Kursa kods Valo1021

Kredītpunkti 2

Franču valoda I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Kursa apstiprinājuma datums04.03.2015

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Anna Jurčenko

Mg. philol.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir veidot sarunvalodas prasmes franču valodā, lai pēc kursa apguves studenti prastu veidot un saprast vienkāršus monologus un dialogus par vispārēja un sadzīviska rakstura tēmām. Studiju procesā tiek izmantota interaktīvā pieeja, ietverot visas valodas komunikatīvās prasmes (klausīšanās, lasīšana, runāšana, rakstīšana), kurā leksikas apguve balstīta uz komunikācijas sociālajiem un personiskajiem aspektiem, vienlaicīgi sniedzot pamatzināšanas gramatikā un izrunā. Kursa saturs atbilst ES noteiktajiem standartiem svešvalodas apguvei A1 līmenī.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

•Zināšanas – lingvistiskās zināšanas atbilstoši svešvalodu apguves līmenim A1 - vārdu krājums, ko veido bieži lietojami vārdi un frāzes, kas attiecas uz konkrētām situācijām, iegaumētas vienkāršas konstrukcijas un teikuma modeļi. Sociālkultūras zināšanas - kas attiecas uz ķermeņa valodu, ikdienas dzīvi, piemēram, veikalu darba laikiem, neformālas tikšanās norunāšanu, kā arī faktiem par valstīm, kurās runā franču valodā.
•Prasmes – studenti spēj izmantot zināšanas un komunikatīvās prasmes, kas ietver sevī lasīšanas, runas, klausīšanās un rakstīšanas prasmes atbilstoši svešvalodas apguves līmenim.
Kompetence – studenti ir apguvuši franču valodu atbilstoši Eiropas Savienības noteiktajiem standartiem A1 līmenī. Lingvistiskā kompetence ir pietiekama, lai saprastu un lietotu vienkāršus izteikumus un elementāras frāzes konkrētu vajadzību nodrošināšanai. Sociolingvistiskā• kompetence ļauj pareizi izvēlēties un lietot sveicienus, uzrunas formas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Iepazīšanās leksika. Informācija par sevi - monologi. Darbības vārda ''être" locīšana.
2 Iepazīšanās ar citām personām - dialogu veidošana. Darbības vārdi ar ''-er'' galotni tagadnē.
3 Dzīvesvieta, dzīvoklis, tā iekārtojums. Darbības vārda ''avoir'' locīšana.
4 Dzīvesvietas apkārtnes apraksts, dialogi par dzīvesvietu. Noteiktais artikuls.
5 Cilvēka izskats. Nenoteiktais artikuls. Kontroldarbs.
6 Iepirkšanās vārdu krājums. Jautājumu veidošana.
7 Orientēšanās pilsētā, transporta līdzekļi. Jautājumu veidošana.
8 Ceļošanas leksika. Virziena prievārdi.
9 Kultūras pasākumi. Brīvlaiks. Vietas prievārdi.
10 Dienas plāns. Kontroldarbs.
11 Franču virtuves īpatnības. Modālais darbības vārds "voiloir" tagadnē.
12 Ēdienu un dzērienu nosaukumi.
13 Maltīte restorānā. Leksika. Jautājumi ar konstrukciju ''est-ce que".
14 Pagātne. Darbības vārdi ar galotni ''-er'' pagātnē (Passe Compose).
15 Atmiņas. Dialogi. Nekārtnie darbības vārdi pagātnē (Passe Compose). Kontroldarbs.
16 Semestra patstāvīgā darba prezentēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti trīs kontroldarbi, izstrādāts semestra patstāvīgais darbs un veikta tā prezentēšana. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20 % no kopējā nodarbību skaita. Noslēgumā tiek kārtota ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Capelle G., Menand R. Le Nuveau Taxi! Méthode de Français. France: Hachette Fle, 2008. 127 p. ISBN 2011555485
2. Capelle G., Menand R. Le Nuveau Taxi! Méthode de Français. Cahier d'exercises. France: Hachette Fle, 2008. 127 p. ISBN 2011555493
3. Berther A. Alter Ego +1, A1. France: French and European Publications Inc, 2013. 224 p. ISBN 2011558107
4. Berther A. Alter Ego +1, Cahier d'activies. France: French and European Publications Inc, 2013. 128 p. ISSN 2011558115

Papildliteratūra

1. Berthet A., Tauzin B. Affaires a suivre Cahier d'exercices. France: Hachette Livre, 2002. 112 p. ISBN 2011551753
2. Žī I., Cimmermane N. Franču valoda pēdējā brīdī (ar vārdnīcu). Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 156 lpp. ISBN 9984363368
3. Lemuāna K. Katru dienu 15 minūtes: Franču valoda. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 160 lpp. ISBN 9984374084

Periodika un citi informācijas avoti

1. French weekly news magazine "Le Piont" [tiešsaiste] [skatīts 09.02.2015.]. Pieejams: http://www.lepoint.fr/ ISSN 0242-6005
2. Mounthly science magazine "La Recherche" [tiešsaiste] [skatīts 09.02.2015.]. Pieejams: http://www.larecherche.fr/ ISSN 0029-5671.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts ESAF pilna laika studiju profesionālās bakalaura studiju programmas „Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari” obligātajā daļā.