Kursa kods VadZP010

Kredītpunkti 6

Uzņēmuma vadīšana

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā240

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits240

Kursa apstiprinājuma datums27.08.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Andra Zvirbule

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon5134, Tautsaimniecība un reģionālā ekonomika

Ekon6034, Matemātiskā statistika

VadZ5055, Uzņēmējdarbības plānošana un kontrolings

VadZ5070, Cilvēku resursu vadība

VadZ5079, Zināšanu pārvaldība un inovācijas

VadZ6009, Finanšu un investīciju vadīšana

Kursa anotācija

Profesionālā prakse paredzēta teorētisko zināšanu nostiprināšanai, studiju programmai atbilstošas kompetences iegūšanai. Tā aptver visu uzņēmuma vadīšanas funkciju izpēti uzņēmumā/organizācijā. Studenti padziļināti apgūst dažādas menedžmenta praktiskās metodes, kas tiek pielietotas dažādu nozaru uzņēmumos un organizācijās. Studijās iegūtās teorētiskās zināšanas tiek nostiprinātas praksē, lai iegūtu profesionālās un vispārīgās prasmes un kompetenci uzņēmuma/organizāciju vadīšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
1. Padziļinātas un integrētas zināšanas par vadīšanas teorētisko aspektu izmantošanu praktiskā uzņēmuma vadīšanā un vadīšanas procesos dažādu tautsaimniecības nozaru uzņēmumos un organizācijās - prakses pārskats, prakses vietas vadītāja atsauksme, prakses pārskata prezentācija
Profesionālās prasmes:
1. Prot patstāvīgi analizēt prakses vietas vadīšanas procesus un funkcijas un sasaistīt tās ar teoriju - prakses atskaite un prakses aizstāvēšana
2. Prot analizēt, salīdzināt un izvērtēt dažādus vadīšanas procesus uzņēmumos un organizācijās un noteikt to pilnveidošanas iespējas - prakses pārskats, prakses vietas vadītāja atsauksme, prakses pārskata prezentācija
Vispārīgās prasmes:
1. Spēj atbildīgi plānot un kvalitatīvi izpildīt paredzētos uzdevumus noteiktajos termiņos - prakses vadītāja atsauksme par veikto darbu, iekļaušanās laika grafikā
2. Prot argumentēti diskutēt par novērojumiem, secinājumiem un priekšlikumiem - prakses aizstāvēšana
3. Spēj strādāt kolektīvā un izpildīt uzticētos uzdevumus - prakses vadītāja atsauksme par veikto darbu
Kompetence:
1. Pārzina, izprot, spēj patstāvīgi izvērtēt, izskaidrot un inovatīvi realizēt iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas uzņēmumu un organizāciju vadīšanas procesā dažādās tautsaimniecības nozarēs, ņemt dalību šajos procesos - prakses pārskats, prakses vietas vadītāja atsauksme, prakses pārskata prezentācija

2. Prot risināt sarežģītas problēmsituācijas uzņēmumu vadīšanā un piedāvāt uzņēmumiem/organizācijām inovatīvus risinājumus - prakses atskaite, aizstāvēšana un prakses vadītāja atsauksme

Kursa saturs(kalendārs)

1. Iepazīties ar uzņēmumu/prakses vietu un veicamajiem prakses uzdevumiem uzņēmumā/organizācijā
2. Noskaidrot uzņēmuma vietu un lomu Latvijas tautsaimniecībā, ES ekonomikā un /vai pasaules globālajā kontekstā, atspoguļot to prakses pārskatā
3. Raksturot un novērtēt vadīšanu uzņēmumā (uzņēmumā/iestādē/organizācijā).
4. Izpētīt mūsdienīgu menedžmenta metožu pielietojumu uzņēmumos vai organizācijās.
5. Izstrādāt ieteikumus vadīšanas procesa un to elementu darbības uzlabošanai konkrētā uzņēmumā/organizācijā.

6. Sagatavot prakses pārskatu un prakses pārskata prezentāciju

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Noteiktā termiņā izieta profesionālā prakse, prakses pārskata patstāvīga izstrāde un sekmīga aizstāvēšana Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūtā pie prakses aizstāvēšanas komisijas.
Noteiktajā termiņā neizieta, nenokārtota vai nesekmīgi nokārtota prakse ir akadēmiskais parāds.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darba apjoms 240 stundas ko veido: 1) prakses veikšana uzņēmumā/organizācijā; 2)prakses pārskata sagatavošana atbilstoši prakses programmas saturam; 3) prakses pārskata prezentācijas sagatavošana un prakses aizstāvēšana

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Profesionālās prakses noslēguma vērtējums – ieskaite ar atzīmi. Prakse tiek vērtēta 10 ballu sistēmā. Zemākā sekmīgā atzīme ir 4 (gandrīz viduvēji). Vērtējumu izdara prakses aizstāvēšanas komisija, pamatojoties uz prakses pārskata saturu, tās aizstāvēšanas rezultātiem un prakses vietas vadītāja atsauksmi.

Pamatliteratūra

1. Adner, Ron Skaties plašāk: jauna inovāciju stratēģija / Rons Adners; no angļu valodas tulkoja Signe Skujeniece un Kristaps Šoriņš. Rīga: Jumava, 2013. 270 lpp.
2. Blanchard, Kenneth H., Efektīvas vadības noslēpumi / Kenets Blančards, Spensers Džonsons; no angļu valodas tulkojusi Linda Deičmane. Rīga: Zvaigzne ABC, [2009] 117 lpp.
3. Burnes, Bernard, Managing change: a strategic approach to organisational dynamics / Bernard Burnes. 4th edition. Harlow, England: Financial Times/Prentice Hall, 2004. 623 p.
4. Caune, Jānis, Stratēģiskā vadīšana: funkcionālā, biznesa un korporatīvā līmeņa stratēģija / Jānis Caune, Andrejs Dzedons. Rīga: Balta eko, 2004. 120 lpp.
5. Dāvidsone, Gitāna, Organizāciju efektivitātes modelis / Gitāna Dāvidsone. Rīga: Organization Development Academy, 2008. 328 lpp.
6. Adkins Lyssa. Coaching Agile Teams: A Companion for ScrumMasters, Agile Coaches, and Project Managers in Transition (Addison-Wesley Signature Series (Cohn)). Addison-Wesley Professional; 1 edition (May 28, 2010), 352 pages, ISBN-10: 0321637704, ISBN-13: 978-0321.
7. de Bono Edward. Six Thinking Hats. Back Bay Books; 2 edition (August 18, 1999), 192 pages, ISBN-10: 9780316178310, ISBN-13: 978-0316178310, ASIN: 0316178314.

8. Levin G., Wyzalek J. (eds) Portfolio Management: A Strategic Approach. – Boca Raton, FL: CRC Press John, 2015. – p. 360. (e-grāmata)

Papildliteratūra

1. Anderson, David R. Quantitative methods for business / David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams. 5th ed. St. Paul, (MN) . West, 1992. 851 p.
2. Baye, Michael R., Managerial economics and business strategy / Michael R. Baye. 6th ed. Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2009. 623 p.
3. De Young, John Edward. Cases in small business management: a strategic problems approach / John Edward de Young. 2nd ed. New York ...: Macmillan, 1991. 248 p.
4. Handbook of organizational routines / edited by Markus C. Becker. Cheltenham, UK ;Northampton, MA : Edward Elgar, 2008. 343 p.
5. Handbook of organization development / Thomas G. Cummings, editor. Los Angeles ... [etc.] : Sage Publications, 2008. 720 p.
6. Dagnino G.B., Cinici M.C. Research Metfods for Strategic Management: a Research Methods Handbook. – New York: Routledge, 2016. – p. 377
7. Kasahara E. Practical Strategic management: how to Apply Strategic Thinking in Business. – New Jersey: World Scientific Publishing, 2015. – p. 139

8. Hopkin P., Fundamentals of Risk Management: Understanding, Evaluating and Implementing Effective Risk Management. Fifth edition. – London: Kogan Page, 2018. – p. 453

Periodika un citi informācijas avoti

1. British journal of management. 1 (1989)- Oxford (UK) ;Malden : Blackwell Publishing, 1989- sēj. No 2007.g. LLU bibliotēkā pieejams tikai elektroniski EBSCO datu bāzē.
2. European Management Review: Online ISSN:1740-4762 datubāze John Wiley & Sons
3. Journal of Management Studies Online ISSN:1467-6486 datubāze John Wiley & Sons
4. Dienas Bizness : nedēļas laikraksts: ISSN 1407-2041

5. Forbes. "SK Media" SIA. Forbes. Rīga : ISSN 1691-6018

Piezīmes

Obligātais studiju kurss, ESAF profesionālā maģistra studiju programmā „Uzņēmējdarbības vadība ” studentiem