Kursa kods VadZP015

Kredītpunkti 8

Analīze un uzskaite

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Ekonomika un uzņēmējdarbībaUzņēmējdarbības vadība11/10/2011Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ināra Jurgena

Ekonomikas doktors

Piezīmes

Profesionālā prakse ir obligāta EF pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Komerczinības" studentiem.

Kursa anotācija

Studenti prakses laikā apgūst konkrēta uzņēmuma ražošanas un finansiālās darbības rādītāju analīzi, īpatnības grāmatvedības uzskaites sfērā. Prakses laikā tiek nostiprinātas ar praksi saistītas teorētiskās zināšanas par uzņēmuma ražošanas procesa analīzi, grāmatvedības uzskaiti un kontroli.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – par uzņēmuma ražošanas un realizācijas programmu; uzņēmuma kapitāla izmantošanas efektivitāti; darbaspēka izmantošanu un darba ražīgumu; grāmatvedības dienesta organizatorisko struktūru; darba organizāciju, funkcijām, grāmatvedības uzskaites organizāciju un kontroli; atskaišu un pārskatu sastādīšanas un iesniegšanas kārtību. Prasmes – veikt ražošanas un realizācijas programmas analīzi; uzņēmuma kapitāla izmantošanas efektivitātes analīzi; veikt darbaspēka izmantošanas un darba ražīguma analīzi; veikt peļņas un ienesīguma analīzi; sastādīt naudas plūsmu un veikt tās analīzi; prasmes atskaišu un pārskatu sastādīšanā; inventarizācijas veikšanā. Kompetence – lai izmantotu zināšanas un prasmes spētu formulēt, aprakstīt un analizēt grāmatvedības dienesta organizāciju, prastu gūt informāciju un izmantot to analīzei mainīgās uzņēmējdarbības situācijās, īstenojot uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību.

Kursa plāns

1 Uzņēmuma ražošanas un realizācijas programmas izpildes analīze
2 Uzņēmuma kapitāla izmantošanas efektivitātes analīze.
3 Darbaspēka izmantošanas un darba ražīguma analīze
4 Peļņas un ienesīguma analīze. Naudas plūsmas analīze. Investīciju izmantošanas analīze.
5 Grāmatvedības dienesta organizatoriskā struktūra, darba organizācija, funkcijas, darbinieku pienākumi
6 Grāmatvedības dienesta darbību reglamentējošā likumdošana.
7 Grāmatvedības uzskaites organizācija un kontrole.
8 Atskaišu un pārskatu sastādīšanas un iesniegšanas kārtība. Inventarizācijas veikšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Students profesionālo praksi veic patstāvīgi, ievērojot prakses vadītāja norādījumus. Profesionālās prakses atskaiti iesniedz un aizstāv norādītajā termiņā, iegūstot pozitīvu vērtējumu.