Kursa kods Valo1022

Kredītpunkti 2

Franču valoda II

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Kursa apstiprinājuma datums04.03.2015

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Anna Jurčenko

Mg. philol.

Priekšzināšanas

Valo1021, Franču valoda I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir veidot sarunvalodas prasmes franču valodā, lai pēc kursa apguves studenti prastu veidot un saprast monologus par darba un sadzīviska rakstura tēmām, veidot dialogus, rakstīt neformālas vēstules. Studiju procesā tiek izmantota interaktīvā pieeja, ietverot visas valodas komunikatīvās prasmes (klausīšanās, lasīšana, runāšana, rakstīšana), kurā leksikas apguve balstīta uz komunikācijas sociālajiem un personiskajiem aspektiem, vienlaicīgi sniedzot pamatzināšanas gramatikā un izrunā. Kursa saturs atbilst ES noteiktajiem standartiem svešvalodas apguvei A2 līmenī.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – lingvistiskās zināšanas atbilstoši svešvalodu apguves līmenim A2 - vārdu krājums, ko veido bieži lietojami vārdi un frāzes, kas attiecas uz konkrētām situācijām, ieskaitot darba intervijas un darba situācijas. Gramatikas konstrukcijas, darbības vārda laiki.
• Prasmes – studenti spēj izmantot zināšanas un komunikatīvās prasmes, kas ietver sevī lasīšanas, runas, klausīšanās un rakstīšanas prasmes atbilstoši svešvalodas apguves līmenim.
• Kompetence – studenti ir apguvuši franču valodu atbilstoši Eiropas Savienības noteiktajiem standartiem A2 līmenī. Lingvistiskā kompetence ir pietiekama, lai saprastu un lietotu izteicienus sadzīves un darba kontekstā, atbildētu uz sarunu biedra jautājumiem. Sociolingvistiskā kompetence ir pietiekama, lai izteiktu savu viedokli, vērtējumu, apsveikumus, padomus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Cilvēku attiecības. Ģimenes apraksts.
2 Draudzība. Vārdu krājums - strīds, konflikti. Pagātnes formas (Passe Compose) lietojums.
3 Pirmā tikšanās. Tērzēšana. Darbības vārdi pagātnē (L'imperfait).
4 Darba intervija. CV. Modālais darbības vārds "devoir" tagadnē un pagātnē.
5 Nodarbinātība, darba pieredze. Darbības vārdi pagātnē (L'imperfait). Kontroldarbs.
6 Brīvlaiks. Tūrisma leksika. Atšķirība starp darbības vārda laikiem (Passe Compose un L'Imperfait).
7 Ceļošana Francijā. Darbības vārdu laiku (Passe Compose un L'Imperfait) lietojums.
8 Dzīve pilsētā un laukos. Īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes.
9 Vēstules rakstīšana.
10 Francijas prese. Leksika. Īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes, izņēmumi. Kontroldarbs.
11 Ziņas. Apstākļa vārdu salīdzināmās pakāpes.
12 Festivāli. Filmas. Kritika. Dialogi par filmām. Darbības vārdi ar galotni "-er" nākotnē.
13 Grāmatas. Padomi. Nekārtnie darbības vārdi nākotnē.
14 Francijas tradīcijas. Darbības vārdu tagadnes un pagātnes (Passe Compose, L'Imperfait) atkārtošana.
15 Francijas vēsture. Kontroldarbs.
16 Semestra patstāvīgā darba prezentēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti trīs kontroldarbi, izstrādāts semestra patstāvīgais darbs un veikta tā prezentēšana. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20 % no kopējā nodarbību skaita. Noslēgumā ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Capelle G., Menand R. Le Nuveau Taxi! 2 Méthode de Français. France: Hachette Fle, 2009. 144 p. ISBN 2011555515
2. Capelle G., Menand R. Le Nuveau Taxi! 2 Méthode de Français. Cahier d'exercises. France: Hachette Fle, 2009. 144 p. ISBN 2011555523
3. Berthet A. Alter Ego, A2. France: Hachette Fle, 2006. 192 p. ISBN 2011558123
4. Berthet A. Alter Ego, A2, Cahier d'activies. France: Hachette Fle, 2006. 126 p. ISBN 2011554438

Papildliteratūra

1. Berthet A., Tauzin B. Affaires a suivre Cahier d'exercices. France: Hachette Livre, 2002. 112 p. ISBN 2011551753
2. Žī I., Cimmermane N. Franču valoda pēdējā brīdī (ar vārdnīcu). Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 156 lpp. ISBN 9984363368
3. Lemuāna K. Katru dienu 15 minūtes: franču valoda. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 160 lpp. ISBN 9984374084

Periodika un citi informācijas avoti

1. French weekly news magazine "Le Piont" [tiešsaiste] [skatīts 09.02.2015.]. Pieejams: http://www.lepoint.fr/ ISSN 0242-6005
2. Mounthly science magazine "La Recherche" [tiešsaiste] [skatīts 09.02.2015.]. Pieejams: http://www.larecherche.fr/ ISSN 0029-5671.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts ESAF pilna laika profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari” obligātajā daļā.