Kursa kods VadZP030

Kredītpunkti 6

Projektu vadība

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā240

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits240

Kursa apstiprinājuma datums20.03.2013

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Olga Čivžele

Mg. paed.

author vieslekt.

Iveta Borunova

Mg. proj. mgmt.

Kursa anotācija

Prakses mērķis ir ļaut studentiem izpētīt un analizēt projekta starta, plānošanas, kontrolinga, noslēguma un multiprojektu vadīšanas procesus konkrētā uzņēmumā vai organizācijā, kā arī informāciju tehnoloģijas pielietošanu projektu vadīšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – apgūta izpratne par projektu tipiem, veidiem, projekta fāzēm. Iegūtas zināšanas par projekta apraksta sagatavošanu.
• Prasmes – apgūtas prasmes sagatavot projekta aprakstu, prasme strādāt grupā, prasme izmantot individuālo spriestspēju, veikt patstāvīgu projekta analīzi, izprast normatīvos ierobežojumus, prasme analizēt normatīvos aktus, veidot projekta kontroles mehānismu.
• Kompetence - studenti iegūst profesionālu kompetenci, kas ļauj izstrādāt un organizēt projektus uzņēmumos un organizācijās.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Iepazīšanās ar LR un starptautiskajiem nozares normatīvajiem aktiem.
2 Iepazīšanās ar mūsdienu tehnoloģijām projektu vadībā.
3 Projekta vadības procesa uzdevumu un projekta dzīves cikla analīze.
4 Projekta mērķu, uzdevumu, laika, izmaksu u.c. plānošana.
5 Projekta organizatoriskās struktūras izveide.
6 Projekta komandas vadīšana un koordinēšana, komandas kultūras veidošana.
7 Projekta vides izvērtēšana, mārketinga plānu un pasākumu izstrāde.
8 Projekta plānu izpildes uzraudzība un regulēšana.
9 Konfliktu un risku vadīšana.
10 Projekta krīzes situāciju vadīšanas iespējas.
11 Projekta izmaiņu prognozēšana, korekciju izstrāde.
12 Iepazīšanās ar projekta dokumentāciju.
13 Produkta nodošana ekspluatācijā.
14 Projekta noslēgšanas dokumentu sagatavošana.
15 Prakses atskaites sagatavošana.
16 Prakses aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nostrādāta prakse 240 stundu apjomā. Prakses ietvaros maģistranti veic prakses programmā noteiktos uzdevumus, parādot patstāvību, sagatavotību, zināšanas un prasmes. Maģistranti vāc detalizētu informāciju par izvēlēto uzņēmumu, izpilda prakses programmā noteiktos uzdevumus, apkopo rezultātus, izdara secinājumus un izstrādā priekšlikumus. Maģistranti sagatavo prakses atskaiti. Prakses noslēgumā maģistranti iesniedz atskaiti par praksi kopā ar prakses vietas apstiprinājumu/atsauksmi par prakses veikšanu. Atbilstoši prasībām studentiem jāaizstāv prakses atskaite.

Pamatliteratūra

1. Vargas R.V. Practical Guide to Project Planning. Auerbach Publications, 2008. ISBN 9781420045048
2. Kousholt B. Project Management. Theory and practice. Nyt Teknisk Forlag. 2007. 59 p. ISBN 87-571-2603-8
3. Nokes S. The Definitive Guide to Project Management. 2nd Ed.n. London: Financial Times/Prentice Hall, 2007. ISBN 978-0-273-71097-4
4. Lock D. Project Management. 9th ed.. Aldershot, England; Burlington, VT: Gower, 2007. 520 p. ISBN 0-566-08772-3

Papildliteratūra

1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 10 издание. Санкт-Петербург: Питер, 2010. 848 с. ISBN 978-5-91180-771-9
2. Schmidt T. Strategic Project Management Made Simple: Practical Tools for Leaders and Teams. New Jersey: Publ by John Wiley & Sons Inc., 2009. 252 p. ISBN 978-0470-41158-2
3. Belbin M. Management Teams: Why they succeed or fail. Oxford, UK, 2010. 194 p. ISBN 978-1-85617-807-5

Periodika un citi informācijas avoti

1. Laikraksts Dienas Bizness [tiešsaiste] http://www.db.lv/ (skat.internetā 25.02.2013.)
2. Project Management Journal.[tišsaiste] http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-project-management/#, (skat.internetā 03.03.2013.) ISSN: 0263-7863.
3. Magazine "Project Manager Today" [tiešsaiste] http://www.pmtoday.co.uk/content/en/default.aspx (skat.internetā 01.03.2013.)

Piezīmes

Profesionālā prakse paredzēta SZF maģistra studiju programmas "Projektu vadība" pilna un nepilna laika maģistrantiem ar profesionālo bakalaura grādu vai 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību.