Kursa kods Valo1036

Kredītpunkti 2

Profesionālā vācu valoda

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
ValodniecībaLietišķā valodniecība323226/04/2011Valodu centrs

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Ingrīda Vazne

Pedagoģijas maģistrs

Aizstātie kursi

ValoP041 [GVALP041] Profesionālā vācu valoda I

ValoP055 [GVALP055] Profesionālā svešvaloda I

ValoP270 [GVALP270] Profesionālā vācu valoda

ValoP273 [GVALP273] Profesionālā vācu valoda I

Piezīmes

Kurss iekļauts VMF studiju programmas "Veterinārmedicīna" obligātajā daļā.

Kursa anotācija

Kurss paredz profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem. Programma paredz pilnveidot studentu prasmes dažādos kominkācijas veidos un līmeņos.

Rezultāti

Zināšanas - ar profesionālo izglītību veterinārmedicīnā saistīta terminoloģija, profesionālā informācija vācu valodā, zināšanas par valodas lietojumu profesionālajā jomā.
Prasmes - studenti spēj izmantot zināšanas un komunikatīvās prasmes, kas ietver lasīšanas, runāšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmes profesionālajā jomā, piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties ar prezentāciju. Studenti spēj izmantot profesionālo terminoloģiju dažādās komunikatīvās situācijās (tetefonsaruna, darba intervija, lietišķā sarakste, elektroniskie dokumenti u.c). Spēj atrast sev nepieciešamo informāciju svešvalodā internetā, strukturēt, klasificēt to, strādāt ar terminu un nozaru vārdnīcām.
Kompetences - studentiem ir pilnveidota profesionālās svešvalodas kompetence, lai radoši lietotu svešvalodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā un profesionālajā darbībā, studentu mobilitātē un akadēmiskajā vidē.

Kursa plāns

1 Veterinārmedicīnas fakultāte, studiju kursi, praktiskā apmācība.
2 Zinātniskais darbs VMF, studentu līdzdalība tajā, sarakste.
3 Starptautiskā Veterinārmedicīnas studentu asociācija. Starptautiskā sadarbība. 1. kontroldarbs.
4 Dzīvnieku pasaules dažādība - zīdītājdzīvnieki, putni, zivis u.c.
5 Veterinārmedicīnas terminoloģija, latīņu, grieķu cilmes vārdi, vārdu izruna.
6 Veterinārmedicīnas terminoloģija, dzīvnieka ķermeņa uzbūve, skelets un iekšējie orgāni, vārdu izruna.
7 Mikroorganismi. Bakteriālās slimības: tuberkuloze, mastīts u.c. 2. kontroldarbs.
8 Virusālās slimības: govju virusālā caureja u.c.
9 Parazitārās slimības: trihineloze u.c.
10 Iekšķīgās nelipīgās slimības. Dzūvnieku reprodukcija.
11 Pasaules Veselības organizācijas zelta likumi drošas pārtikas sagatavošanā. 3. kontroldarbs.
12 Eiropas Savienības veterinārārstu federācijas labas veterinārās prakses kodekss.
13 Mutvārdu ziņojums par individuāli sagatavotu tematu profesijā.
14 Telefonsarunas. Intervija profesijā.
15 Profesionāla teksta atbildēšana, individuālā darba aizstāvēšana.
16 Veterinārmedicīnas nozare. Ieskaite.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, izstrādāts semestra individuālais darbs. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā auditoriju nodarbību skaita.
Pārbaudes veids - ieskaite ar atzīmi.

Mācību pamatliteratūra

1. Eduard von Jan. Tangram aktuell B1/B2, Max Hueber Verlag, 2009. - 152 S.
2. Loeffer Klaus, Gaebel Gotthold. Anatomie und Physiologie der Haustiere, UTB/Ulmer, 2002.- 448 S.
3. Pera Franz, Schniedebach H-P. Medizinischer Wortschatz: Terminologie kompakt, Verlag-Walter de Gruyter, 2007.- 97 S.
4. Neumayer G. Geschäftsbriefe schreiben. Fit für den Job. Eicborn, Frankfurt/Main, 2004. - 96 S.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Der praktische Tierarzt ISSN 0032-681 X
2. Zentralblatt fuer Veterinaermedizin ISSN: 1439-0450