Kursa kods VadZP019

Kredītpunkti 8

Uzņēmējdarbība un vadīšana

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareUzņēmējdarbības vadība

Kopējais stundu skaits kursā320

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits320

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Anita Auziņa

Dr. oec.

Kursa anotācija

Prakse ir studijas programmas neatņemam sastāvdaļa. Studentu teorētisko zināšanu nostiprināšana, studiju programmai atbilstošas kompetences iegūšana, praktisko iemaņu apgūšana uzņēmējdarbības un vadīšanas jomā. Nepieciešamās informācijas iegūšana bakalaura darba izstrādei. Prakses vietas: uzņēmumi, organizācijas un iestādes, kā arī ārvalstu uzņēmumi un to filiāles.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – par uzņēmējdarbības un vadīšanas teorētisko aspektu padziļinātu izmantošanu praktiskos uzņēmējdarbības un vadīšanas procesos dažādu tautsaimniecības nozaru uzņēmumos (organizācijās, iestādēs).
Prasmes – integrēt un izmantot zināšanas, lai piedalītos uzņēmējdarbības un vadīšanas norisei uzņēmumos (organizācijās, iestādēs). Analizēt, salīdzināt un izvērtēt dažādus procesus uzņēmumos (organizācijās, iestādēs) un noteikt to pilnveidošanas iespējas.
Kompetence – Pārzina, izprot, spēj izvērtēt, izskaidrot un radoši realizēt iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas uzņēmējdarbības un vadīšanas procesos dažādās tautsaimniecības nozarēs, piedaloties šo procesu izpildē, to organizēšanā un vadīšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Iepazīšanās ar ražošanas prakses uzņēmumu
2 Izpētīt uzņēmuma ražošanas un vadīšanas struktūru
3 Izpētīt uzņēmuma darbību reglamentējošo dokumentu pielietošanu praksē
4 Datu vākšana, apkopošana un sistematizēšana
5 Veikt uzņēmuma saimnieciskās darbības analīzi
6 Piedalīties grāmatvedības uzskaites procesā un pirmdokumentu sastādīšanā
7 Noskaidrot uzņēmuma veiksmju un neveiksmju faktorus un cēloņus
8 Ražošanas prakses atskaites un aizstāvēšanas prezentācijas sagatavošana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Students praksi veic patstāvīgi, saskaņā ar grafiku un uzdevumiem, ko praktikants sastāda kopā ar prakses vietas vadītāju. Prakses atskaiti iesniedz norādītajā termiņā un aizstāv, iegūstot sekmīgu vērtējumu.

Pamatliteratūra

1. Prakses programma
2. Lēmumu pieņemšana. Autoru kolektīvs. Sērija: Harvard Business Review on. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2007. 194 lpp.
3. Ruskule S. u.c. Vadīšana. Jelgava: LLU. 2005. 456 lpp.
4. Slavinska I. Uzņēmējdarbības plānošana un kontrole / Biznesa augstskola Turība SIA, Rīga, 2003. 175 lpp.

Papildliteratūra

1. Vīksna A. Savs bizness. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2009. 232 lpp.
2. Muška A. Uzņēmējdarbības pamatkurss / SIA KIF „Biznesa komplekss”, Rīga, 2005. 120 lpp.
3. No idejas līdz panākumiem. Alternatīvie finansējuma avoti. Rīga: Izdevniecība LID, 2009. 192 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas bizness un tā pielikumi – Saldo, Lietišķā Diena, Top 500 u.c. : nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041
2. Jaunais Bizness : par iespējām un panākumiem. Nr. 1 (Sept. 2009)- Rīga : SIA Muldakmens, 2009- nr. ISSN 1691-5836.
3. Forbes. Rīga: SK Media. ISSN 1691-6018.

Piezīmes

Ierobežotās izvēles prakse (B daļa), LLU EF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas „Ekonomika” apakšprogrammas „Uzņēmējdarbība un vadīšana” studentiem.