Kursa kods VadZP037

Kredītpunkti 6

Projektu izstrāde

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā240

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits240

Kursa apstiprinājuma datums15.04.2014

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Iveta Borunova

Mg. proj. mgmt.

Priekšzināšanas

Ekon5095, Projektu finanšu vadība

VadZ5061, Projektu vadīšanas metodoloģija

Kursa anotācija

Prakses mērķis ir nostiprināt studiju procesā gūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas projektu izstrādē un organizācijā, analizējot minētos procesus konkrētā uzņēmumā vai organizācijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – apgūta izpratne par projektu tipiem, veidiem, projekta fāzēm. Iegūtas zināšanas par projekta apraksta sagatavošanu.
• Prasmes – apgūtas prasmes sagatavot projekta aprakstu, prasme strādāt grupā, prasme izmantot individuālo spriestspēju, veikt patstāvīgu projekta analīzi, izprast normatīvos ierobežojumus, prasme analizēt normatīvos aktus, veidot projekta kontroles mehānismu.
• Kompetence - studenti iegūst profesionālu kompetenci, kas ļauj izstrādāt un organizēt projektus uzņēmumos un organizācijās.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Pirmsprojekta situācijas apzināšanās.
2 Projekta priekšlikumu izstrāde
3 Projekta mērķu un uzdevumu definēšana
4 Projekta struktūras plānošana
5 Projekta laika plānošana
6 Projektu budžeta plānošana
7 Projekta personāla resursu plānošana
8 Projekta komandas veidošana
9 Projekta darbu apjomu noteikšana
10 Projekta dzīves cikls
11 Projekta risku noteikšana
12 Projekta risku izvērtēšana un analīze
13 Projekta rokasgrāmatas izstrāde
14 Mārketinga plānu izstrāde un pasākumu plānošana
15 Projekta pieteikums
16 Projekta pieteikuma iesniegšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nostrādāta prakse 240 stundu apjomā. Prakses ietvaros maģistranti veic prakses programmā noteiktos uzdevumus, parādot patstāvību, sagatavotību, zināšanas un prasmes. Maģistranti vāc detalizētu informāciju par izvēlēto uzņēmumu, izpilda prakses programmā noteiktos uzdevumus, apkopo rezultātus, izdara secinājumus un izstrādā priekšlikumus. Maģistranti sagatavo prakses atskaiti. Prakses noslēgumā maģistranti iesniedz atskaiti par praksi kopā ar prakses vietas apstiprinājumu/atsauksmi par prakses veikšanu. Atbilstoši prasībām studentiem jāaizstāv prakses atskaite.

Pamatliteratūra

1. Vargas R.V. Practical Guide to Project Planning. Auerbach Publications, 2008. ISBN 9781420045048
2. Kousholt B. Project Management. Theory and practice. Nyt Teknisk Forlag. 2007. 59 p. ISBN 87-571-2603-8
3. Nokes S. The Definitive Guide to Project Management. 2nd Ed. London: Financial Times/Prentice Hall, 2007. ISBN 978-0-273-71097-4
4. Lock D. Project Management. 9th ed. Aldershot, England; Burlington, VT: Gower, 2007. 520 p. ISBN 0-566-08772-3

Papildliteratūra

1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 10 издание. Санкт-Петербург: Питер, 2010. 848 с. ISBN 978-5-91180-771-9 Pieejams: http://e-reading.ws/book.php?book=1025785
2. Schmidt T. Strategic Project Management Made Simple: Practical Tools for Leaders and Teams. New Jersey: Publ by John Wiley & Sons Inc., 2009. 252 p. ISBN 978-0470-41158-2
3. Belbin M. Management Teams: Why they succeed or fail. Oxford, UK, 2010. 194 p. ISBN 978-1-85617-807-5

Periodika un citi informācijas avoti

1. Laikraksts "Dienas Bizness": nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041. Pieejams arī tiešsaistē http://www.db.lv/
2. International Journal of Project Management. Published by Elsevier Science. ISSN: 0263-7863. Pieejams LLU FB datubāze Science Direct http://www.sciencedirect.com/science/journal/02637863
3. Magazine "Project Manager Today" [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.pmtoday.co.uk/content/en/default.aspx [skat.internetā 01.03.2013.]

Piezīmes

Profesionālā prakse paredzēta ESAF maģistra studiju programmas "Projektu vadība" pilna un nepilna laika maģistrantiem ar akadēmisko bakalaura grādu.