Kursa kods VadZP015

Kredītpunkti 8

Analīze un uzskaite

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā320

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits320

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ināra Jurgena

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon2045, Grāmatvedības pamati

Ekon2113, Uzņēmuma finanses

Ekon2114, Statistika

Ekon3045, Nodokļi un nodevas

VadZ2029, Saimnieciskās darbības analīze

Kursa anotācija

Studenti prakses laikā apgūst prasmes konkrēta uzņēmuma saimnieciskās darbības rādītāju aprēķināšanā, analīzē un konstatē grāmatvedības uzskaites īpatnības uzņēmumā (organizācijā). Prakses laikā tiek nostiprinātas ar praksi saistītas teorētiskās zināšanas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pamatzināšanas par uzņēmuma saimnieciskās darbības analīzes būtību un principiem, izprot saimnieciskās darbības analīzes metodiku - prakses pārskats, prakses vietas vadītāja atsauksme, prakses pārskata prezentācija
2. Pamatzināšanas par grāmatvedības dienesta funkcijām, grāmatvedības darbību reglamentējošiem normatīviem aktiem - prakses pārskats, prakses vietas vadītāja atsauksme, prakses pārskata prezentācija
3. Spēj integrēt un izmantot zināšanas, lai piedalītos ražošanas un realizācijas procesu nodrošināšanā uzņēmumos (organizācijās, iestādēs) - prakses pārskats, prakses vietas vadītāja atsauksme, prakses pārskata prezentācija
4. Prot iegūtās zināšanas akumulēt un pielietot saimnieciskās darbības analīzē - prakses pārskats, prakses vietas vadītāja atsauksme, prakses pārskata prezentācija
5. Spēj veikt, izskaidrot un analizēt uzņēmuma galvenos saimnieciskās darbības rādītājus - prakses pārskats, prakses pārskata prezentācija
6. Prot izskaidrot un argumentēt veikto aprēķinu rezultātus – prakses pārskats, prakses pārskata prezentācija
7. Spēj sadarboties ar citiem - prakses vietas vadītāja atsauksme
8. Spēja atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus - prakses pārskats, prakses vietas vadītāja atsauksme, prakses pārskata prezentācija
9. Pārzina, izprot, spēj izvērtēt un izskaidrot iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par uzņēmuma saimnieciskās darbības analīzi - prakses pārskats, prakses vietas vadītāja atsauksme, prakses pārskata prezentācija
10. Spēj aprēķināt, analizēt un novērtēt uzņēmuma saimnieciskās darbības rādītājus, to ietekmējošos faktorus - prakses pārskats, prakses vietas vadītāja atsauksme, prakses pārskata prezentācija

11. Pārzina, izprot un spēj izskaidrot iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par grāmatvedības uzskaites īpatnībām uzņēmumā (organizācijā) - prakses pārskats, prakses vietas vadītāja atsauksme, prakses pārskata prezentācija

Kursa saturs(kalendārs)

1. Iepazīšanās ar prakses vietu, tās darbības veidu, attīstības vēsturi. Uzņēmuma ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas darbības plāna izpildes raksturojums.
2. Uzņēmuma kapitāla izmantošanas efektivitātes detalizēts raksturojums.
3. Darbaspēka izmantošanas un darba ražīguma raksturojums.
4. Peļņas un ienesīguma, naudas plūsmas, investīciju izmantošanas detalizēts raksturojums.
5. Grāmatvedības dienesta organizatoriskā struktūra, darba organizācija, funkcijas, darbinieku pienākumi.
6. Grāmatvedības dienesta darbību reglamantējošie normatīvie akti.
7. Grāmatvedības uzskaites organizācija un kontrole.

8. Atskaišu un pārskatu sastādīšanas un iesniegšanas kārtība. Inventarizācijas veikšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Noteiktā termiņā izieta profesionālā prakse, prakses pārskata patstāvīga izstrāde un sekmīga aizstāvēšana ESAF Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūtā pie prakses aizstāvēšanas komisijas.
Noteiktā termiņā neizieta vai nesekmīgi nokārtota prakse ir akadēmiskais parāds. Nokavēto profesionālo praksi ir iespējams iziet nākamajā studiju gadā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Prakses laikā studentam jāizstrādā prakses pārskats (apjoms datorsalikumā 15-20 lpp. Bez pielikumiem) atbilstoši prakses programmas saturam. Pilnībā pabeigts prakses pārskats kopā ar prakses vietas vadītāja atsauksmi jāiesniedz institūta nozīmētajam prakses vadītājām prakses noslēguma posmā – semestra plānojumā norādītājā datumā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Prakse tiek novērtēta divdaļīgā vērtējuma skalā (“ieskaitīts” vai “neieskaitīts”). Vērtējumu izdara prakses aizstāvēšanas komisija, pamatojoties uz prakses pārskata saturu, tās aizstāvēšanas rezultātiem un prakses vietas vadītāja atsauksmi.

Pamatliteratūra

1. Krogzeme H. Komersantu darbības analīze un kontrole. Rīga: RTU izdevniecība, 2013. 348 lpp.
2. Zariņa V., Strēle I. Finanšu plānošana uzņēmumā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 105 lpp.
3. Bednarskis L., Paupa V., Vaikulis J. Finanšu pārskatu analīze. Rīga: LU, 1994. 96 lpp.
4. Rurāne M. Finanšu menedžments. Rīga: RSEBAA, 2005. 384 lpp.

5. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Jumava, 2007. 266 lpp.

Papildliteratūra

1. Finanšu vadības rokasgrāmata. V.Jerešenko, J.Pinnis, J.Averina u.c. I daļa. Rīga: Dienas Bizness, 2004.
2. Finanšu vadības rokasgrāmata. V.Jerešenko, J.Pinnis, J.Averina u.c. II daļa. Rīga: Dienas Bizness, 2004.
3. Ovčiņņikova I. Uzņēmējdarbības ekonomika. Rīga: RTU 2002. 63 lpp.
4. Rurāne M. Finansu pārvaldība. Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2002. 281 lpp.

5. Šneidere R. Finanšu analīzes metodes uzņēmuma maksātnespējas prognozēšanai. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 232 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041

Piezīmes

Profesionālā prakse ESAF pirmā līmeņa profesionālās izglītības studiju programmai „Komerczinības”