Kursa kods VadZP014

Kredītpunkti 8

Komercdarbība

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Ekonomika un uzņēmējdarbībaUzņēmējdarbības vadība11/10/2011Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ināra Jurgena

Ekonomikas doktors

Piezīmes

Profesionālā prakse ir obligāta EF pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Komerczinības" studentiem.

Kursa anotācija

Studenti prakses laikā apgūst komercdarbības procesu dažādās tautsaimniecības nozarēs, piedaloties šī procesa plānošanā un organizācijā. Prakses laikā tiek nostiprinātas ar praksi saistītas teorētiskās zināšanas par uzņēmuma vadīšanas procesu, kontroli, efektivitātes novērtēšanu un lēmumu pieņemšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – par uzņēmuma darbību reglamentējošiem normatīviem dokumentiem; vadīšanas funkciju realizāciju uzņēmumā; vadīšanas metodēm uzņēmumā; informācijas lomu un komunikāciju vadīšanas procesa īstenošanu uzņēmumā; lēmumu pieņemšanas procesu uzņēmumā, produkcijas ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas un realizācijas procesa organizāciju, vadīšanu un kontroli. Prasmes – raksturot un analizēt uzņēmuma organizatorisko struktūru, izmantot uzņēmuma darbību reglamentējošos normatīvos dokumentus, pielietot vadīšanas metodes uzņēmumā (organizācijā); gūt informāciju un veidot komunikāciju vadīšanas procesa īstenošanai; veikt uzņēmuma (organizācijas) vadīšanas funkciju plānošanu; izstrādāt lēmumu pieņemšanas procesu, iesaistot personālu lēmumu īstenošanā. Kompetence – par uzņēmuma (organizācijas) produkcijas ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas un realizācijas procesa organizēšanu, koordinēšanu, vadīšanu un kontroli.

Kursa plāns

1 Iepazīšanās ar prakses uzņēmuma organizatorisko struktūru, uzņēmējdarbības veidu.
2 Iepazīšanās ar uzņēmuma darbību reglamentējošiem normatīviem dokumentiem.
3 Vadīšanas funkciju realizācija uzņēmumā.
4 Vadīšanas metodes uzņēmumā.
5 Informācija un komunikācija vadīšanas procesa īstenošana uzņēmumā.
6 Lēmumu pieņemšanas procesa izpēte uzņēmumā.
7 Produkcijas ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas un realizācijas procesa organizācija.
8 Produkcijas ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas un realizācijas procesa vadīšana un kontrole.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Students profesionālo praksi veic patstāvīgi, ievērojot prakses vadītāja norādījumus. Profesionālās prakses atskaiti iesniedz un aizstāv norādītajā termiņā, iegūstot pozitīvu vērtējumu.