstiski – esejā, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēlēs, uzstājoties ar prezentāciju.
Kompetence: studentiem ir pilnveidota speciālā lietojuma un zinātniskās vācu valodas kompetence, lai radoši lietotu vācu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē studentu mobilitātē, profesionālā un zinātniskā darbībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Veterinārmedicīnas fakultāte, studiju kursi, praktiskā apmācība.
2 Zinātniskais darbs VMF, studentu līdzdalība tajā, sarakste.
3 Starptautiskā Veterinārmedicīnas studentu asociācija. Starptautiskā sadarbība. 1. kontroldarbs.
4 Dzīvnieku pasaules dažādība - zīdītājdzīvnieki, putni, zivis u.c.
5 Veterinārmedicīnas terminoloģija, latīņu, grieķu cilmes vārdi, vārdu izruna.
6 Veterinārmedicīnas terminoloģija, dzīvnieka ķermeņa uzbūve, skelets un iekšējie orgāni, vārdu izruna.
7 Mikroorganismi. Bakteriālās slimības: tuberkuloze, mastīts u.c. 2. kontroldarbs.
8 Virusālās slimības: govju virusālā caureja u.c.
9 Parazitārās slimības: trihineloze u.c.
10 Iekšķīgās nelipīgās slimības. Dzūvnieku reprodukcija.
11 Pasaules Veselības organizācijas zelta likumi drošas pārtikas sagatavošanā. 3. kontroldarbs.
12 Eiropas Savienības veterinārārstu federācijas labas veterinārās prakses kodekss.
13 Mutvārdu ziņojums par individuāli sagatavotu tematu profesijā.
14 Telefonsarunas. Intervija profesijā.
15 Profesionāla teksta atbildēšana, individuālā darba aizstāvēšana.
16 Veterinārmedicīnas nozare. Ieskaite.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudes veids – ieskaite ar atzīmi. Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (mājas lasīšana, prezentācija 10 A4 lappuses: 25 000 rakstu zīmes). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā nodarbību. Noslēgumā - ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 25 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Akumulējošais vērtējums: pārbaudes darbi (40%) + individuālie darbi (20%) + mājas lasīšanas analīze (40%).

Pamatliteratūra

1. Eduard von Jan. Tangram aktuell B1/B2, Max Hueber Verlag, 2009. - 152 S.
2. Loeffer Klaus, Gaebel Gotthold. Anatomie und Physiologie der Haustiere, UTB/Ulmer, 2002.- 448 S.
3. Pera Franz, Schniedebach H-P. Medizinischer Wortschatz: Terminologie kompakt, Verlag-Walter de Gruyter, 2007.- 97 S.
4. Neumayer G. Geschäftsbriefe schreiben. Fit für den Job. Eicborn, Frankfurt/Main, 2004. - 96 S.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Der praktische Tierarzt ISSN 0032-681 X
2. Zentralblatt fuer Veterinaermedizin ISSN: 1439-0450

Piezīmes

Kurss iekļauts VMF studiju programmas "Veterinārmedicīna" obligātajā daļā.