Kursa kods Valo1019

Kredītpunkti 2

Franču valodas pamati

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
ValodniecībaLietišķā valodniecība323208/05/2013Valodu centrs

Kursa izstrādātājs

author doc.

Inese Ozola

Filoloģijas doktors

Piezīmes

Brīvās izvēles studiju kurss visu fakultāšu programmām.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir veidot sarunvalodas prasmes franču valodā, lai pēc kursa apguves studenti prastu veidot un saprast vienkāršus monologus un dialogus par vispārēja un sadzīviska rakstura tēmām. Mācīšanā tiek izmantota interaktīvā pieeja, ietverot visas komunikatīvās prasmes (klausīšanās, lasīšana, runāšana, rakstīšana), kurā leksikas apguve balstīta uz komunikācijas sociālajiem un personiskajiem aspektiem, vienlaicīgi sniedzot pamatzināšanas gramatikā un izrunā. Kursa saturs atbilst ES noteiktajiem standartiem svešvalodas apguvei A1 līmenī.

Rezultāti

• Zināšanas – lingvistiskās zināšanas, atbilstoši svešvalodu apguves līmenim A1 - vārdu krājums, ko veido bieži lietojami vārdi un frāzes, kas attiecas uz konkrētām situācijām, iegaumētas dažas vienkāršas konstrukcijas un teikuma modeļi. Sociokulturālās zināšanas - kas attiecas uz ķermeņa valodu, ikdienas dzīvi, piemēram, veikalu un iestāžu darba laikiem, neformālas tikšanās norunāšanu.
• Prasmes – studenti spēj izmantot zināšanas un komunikatīvās prasmes, kas ietver sevī lasīšanas, runas, klausīšanās un rakstīšanas prasmes atbilstoši svešvalodas apguves līmenim.
• Kompetence – studentiem ir uzsākta franču valodas komunikatīvās kompetences veidošana. Lingvistiskā kompetence ir pietiekama, lai saprastu un lietotu vienkāršus izteikumus un elementāras frāzes konkrētu vajadzību nodrošināšanai. Sociolingvistiskā kompetence ir pietiekama, lai pareizi izvēlētos un lietotu sveicienus, uzrunas formas, vārdus "lūdzu" un "paldies", izrādītu interesi par sarunu biedru.

Kursa plāns

1 Iepazīšanās, uzvedības etiķete.
2 Informācija par sevi.
3 Iepazīstināšana ar citām personām.
4 Dzīvesvieta, dzīvoklis, tā iekārtojums.
5 Dzīvesvietas apkārtne.
6 Francijas pilsētas. Progresa tests.
7 Orientēšanās pilsētā, transporta līdzekļi
8 Pareizs laiks, darbalaiks. Francijas lielākās pilsētas.
9 Pastaiga pa Rīgu. Ievadnodarbība pastāvīgam darbam internetā franču valodā.
10 Franču virtuve, ēdieni un dzērieni.
11 Maltīte restorānā, lūgumi un ierosinājumi.
12 Kultūras un sporta pasākumi, vaļasprieki. Progresa tests.
13 Ieskats franču virtuvē, ēdienkartes sastādīšana
14 Veselīgs uzturs. Cilvēka izskats un raksturs.
15 Ģimene, radu raksti. Progresa tests
16 Semestra patstāvīgā darba prezentēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti trīs progresa testi un nokārtota ieskaite, izstrādāts semestra patstāvīgais darbs un veikta tā prezentēšana. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20 % no kopējā nodarbību skaita. Nobeigumā ieskaite ar atzīmi.

Mācību pamatliteratūra

1. Boucher J. French. Learn the Easy Way. Amazon Digital Services, Inc., 2012. 125 p. ASIN: B007WOBPI8
2. Myrna Bell Rochester. Easy French Step-by-Step. Publisher: McGraw-Hill, 2008. 400 p. ISBN-13: 978-0071453875
3. Parizet Marie-Louise a.o. Activités pour le Cadre Européen Commun de référence A1 + CD. France: Clé International, 2005. 128 p. ISBN 2090353864
4. Monnerie-Goarin A. et d'autres. Ado 1 Cahier d'exercices. France: Clé International. 2004. 96 p. ISBN 2090339411

Papildliteratūra

1. Berthet A., Tauzin B. Affaires a suivre Cahier d'exercices. France: Hachette Livre, 2002. 112 p. ISBN 2011551753
2. Žī I., Cimmermane N. Franču valoda pēdējā brīdī (ar vārdnīcu). Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 156 lpp. ISBN 9984363368
3. Lemuāna Karolīna. Katru dienu 15 minūtes: Franču valoda. Izd. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 160 lpp. ISBN 9984374084

Periodika un citi informācijas avoti

1. French weekly news magazine "Le Piont" [tiešsaiste]. ISSN 0242-6005 [skatīts 02.05.2013.]. Pieejams: http://www.lepoint.fr/
2. Mounthly science magazine "La Recherche" [tiešsaiste]. ISSN • 0029-5671. [skatīts 02.05.2013.]. Pieejams: http://www.larecherche.fr/