Kursa kods Valo1030

Kredītpunkti 2

Profesionālā angļu valoda

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums11.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author doc.

Ina Gode

Dr. paed.

Kursa anotācija

Kurss paredz profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem (prakses ārzemēs, piedalīšanās vieslektoru lekcijās u.c.) Programma paredz pilnveidot studentu prasmes visos kominkācijas veidos un līmeņos - lasīšanā, runāšanā, audiēšanā, rakstīšanā, akcentējot veterinārmedicīnas terminu lietošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus ar veterinārmedicīnas saistītu nozari.
(Kontroldarbs Nr. 1);
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju Vērtēšana pēc 10 ballu skalas

Kursa saturs(kalendārs)

1. Studijas LLU, studijas Veterinārmedicīnas fakultātē. Terminoloģijas vārdnīcas veidošana par katru tēmu.
2.Dzīvnieku sugas. Prezentācijas prasmes.
3.Mugurkaulnieki. Dzīvnieku uzbūve.
4.Studentu prezentācijas par dzīvniekiem.
5.Veterinārmedicīnas terminoloģija - latīņu un grieķu cilmes prefiksi, to nozīme.
6.Veterinārmedicīnas terminoloģija - latīņu un grieķu cilmes prefiksi, to nozīme.
7.Kontroldarbs: termini, lasīšana, rakstīšana, klausīšanās.
8.Dzīvnieku skelets.
9.Dzīvnieku orgānu sistēma.
10.Mikroorganismi. Baktērijas, vīrusi.
11.Dzīvnieku slimības. Virusālās slimības. Simptomi.
12.Dzīvnieku slimības. Bakteriālas slimības. Simptomi.
13.Dzīvnieku ārstēšana. Komunikācija ar saimniekiem.
14.Akadēmiska esejas rakstīšana.
15.Studentu individuālas prezentācijas, profesionālo termiņu saraksts.
16.Ieskaite: termini, lasīšana, rakstīšana, klausīšanās.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudes veids – ieskaite ar atzīmi. Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (mājas lasīšana, prezentācija 10 A4 lappuses: 25 000 rakstu zīmes). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā nodarbību. Noslēgumā ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 25 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Akumulējošais vērtējums: pārbaudes darbi (40%) + individuālie darbi (20%) + mājas lasīšanas analīze (40%).

Pamatliteratūra

1.Parčinska M. Veterinary Medical English. SIA Arbor Medical Korporācija. 2015. 198 lpp. ISBN 9789934146237
2.Wyatt R. Check Your English Vocabulary for Medicine. 3rd edition. A & C Black London, 2006. 51 lpp. ISBN-13: 978 0 7136 7590 0
3. Dictionary of Medical Terms. 4th edition. London: A & C Black, 2007. 479 lpp. eISBN-13: 978-1-4081-0209-1
4.Glendinning E., Howard R. Professional English in Use: Medicine, Cambridge, England: Cambridge University Press, 2007. 175 lpp. ISBN 0521682010
5.Engelking L.R. Textbook of Veterinary Physiological Chemistry.London: Academic Press Inc., 2015. 684 lpp. ISBN13: 9780123919090

Papildliteratūra

1.Glendinning E., Howard R. Professional English in Use: Medicine, Cambridge, England, Cambridge University Press, 2007. 175 lpp. ISBN 0521682010
2.Wyatt R. Check your English Vocabulary for Medicine. 3rd edition. London, Great Britain: A&C Black, 2006. 58 lpp.ISBN 071367590X
3.Riley D. Test your Vocabulary for Medicine. Teddington, Great Britain: Peter Collin Publishing, 1995. 49 lpp. ISBN 0948549599

Periodika un citi informācijas avoti

1. International Journal of Veterinary Sciences and Medicine (IJVSM) Editor in Chief: I.B. Shaheed. ISSN: 2314-4599
2.Veterinary Medicine and Science Edited By: Professor Ed Hall. Online ISSN: 2053-1095
3.Veterinary Medicine: Research and Reports Editor-in-Chief: Professor Young S. Lyoo. ISSN: 2230-2034

Piezīmes

Kurss iekļauts VMF studiju programmas "Veterinārmedicīna" obligātajā daļā.