Kursa kods VadZP041

Kredītpunkti 10

Ārējo sakaru koordinēšana

Zinātnes nozarePolitikas zinātne

Zinātnes apakšnozareSabiedrības vadība

Kopējais stundu skaits kursā400

Kursa apstiprinājuma datums01.12.2015

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Kitija Kirila

Dr. oec.

Kursa anotācija

Prakses laikā studējošajiem jāizmanto teorētiskajos kursos iegūtās zināšanas un jāpilnveido profesionālās iemaņas un prasmes, kas nepieciešamas veiksmīgai ārējo sakaru koordinētāja profesionālajai karjerai. Studenti iegūst zināšanas par iestādes vai uzņēmuma organizatorisko struktūru, darbību un to regulējošajiem likumiem un normatīvajiem aktiem, uzņēmējdarbības virzieniem, iestādes vai uzņēmuma vadību un iegūst praktiskas iemaņas dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā, dokumentu rakstiskā tulkošanā, pasākumu plānošanā un organizēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentiem būs:
• zināšanas – ES un Latvijas likumdošanā, uzņēmējdarbībā, mārketingā, saskarsmes psiholoģijā, publiskajā pārvaldē, personāla vadībā, dokumentu pārvaldībā, valodās.
• prasmes – iegūtas praktiskas iemaņas profesionālajā jomā: prot vērtēt un analizēt iestādes vai uzņēmuma darbību un sasniegtos rezultātus, spēj risināt sadarbības iespējas dažādos līmeņos, pieņemt lēmumus atbilstoši savai kompetencei, prot strādāt ar dažādiem informācijas līdzekļiem: dienesta tikšanos organizēšanā; pilnveidotas dokumentu izstrādes un noformēšanas, prezentācijas, datora un valodu prasmes.
• kompetence – ir iegūtas ārējo sakaru struktūrvienības vadītājam nepieciešamās sadarbības, organizatoriskā, vadīšanas, komunikatīvā un informatīvā kompetence.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Formālās procedūras, uzsākot praksi. Instruktāžas.
2 Iestādes vai uzņēmuma darbības struktūru; uzņēmējdarbības virzieni.
3 Iestādes vai uzņēmuma personāls.
4 Darba vietas iekārtošana. Biroja darba organizēšana; iemaņas darbā ar biroja tehniku.
5 Dokumentu pārvaldības sistēma.
6 Informācijas avotu izzināšana. Iegūtās informācijas iegūšana, analizēšana un apkopošana. Sagatavoto materiālu prezentēša
7 Pasākumu un lietišķo tikšanos plānošana un organizēšana.
8 Sarakste un sazināšanās pa telefonu. Lietišķā sarakste. Protokolu rakstīšana.
9 Semināru un konferenču plānošana un organizēšana.
10 Sasniegto rezultātu ārējo sakaru jomā analīze.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Prakses dienasgrāmata prakses norises vietā, rakstiska prakses atskaite. Ieskaite - prezentācija par prakses vietu un veiktajiem uzdevumiem, kas tiek vērtēta pēc 10 ballu skalas.

Pamatliteratūra

1. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība: MK noteikumi Nr.916 [Tiešsaite] [Skatīts 02.11.2015]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=219491
2. Kalve I. Dokumentu pārvaldība. Rīga: BA "Turība", 2013. 316 lpp.
3. Lasmane S. Komunikācijas ētika. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012. 304 lpp.
4. Vorončuka I. Personāla vadība: teorija un prakse: monogrāfija. Rīga: Latvijas Universitāte, 2009. 399 lpp.

Papildliteratūra

1. Apsalons E. Komunikācijas kompetence: kā saprasties un veidot attiecības. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013. 303 lpp.
2. Janitēna Z. Ievads dokumentu pārvaldībā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2013. 208 lpp.
3. Zīlīte L. Personāla vadība un socionika. Rīga: Turība, 2013. 304 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. 2010.-2015. Pieejams arī e-formātā: http://e-avize.db.lv ISSN 1407-2041
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2010.-2015. Pieejams arī e-formātā: kapitals.lv ISSN 1407-2505.
3. Uzņēmēja biļetens: sabiedrība, grāmatvedība, likumdošana. 2010.-2015. Pieejams arī e-formātā: http://www.biletens.lv/ ISSN 1691-0117.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari” studijās.