Kursa kods Valo1030

Kredītpunkti 2

Profesionālā angļu valoda

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
ValodniecībaLietišķā valodniecība323211/04/2011Valodu centrs

Kursa izstrādātāji

author doc.

Ina Gode

Pedagoģijas doktors

author lekt.

Anna Jurčenko

Humanitāro zinātņu maģistrs filoloģijā

Piezīmes

Kurss iekļauts VMF studiju programmas "Veterinārmedicīna" obligātajā daļā.

Kursa anotācija

Kurss paredz profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem (prakses ārzemēs, piedalīšanās vieslektoru lekcijās u.c.) Programma paredz pilnveidot studentu prasmes visos kominkācijas veidos un līmeņos - lasīšanā, runāšanā, audiēšanā, rakstīšanā, akcentējot veterinārmedicīnas terminu lietošanu.

Rezultāti

•Zināšanas - ar profesionālo izglītību veterinārmedicīnā saistīta terminoloģija, profesionālā informācija angļu valodā, zināšanas par valodas lietojumu profesionālajā jomā.
•Prasmes - studenti spēj izmantot zināšanas un komunikatīvās prasmes, kas ietver lasīšanas, runāšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmes profesionālajā jomā, piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties ar prezentāciju. Studenti spēj izmantot profesionālo terminoloģiju dažādās komunikatīvās situācijās (lietišķā sarakste, elektroniskie dokumenti, darba intervija, tetefonsaruna u.c). Spēj atrast sev nepieciešamo informāciju svešvalodā internetā, profesionālajā literatūrā, strukturēt, klasificēt to, strādāt ar terminu un nozaru vārdnīcām.
•Kompetences - studentiem ir pilnveidota profesionālās svešvalodas kompetence, lai radoši lietotu svešvalodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā un profesionālajā darbībā, studentu mobilitātē un akadēmiskajā vidē.

Kursa plāns

1. Studijas LLU, studijas Veterinārmedicīnas fakultātē. Terminoloģijas vārdnīcas veidošana par katru tēmu.
2.Dzīvnieku sugas. Prezentācijas prasmes.
3.Mugurkaulnieki. Dzīvnieku uzbūve.
4.Studentu prezentācijas par dzīvniekiem.
5.Veterinārmedicīnas terminoloģija - latīņu un grieķu cilmes prefiksi, to nozīme.
6.Veterinārmedicīnas terminoloģija - latīņu un grieķu cilmes prefiksi, to nozīme.
7.Kontroldarbs: termini, lasīšana, rakstīšana, klausīšanās.
8.Dzīvnieku skelets.
9.Dzīvnieku orgānu sistēma.
10.Mikroorganismi. Baktērijas, vīrusi.
11.Dzīvnieku slimības. Virusālās slimības. Simptomi.
12.Dzīvnieku slimības. Bakteriālas slimības. Simptomi.
13.Dzīvnieku ārstēšana. Komunikācija ar saimniekiem.
14.Akadēmiska esejas rakstīšana.
15.Studentu individuālas prezentācijas, profesionālo termiņu saraksts.
16.Ieskaite: termini, lasīšana, rakstīšana, klausīšanās.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtoti pārbaudes darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (.mājas lasīšana, prezentācija 25 000 rakstu zīmes). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 3 nodarbības. Kavēto nodarbību mācību viela jāapgūst patstāvīgi un jāatbild docētāja noteiktā laikā.
Ieskaite ar atzīmi.

Mācību pamatliteratūra

1.Parčinska M. Veterinary Medical English. SIA Arbor Medical Korporācija. 2015. 198 lpp. ISBN 9789934146237
2.Wyatt R. Check Your English Vocabulary for Medicine. 3rd edition. A & C Black London, 2006. 51 p. ISBN-13: 978 0 7136 7590 0
3. Dictionary of Medical Terms. 4th edition. London: A & C Black, 2007. 479 p. eISBN-13: 978-1-4081-0209-1
4.Glendinning E., Howard R. Professional English in Use: Medicine, Cambridge, England: Cambridge University Press, 2007. 175 p. ISBN 0521682010
5.Engelking L.R. Textbook of Veterinary Physiological Chemistry.London: Academic Press Inc., 2015. 684 p. ISBN13: 9780123919090

Papildliteratūra

1.Glendinning E., Howard R. Professional English in Use: Medicine, Cambridge, England, Cambridge University Press, 2007. 175 p. ISBN 0521682010
2.Wyatt R. Check your English Vocabulary for Medicine. 3rd edition. London, Great Britain: A&C Black, 2006. 58 p.ISBN 071367590X
3.Riley D. Test your Vocabulary for Medicine. Teddington, Great Britain: Peter Collin Publishing, 1995. 49 p. ISBN 0948549599

Periodika un citi informācijas avoti

1. International Journal of Veterinary Sciences and Medicine (IJVSM) Editor in Chief: I.B. Shaheed. ISSN: 2314-4599
2.Veterinary Medicine and Science Edited By: Professor Ed Hall. Online ISSN: 2053-1095
3.Veterinary Medicine: Research and Reports Editor-in-Chief: Professor Young S. Lyoo. ISSN: 2230-2034