Kursa kods Valo1019

Kredītpunkti 2

Franču valodas pamati

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums08.05.2013

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author doc.

Inese Ozola

Dr. philol.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir veidot sarunvalodas prasmes franču valodā, lai pēc kursa apguves studenti prastu veidot un saprast vienkāršus monologus un dialogus par vispārēja un sadzīviska rakstura tēmām. Mācīšanā tiek izmantota interaktīvā pieeja, ietverot visas komunikatīvās prasmes (klausīšanās, lasīšana, runāšana, rakstīšana), kurā leksikas apguve balstīta uz komunikācijas sociālajiem un personiskajiem aspektiem, vienlaicīgi sniedzot pamatzināšanas gramatikā un izrunā. Kursa saturs atbilst ES noteiktajiem standartiem svešvalodas apguvei A1 līmenī.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
- sasveicināšanās frāzes, personu vietniekvārdu lietojumu, vienkāršu jautājumu veidošanu, lietvārdu galotnes nominatīvā un lokatīvā (kontroldarbs Nr. 1);
Prasmes: studenti spēj veidot monologu, dialogu par dzīvesvietu, ģimeni, iepirkšanos, orientēšanās pilsētā, transportlīdzeklī, lietot darbības vārda piederības formas, piederības vietniekvārdus, darbības vārda konjugācijas, laikus (kontroldarbs Nr. 2).
Studenti prot vienkāršos teikumos pastāstīt par sevi, savu ģimeni, apkārtējo vidi. Prot veidot nelielus dialogus. Izprot vienkāršu tekstu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Iepazīšanās, uzvedības etiķete.
2 Informācija par sevi.
3 Iepazīstināšana ar citām personām.
4 Dzīvesvieta, dzīvoklis, tā iekārtojums.
5 Dzīvesvietas apkārtne.
6 Francijas pilsētas. Progresa tests.
7 Orientēšanās pilsētā, transporta līdzekļi
8 Pareizs laiks, darbalaiks. Francijas lielākās pilsētas.
9 Pastaiga pa Rīgu. Ievadnodarbība pastāvīgam darbam internetā franču valodā.
10 Franču virtuve, ēdieni un dzērieni.
11 Maltīte restorānā, lūgumi un ierosinājumi.
12 Kultūras un sporta pasākumi, vaļasprieki. Progresa tests.
13 Ieskats franču virtuvē, ēdienkartes sastādīšana
14 Veselīgs uzturs. Cilvēka izskats un raksturs.
15 Ģimene, radu raksti. Progresa tests
16 Semestra patstāvīgā darba prezentēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Ieskaite ar atzīmi. To veido kumulatīvais vērtējums.
Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Veikti mājas darbi pēc prasībām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem kontroldarbos un aktivitātes nodarbībās. Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Pamatliteratūra

1. Boucher J. French. Learn the Easy Way. Amazon Digital Services, Inc., 2012. 125 p. ASIN: B007WOBPI8
2. Myrna Bell Rochester. Easy French Step-by-Step. Publisher: McGraw-Hill, 2008. 400 p. ISBN-13: 978-0071453875
3. Parizet Marie-Louise a.o. Activités pour le Cadre Européen Commun de référence A1 + CD. France: Clé International, 2005. 128 p. ISBN 2090353864
4. Monnerie-Goarin A. et d'autres. Ado 1 Cahier d'exercices. France: Clé International. 2004. 96 p. ISBN 2090339411

Papildliteratūra

1. Berthet A., Tauzin B. Affaires a suivre Cahier d'exercices. France: Hachette Livre, 2002. 112 p. ISBN 2011551753
2. Žī I., Cimmermane N. Franču valoda pēdējā brīdī (ar vārdnīcu). Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 156 lpp. ISBN 9984363368
3. Lemuāna Karolīna. Katru dienu 15 minūtes: Franču valoda. Izd. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 160 lpp. ISBN 9984374084

Periodika un citi informācijas avoti

1. French weekly news magazine "Le Piont" [tiešsaiste]. ISSN 0242-6005 [skatīts 02.05.2013.]. Pieejams: http://www.lepoint.fr/
2. Mounthly science magazine "La Recherche" [tiešsaiste]. ISSN • 0029-5671. [skatīts 02.05.2013.]. Pieejams: http://www.larecherche.fr/

Piezīmes

Brīvās izvēles studiju kurss visu fakultāšu programmām.