Kursa kods VadZP017

Kredītpunkti 1

Organizācijas teorija

Zinātnes nozarePolitikas zinātne

Zinātnes apakšnozareSabiedrības vadība

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums16.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Jānis Ķusis

Dr. hist.

Kursa anotācija

Kursa darba mērķis ir attīstīt studentiem zinātniski pētnieciskā darba iemaņas. Studentam ir patstāvīgi jāveic kādas organizācijas izpēte, analīze un jāprezentē pētījuma rezultāti.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - par zinātniski - pētnieciskā darba temata izvēles nosacījumiem; par prasībām programmātiskās daļas izstrādei; - par kursa darbu aizstāvēšanas procedūru.
Prasmes - formulēt un saskaņot pētījuma tematu, mērķi, darba uzdevumus, izvēlēties konkrētam pētījumam atbilstošas pētīšanas un datu apstrādes metodes un pamatot to izvēli formulēt secinājumus.
Kompetence - spēja orientēties zinātniski pētnieciska darba rakstīšanas un tā rezultātu publiskošanas jomā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kursa darba temata izvēle, tās aktualitātes pamatojums.
2 Zinātniskā aparāta izveide: mērķis, uzdevumi, hipotēze.
3 Pētījuma programmas izstrāde.
4 Teorētiskā pamatojuma izstrāde. Atsauču noformēšana.
5 Zinātniskās literatūras apkopošana un atlase. Literatūras saraksta noformēšana.
6 Kursa darba teksta izstrāde.
7 Kursa darba teksta izstrāde.
8 Kursa darba teksta izstrāde.
9 Kursa darba teksta izstrāde.
10 Kursa darba teksta izstrāde.
11 Kursa darba teksta izstrāde.
12 Kursa darba tehniskā noformēšana.
13 Kursa darba tehniskā noformēšana.
14 Kursa darba aizstāvēšana.
15 Kursa darba aizstāvēšana.
16 Kursa darba aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Laikā uzrakstīts, iesniegts un aizstāvēts kursa darbs(apjoms 20 - 25 lpp.). Ievērotas darba izstrādes metodiskās prasības.

Pamatliteratūra

1. Eko U. Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006. 319 lpp.
2. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Rīga.: RaKa, 2011. 284 lpp.
3. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Mācību grāmata augstskolu sociālo zinātņu studiju programmu studentiem. Rīga.: Turība, 2008. 349 lpp.
4. Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. Rīga.: RaKa, 2004. 178 lpp.

Papildliteratūra

1. Anglin R. Handbook of Research Methods in Public Administration. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, 2008. 959 p.
2. Metodiskie norādījumi augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programmas „Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari” zinātnisko darbu izstrādei un aizstāvēšanai. Jelgava: LLU SZF. [Tiešsaiste]. [Skatīts internetā 09.11.2011.] Pieejams: http://www.llu.lv/ http://www.llu.lv/?ri=3827
3. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. Москва: ИКЦ Академкнига Добросовет, 2003. 596с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Administration and Society. 2000- 2007. ISSN 0095- 3997.
2. British Journal of Management. 2000- . ISSN 1045- 3172.

Piezīmes

Studiju kurss paredzēts SZF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari.