Kursa kods Valo1023

Kredītpunkti 2

Lietišķā sarakste

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Kursa apstiprinājuma datums18.03.2014

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author doc.

Ina Gode

Dr. paed.

Kursa anotācija

Kurss tiek pasniegts angļu valodā un paredz lietišķās sarakstes prasmju pilnveidi saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem, kā arī angļu valodas stilu lietojuma nostiprināšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – ar dažādiem dokumentu veidiem un lietišķo saraksti saistīta terminoloģija, zināšanas par rakstu valodas sistēmu un to lietojumu profesionālajā jomā.
• Prasmes – studenti spēj izmantot zināšanas un rakstīšanas prasmes, profesionālajā jomā, rakstot lietišķās vēstules, līgumus, veidlapas, transporta u. c. dokumentus. Studenti spēj izmantot profesionālo terminoloģiju un adekvātus svešvalodas stilus, īstenojot mērķim un funkcijai atbilstošo dokumentu noformēšanu angļu valodā.
• Kompetence – studentiem ir pilnveidota angļu valodas komunikatīva rakstveida kompetence, lai radoši lietotu to darbībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Vēstules noformējums angļu valodā (The heading, the inside address, the greeting, the body of the letter, the ending).
2 Darījuma vēstule (Terminology, common expressions ). Fakss. E-pasts (Formal, neutral informal phrases).
3 Pasta sūtījumu veidi un izteicieni.Svarīgi saīsinājumi (Abbreviations used in written English).
4 Autobiogrāfija (Structuring CV), veidi (Model CVs: chronological and skills-based). Izplatītākās kļūdas CV rakstīšanā.
5 Pavadvēstule (Features of the letter, the main body, closing expressions, formal expressions).
6 Kontroldarbs I (Vēstules noformējums, e - pasts, fakss, abreviatūras, CV veidi, pavadvēstule).
7 Organizācijas iekšējā sarakste. Personāldaļas dokumenti (An acceptance letter, declining a job offer, formal language).
8 Pieprasījumi un piedāvājumi (Structure, terminology, common expressions). Atbildes uz pieprasījumiem un piedāvājumiem.
9 Noteikumu pārrunāšana, pieņemšana un noraidīšana (Words, common expressions).
10 Importa pasūtījumi un to izpilde (Structure, features of the letter, words, common expressions).
11 Vienošanās un to izpilde (Structure, features of the letter, terminology, common phrases).
12 Kontroldarbs II (pieprasījumu, pasūtījumu, piedāvājumu, vienošanās rakstīšana, terminoloģija).
13 Sūdzība, atbilde uz sūdzību. (Features of the letter, terminology, common expressions).
14 Finansu dokumenti (Banking, credits, key phrases). Atskaite (Structure, linking words, careful, balanced style).
15 Pateicība. Apsveikums (Words, common phrases). Ielūgumi, to veidi (Words, common phrases).
16 Kontroldarbs III (sūdzību, ielūgumu, pateicību, apsveikumu rakstīšana, atskaite).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, aktīva piedalīšanās nodarbībās, izstrādāti individuālie darbi. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopēja auditoriju nodarbību skaita. Noslēguma ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Starkman D., Hamilton M.M., Ryan Chittum. The Best Business Writing 2015. Columbia: Columbia University Press; 2015. 400 p. Columbia Journalism Review Books. ISBN-10: 0231170173
2. Emmerson P. Email English. Macmillan, 2010. 95 p. ISBN: 978-1-4050-1294-2
3. Ashley A., Correspondence Workbook. Oxford: Oxford Uneversity Press, 2009. 97 p. ISBN 58232844.
4. Downes C. Cambridge English for Job-hunting. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 113 p. ISBN: 9780194620086.

Papildliteratūra

1. Garner B. A. HBR Guide to Better Business Writing. Boston, Massachusetts: Harvard Business Review Press, 2013, 240 p. ISBN-10: 142218403X
2.Jack E. Appleman.10 Steps to Successful Business Writing.USA: ASTD Press, 2008. 192 p. ISBN-10: 1562864815
3. Abell A. Business Grammar, Style & Usage: The Most Used Desk Reference for Articulate and Polished Business Writing and Speaking by Executives Worldwide. Thomson West, Aspatore Books, 2003. 140 p. ISBN-13: 978-1587620263

Periodika un citi informācijas avoti

1.Newspaper "The Guardian" [tiešsaiste] [skatīts 29.03.2016.]. Pieejams: http://www.theguardian.co.uk
2.Newspaper "The Times" [tiešsaiste][skatīts 29.03.2016.]. Pieejams: http://www.thetimes.co.uk
3.Laikraksts "Diena" [tiešsaiste] [skatīts 29.03.2016.]. Pieejams: http://www.diena.lv

Piezīmes

Kurss iekļauts ESAF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari" obligātajā daļā.