Kursa kods Valo1024

Kredītpunkti 2

Angļu valoda ārējos sakaros I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Kursa apstiprinājuma datums18.03.2014

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author doc.

Inese Ozola

Dr. philol.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz angļu valodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziņai ar ārzemju studentiem, speciālistiem, kā arī akadēmiskā vidē. Studiju kurss paredz pilnveidot studentu prasmes angļu valodā dažādos veidos un līmeņos, akcentējot ar sociālajām zinātnēm, ekoloģiju, vides zinātni un vides aizsardzību saistītu terminoloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par nozares terminoloģiju. Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
- studijas augstskolā, uzņēmējdarbības veidi, uzņēmumi (Kontroldarbs Nr. 1);
- darba tirgus, darba sludinājumi, uzņēmējdarbība, mazumtirdzniecība, banku piedāvātie pakalpojumi, mārketings, reklāma (Kontroldarbs Nr. 2).
Prasmes izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju.
Kompetence: studentiem ir pilnveidota profesionālās svešvalodas kompetence, lai radoši lietotu angļu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā un profesionālajā darbībā, studentu mobilitātē un akadēmiskajā vidē.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Studijas augstskolā, izglītības termini angļu valodā.
2.Masu komunikācijas vai plašsaziņas process.Terminoloģijas vārdnīcas veidošana par katru tēmu.
3.Masu mediji. Ziņu mediji. Sabiedriskie mediji. Terminu skaidrošana, tulkošana.
4.Sociālie mediji. Leksikas slāņi. Komunikācijas zinātnēs lietotā terminoloģija.
5.Uzņēmumu un organizāciju struktūra. Uzņēmuma menedžments.
6.Kompānijas raksturojums. Kompānijas mājas lapas analīze. Eseja.
7.Kontroldarbs Nr. 1. Drukātie mediji svešvalodā.
8.Globalizācija.Globalizācijas procesu atšķirīgi vērtējumi.
9.Kultūra un sabiedrība. Kultūru daudzveidība. Starpkultūru komunikācija.
10.Latvijas tradīcijas un paradumi starptautiskā kontekstā. Stereotipi.
11.Ekoloģija un vides aizsardzība. Dabiskā vide – termini, jēdzieni, to nozīme un skaidrojumi.
12.Vides problēmas un to radītās sekas. Vides problēmu iespējamie risinājumi.
13.Kontroldarbs Nr. 2. Vides problemu atspoguļojums medijos.
14.Filmu žanrs, filmu veidi, filmu recenzijas.
15.Divu recenziju salīdzinājums.
16.Seminārs - diskusija par semestrī apgūtām tēmām.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Ieskaite. To veido kumulatīvais vērtējums.
Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāts semestra individuālais darbs (profesionālās literatūras lasīšana). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. izlasīts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sniegta prezentācija par tekstu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulatīvais vērtējums veidojas no atsevišķiem vērtējumiem nodarbībās, pārbaudes darbos un semestra individuālā darba vērtējuma.

Pamatliteratūra

1.Ceramella N., Lee E. Cambridge English for the Media. 2010. Cambridge University Press. 112 lpp. ISBN 9780521724579
2.Cotton D., Falvey D., Kent S. Market Leader. 2011. Pearson. 176 lpp. ISBN 9781045812917
3.Andersson M., Migula P., Ryden L. Environmental Science. 2003. Uppsala: The Baltic University Press. 97 lpp. ISBN 91-970017-0-8
4.Cullen P. Vocabulary for IELTS. 2008 Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9780521179218

Papildliteratūra

1.Giddens A. Sociology. 2009. Cambridge: Polity Press, 1094 lpp. ISBN 139780745643571
2.McCarthy M., O'Dell F. English Vocabulary in Use. Upper-Intermediate. Cambridge: Cambridge University Press.2011. 309 lpp. ISBN9780521677431
3.McCarthy M., O’Dell F. Academic Vocabulary in Use. 2010. Cambridge: Cambridge University Press, 176 lpp.ISBN 9780521689397

Periodika un citi informācijas avoti

1.British Broadcasting company. [tiešsaiste] (skatīts 04.09.2018) https://www.bbc.com
2.Interneta žurnāls organizācijai Institute for Public Relations. (skatīts 04.09.2018) https://prjournal.instituteforpr.org/
3.Lielbritānijas enciklopēdija [tiešsaiste] (skatīts 04.09.2018.) https://www.britannica.com/

Piezīmes

Kurss iekļauts ESAF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari" obligātajā daļā.