Kursa kods Valo1036

Kredītpunkti 2

Profesionālā vācu valoda

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Valodniecība un literatūrzinātneLietišķā valodniecība323226/04/2011Valodu centrs

Kursa izstrādātāji

author doc.

Ina Gode

Pedagoģijas doktors

author vieslekt.

Oksana Mališeva

Humanitāro zinātņu maģistrs filoloģijā

Aizstātie kursi

ValoP041 [GVALP041] Profesionālā vācu valoda I

ValoP055 [GVALP055] Profesionālā svešvaloda I

ValoP270 [GVALP270] Profesionālā vācu valoda

ValoP273 [GVALP273] Profesionālā vācu valoda I

Periodika un citi informācijas avoti

1. Der praktische Tierarzt ISSN 0032-681 X
2. Zentralblatt fuer Veterinaermedizin ISSN: 1439-0450

Piezīmes

Kurss iekļauts VMF studiju programmas "Veterinārmedicīna" obligātajā daļā.

Kursa anotācija

Kurss paredz profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem. Programma paredz pilnveidot studentu prasmes dažādos kominkācijas veidos un līmeņos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ZStudenti apguvuši terminus ar veterinārmedicīnas saistītu nozari.
(Kontroldarbs Nr. 1);
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, lietišķās vēstulēs, mutiski – piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju. Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa plāns

1 Veterinārmedicīnas fakultāte, studiju kursi, praktiskā apmācība.
2 Zinātniskais darbs VMF, studentu līdzdalība tajā, sarakste.
3 Starptautiskā Veterinārmedicīnas studentu asociācija. Starptautiskā sadarbība. 1. kontroldarbs.
4 Dzīvnieku pasaules dažādība - zīdītājdzīvnieki, putni, zivis u.c.
5 Veterinārmedicīnas terminoloģija, latīņu, grieķu cilmes vārdi, vārdu izruna.
6 Veterinārmedicīnas terminoloģija, dzīvnieka ķermeņa uzbūve, skelets un iekšējie orgāni, vārdu izruna.
7 Mikroorganismi. Bakteriālās slimības: tuberkuloze, mastīts u.c. 2. kontroldarbs.
8 Virusālās slimības: govju virusālā caureja u.c.
9 Parazitārās slimības: trihineloze u.c.
10 Iekšķīgās nelipīgās slimības. Dzūvnieku reprodukcija.
11 Pasaules Veselības organizācijas zelta likumi drošas pārtikas sagatavošanā. 3. kontroldarbs.
12 Eiropas Savienības veterinārārstu federācijas labas veterinārās prakses kodekss.
13 Mutvārdu ziņojums par individuāli sagatavotu tematu profesijā.
14 Telefonsarunas. Intervija profesijā.
15 Profesionāla teksta atbildēšana, individuālā darba aizstāvēšana.
16 Veterinārmedicīnas nozare. Ieskaite.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudes veids – ieskaite ar atzīmi. Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (mājas lasīšana, prezentācija 10 A4 lappuses: 25 000 rakstu zīmes). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā nodarbību. Noslēgumā - ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 25 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Akumulējošais vērtējums: pārbaudes darbi (40%) + individuālie darbi (20%) + mājas lasīšanas analīze (40%).

Pamatliteratūra

1. Eduard von Jan. Tangram aktuell B1/B2, Max Hueber Verlag, 2009. - 152 S.
2. Loeffer Klaus, Gaebel Gotthold. Anatomie und Physiologie der Haustiere, UTB/Ulmer, 2002.- 448 S.
3. Pera Franz, Schniedebach H-P. Medizinischer Wortschatz: Terminologie kompakt, Verlag-Walter de Gruyter, 2007.- 97 S.
4. Neumayer G. Geschäftsbriefe schreiben. Fit für den Job. Eicborn, Frankfurt/Main, 2004. - 96 S.