Kursa kods VadZ6027

Kredītpunkti 20

Maģistra darbs

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā800

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits800

Kursa apstiprinājuma datums05.11.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Gunta Grīnberga-Zālīte

Dr. oec.

Kursa anotācija

Maģistra darbs ir studējošā patstāvīgi veikts pētījums, kas apliecina gan teorētisko zināšanu, gan metodisko un organizatorisko prasmju apguvi uzņēmējdarbības apakšnozarē un/vai lauksaimniecības un pārtikas jomu starpnozaru uzņēmējdarbības vadībā studiju programmas noteiktā apjomā. Maģistra darba izstrāde apliecina studējošā spēju veikt pētījumu ar novitātes vai praktiskā lietojuma elementiem, patstāvīgi formulēt secinājumus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Padziļinātas, strukturētas un analītiskas zināšanas par lauksaimniecības un/vai pārtikas uzņēmējdarbības vadības, organizēšanas un plānošanas procesiem - maģistra darba teorētiskā diskusija, maģistra darba recenzija, maģistra darba aizstāvēšana.
• Spēja patstāvīgi izvēlēties un pielietot gan vispārzinātniskās, gan ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarei un/vai lauksaimniecības un pārtikas jomas starpnozarei specifiskās pētījumu metodes maģistra darba izstrādei - maģistra darba praktiskā daļa, pētījums, maģistra darba recenzija, maģistra darba aizstāvēšana.
• Spēja integrēt lauksaimniecības un pārtikas uzņēmējdarbības vadības jomu zināšanas atbilstīgi noteiktajiem mērķiem, pielietojot radošu un inovatīvu pieeju un/vai risināt konkrētas problēmsituācijas lauksaimniecības un/vai pārtikas uzņēmējdarbības vadībā - maģistra darba praktiskā daļa un pētījums, maģistra darba recenzija, maģistra darba aizstāvēšana.

• Spēja kritiski novērtēt pētījuma rezultātu iespējamo ietekmi uz lauksaimniecības un/vai pārtikas jomas uzņēmējdarbības vidi, uzņēmumu (organizāciju) un sabiedrību - maģistra darbs, secinājumu un priekšlikumu daļa, maģistra darba recenzija, maģistra darba aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Maģistra darba temata izvēle, saskaņošana ar darba vadītāju un apstiprināšana.
2. Iepazīšanās ar metodiskajiem norādījumiem maģistra darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai
3. Maģistra darba struktūras izstrāde
4. Literatūras studijas, teorētisko avotu un iepriekš veikto pētījumu analīze
5. Pētījuma metodoloģijas izstrāde
6. Empīrisko datu ieguve, apstrāde, analīze
7. Secinājumu un priekšlikumu izstrāde
8. Maģistra darba aprobācija un iesniegšana priekšaizstāvēšanai
9. Maģistra darba pilnveidošana un noformēšana
10. Maģistra darba iesniegšana institūtā un recenzēšana.

11. Maģistra darba aizstāvēšana Maģistra eksāmena komisijā

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studējošā patstāvīgi izstrādāts, metodiskajiem noteikumiem atbilstīgi noformēts un maģistra eksaminācijas komisijai sekmīgi aizstāvēts pētījums, kas apliecina teorētisko zināšanu, metodisko un organizatorisko prasmju un kompetenču apguvi vadībzinātnes nozarē studiju programmas noteiktā apjomā un kvalitātē.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Semestra laikā:
1. Izzināts maģistra darba tēmas līdzšinējās izpētes līmenis, kritiski izvērtēti teorētiskie avoti uzņēmējdarbības apakšnozares un /vai lauksaimniecības un pārtikas jomu starpnozaru uzņēmējdarbības vadībā sasaistē ar maģistra darba tēmu.
2. Izvēlētas un atbilstīgi pielietotas gan vispārzinātniskās, gan ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarei un/vai lauksaimniecības un pārtikas jomas starpnozarei specifiskās pētījumu metodes maģistra darba izstrādei.
3. Interpretēti pētījuma rezultāti un piedāvātas jaunas zināšanas un/vai problēmu risinājumi lauksaimniecības un/vai pārtikas uzņēmējdarbības vadībā.
4. Maģistra darba tehniskā noformēšana atbilstīgi metodisko norādījumu prasībām,
5. Argumentētas un vizuālajiem rīkiem papildinātas prezentācijas izstrāde maģistra darba rezultātu demonstrēšanai.

6. Atbilžu sagatavošana un recenzenta jautājumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Maģistra darbs tiek vērtēts 10 ballu skalā. Vērtējumu nosaka:
• maģistra darba atbilstība ESAF metodiskajiem norādījumiem maģistra darbu izstrādāšanā un noformēšanā;
• maģistranta spēja analizēt, kritiski izvērtēt un izmantot citu autoru publicētos darbus;
• maģistranta spēja formulēt secinājumus un priekšlikumus atbilstoši veiktajiem pētījumiem un aprēķiniem;

• darbā izteikto priekšlikumu oriģinalitāte, loģiskums un realitāte.

Pamatliteratūra

1. Adams, J. Raeside, R. K., Hafiz T. A. Research Methods for Business and Social Science Students. [tiešsaiste] Second edition. New Delhi: Sage Publications Pvt. Ltd. 2014, [skatīts 17.02.2020.] Pieejams EBSCO datubāzē: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=784882&site=ehost-live&scope=site&ebv=EB&ppid=pp_C
Pieejama EBSCO datubāzē ar LLU IS lietotājkontu:
http://ezproxy.llu.lv:2103/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=784882&site=ehost-live&scope=site
2. Mligo, E.S. Introduction to Research Methods and Report Writing: A Practical Guide for Students and Researchers in Social Sciences and the Humanities. [tiešsaiste] Eugene, Oregon: Resource Publications, 2016. [skatīts 17.02.2020.] Pieejams EBSCO datubāzē: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1228098&site=ehost-live&scope=site E-book.
Pieejama EBSCO datubāzē ar LLU IS lietotājkontu: http://ezproxy.llu.lv:2103/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1228098&site=ehost-live&scope=site
3. Salkind N. Exploring Research. 7th Edition – Upper Saddle River : Pearson Education, 2008, p.336.

Papildliteratūra

1. Belk W.R. Qualitative Consumer Research. [tiešsaiste] London : Emerald Publishing Limited, 2017. [skatīts 17.02.2020.] Pieejams EBSCO: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1508111&site=ehost-live&scope=site&ebv=EB&ppid=pp_Cover
E-book. Pieejama ar LLU IS lietotājkontu: http://ezproxy.llu.lv:2103/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1508111&site=ehost-live&scope=site
2. Collis J., Hussey R. Business Research. A Practical Guide for Undergraduate& Postgraduate Students, ISBN-13:978-1-4039-9247-5, London, 2009, p.376. .
3. Ghauri, P., Gronhaug, K. Research methods in Business studies, 4th edition. Prentice Hall 2010, p.288.
4. Toepoel V. Doing Surveys Online. Croydon : Sage Publications Ltd, 2016. 258 lpp.
5. Willoughby D. An Essential Guide to Business Statistics. UK : John Wiley $ Sons, 2015. 356 lpp. ISBN 978-1-118-71563-5.
6. Wolf C., Joye D., Smith T.W., Fu Yang-chih. The Sage Handbook of Survey Methodology. Croydon: Los Angeles: Sage Publications Ltd, 2016. 716 . lpp. ISBN : 978-1-4462-8266-3

Periodika un citi informācijas avoti

1. Food and Agriculture Organization of the United Nations. [tiešsaiste] [skatīts 17.02.2020.] Pieejams: http://www.fao.org/home/en/
2. The World Bank. [tiešsaiste] [skatīts 17.02.2020.] Pieejams: http://www.worldbank.org
3. The World Economic Forum. [tiešsaiste] [skatīts 17.02.2020.] Pieejams: http://reports.weforum.org/

Piezīmes

Kurss akadēmiskā maģistra studiju programmā “Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana”