Kursa kods VadZP022

Kredītpunkti 10

Sabiedrības vadība

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā400

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits400

Kursa apstiprinājuma datums16.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Aija Pētersone

Mg. paed.

Kursa anotācija

Prakses laikā studējošajiem jāizmanto teorētiskajos kursos iegūtās zināšanas un jāpilnveido profesionālās iemaņas un prasmes, kas nepieciešamas veiksmīgai ārējo sakaru koordinētāja profesionālajai karjerai. Studenti iegūst zināšanas par iestādes vai uzņēmuma organizatorisko struktūru, darbību un to regulējošajiem likumiem un normatīvajiem aktiem, uzņēmējdarbības virzieniem, iestādes vai uzņēmuma vadību un iegūst praktiskas iemaņas dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā, arhīva darba organizēšanā, dienesta braucienu sagatavošanā, dokumentu rakstiskā tulkošanā, preses relīžu sagatavošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentiem būs:
• zināšanas – ES un Latvijas likumdošanā, uzņēmējdarbībā, mārketingā, saskarsmes psiholoģijā, publiskajā pārvaldē, personāla vadībā, lietvedībā, valodās.
• prasmes – iegūtas praktiskas iemaņas profesionālajā jomā: prot vērtēt un analizēt iestādes vai uzņēmuma darbību un sasniegtos rezultātus, spēj risināt sadarbības iespējas dažādos līmeņos, pieņemt lēmumus atbilstoši savai kompetencei, prot strādāt ar dažādiem informācijas līdzekļiem; iegūta prasme reklamēt iestādi/ uzņēmumu un tā sniegtos pakalpojumus; apgūtas iemaņas darbā ar juridiskās personas arhīvu, dienesta braucienu un tikšanos organizēšanā ar ārzemju partneriem; pilnveidotas dokumentu izstrādes un noformēšanas, prezentācijas, datora un valodu prasmes.
• kompetence – ir iegūtas ārējo sakaru struktūrvienības vadītājam nepieciešamās sadarbības, organizatoriskā, vadīšanas, komunikatīvā un informatīvā kompetence.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Uzņēmuma vai iestādes darbības struktūra.
2 Uzņēmuma vai iestādes vadības līmeņi, vadītāju un personāla pienākumi.
3 Komunikācijas veidi un tās organizēšana uzņēmumā vai iestādē.
4 Lietvedība. Dokumentu izstrādāšana un noformēšana.
5 Juridiskās personas arhīvs.
6 Dienesta brauciena sagatavošana.
7 Tikšanās ar ārzemju partneriem organizēšana.
8 Preses relīzes un reklāmas materiāli. Mājas lapas administrēšana.
9 Sadarbības pasākumu plānošana un organizēšana.
10 Uzņēmējdarbību vai pašvaldības darbību regulējošie likumi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studentiem jāizpilda prakses vadītāja norādījumi un jāveic individuālie uzdevumi saskaņā ar konkrētā uzņēmuma vai iestādes darbības īpatnībām. Studenti iesniedz Valodu katedrā prakses pārskatu 10 -12 lpp. apjomā 7 dienu laikā pēc prakses beigām. Tas jānoformē datorrakstā un jāaizstāv seminārā - ieskaitē.

Pamatliteratūra

1. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2007. 330 lpp. ISBN10: 9984955826
2. Forands I. Personāla vadība. Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2002.190 lpp.ISBN10: 9984955818
3. Herbsts D. Komunikācija uzņēmumā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 120 lpp. ISBN 9789984400839
4. Ivans U., Ruskule S. Vadīšanas pamati. Malnava: LLU, 2006. 502 lpp.

Papildliteratūra

1. Herbsts D. Sabiedriskās attiecības. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 184 lpp. ISBN10: 9984374106
2. Ķestere I. Lietišķā etiķete. Eiropas pieredze. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 272 lpp. ISBN:9789934015373
3. Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 215 lpp.ISBN10: 9984379142

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.Pieejams arī elektroniskā formātā: www.kapitals.lv
2.Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041. Pieejams arī elektroniskā formātā http://www.db.lv
3. Žurnāls „Business Ethics”.

Piezīmes

Profesionālā prakse iekļauta SZF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari" obligātajā daļā.