Kursa kods VadZ6021

Kredītpunkti 2

Kvalitātes vadība

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Politikas zinātneSabiedrības vadība24121216/03/2011Sociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Kitija Kirila

Ekonomikas doktors

Papildliteratūra

1. Hoyle D. Quality Management Essentials. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2007. 212 p.
2. Москвин В.А. Управление качеством в бизнесе: рекомендации для руководителей предприятий, банков, риск-менеджеров. М.: Финансы и статистика, 2006. 382 c.
3. Сертификация систем качества. [Tiešsaiste] [Skatīts 11.03.2011.]. Pieejams: http://www.unilib.neva.ru/dl/quality/certif/sertific.html

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kvalitāte: žurnāls par kvalitāti un kvalitātes vadīšanu. Rīga: Latvijas Kvalitātes asociācija, 2008.-2009. ISSN 1407-7671
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 1998.-2010. ISSN 1407-2505
3. Управление качеством. Электронный журнал. [Tiešsaiste] [Skatīts 15.09.2010.]. Pieejams:http://kubstu.ru/fh/juk/

Piezīmes

Izvēles studiju kurss profesionālās augstākās maģistra studiju programmās "Sabiedrības pārvalde" un "Projektu vadība" pilna un nepilna laika studijās; Brīvās izvēles studiju kurss citu LLU maģistra studiju programmās.

Kursa anotācija

Studiju kursā maģistranti iegūst izpratni par kvalitātes būtību, tās nepieciešamību un nozīmi, par izplatītākajām kvalitātes sistēmām un to praktisko ieviešanu, standartizāciju un atbilstības novērtēšanu Latvijā un Eiropas Savienībā. Maģistranti tiek iepazīstināti ar kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas posmiem, uzturēšanas un pilnveidošanas procesiem un dokumentācijas sagatavošanu, ar kvalitātes vadības instrumentiem un to izvēli noteicošajiem faktoriem, kā arī jaunākajām aktualitātēm kvalitātes vadības jomā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām maģistrantam būs:
zināšanas: par kvalitātes un kvalitātes vadības sistēmas būtību, tās nepieciešamību un nozīmi nozarē, par kvalitātes vadības stratēģijas izvēli un sistēmas projektēšanu, par visbiežāk izmantotajiem kvalitātes vadības instrumentiem konkrētajā nozarē, kā arī par kvalitātes vadības sistēmas uzturēšanas kārtību un jaunākajām aktualitātēm kvalitātes vadībā;
prasmes: pielietot iegūtās zināšanas profesionālajā darbībā, darboties un strādāt atbilstoši noteiktajiem kvalitātes vadības sistēmas standartiem, spēt identificēt problēmas un rast risinājumus kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanā;
kompetences: ar izpratni pielietot iegūtās zināšanas un prasmes, lai mērķtiecīgi un efektīvi organizētu un pilnveidotu uzņēmumu vai procesu kvalitātes vadību, ka arī spēt sniegt argumentētus priekšlikumus tās pilnveidei.

Kursa plāns

1 Kvalitātes jēdziens. Kvalitātes izpratnes attīstība un pamatprincipu sasaiste ar mūsdienām.
2 Visaptverošās kvalitātes vadības (TQM) attīstība un priekšrocības.
3 ISO standartu sērija un struktūra. ISO standarta prasības atbilstošā nozarē.
4 Standartizācija. Standartizācijas līmeņi, struktūra.
5 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas process Latvijā. Pieredze, problēmas un risinājumi.
6 Kvalitātes vadības pamatprincipi.
7 Seši Sigma vadība.
8 Kvalitātes vadības sistēmas dokumentācija, tās izstrādes process. Kvalitātes rokasgrāmata.
9 Kvalitātes vadības instrumenti un to izvēles kritēriji.
10 Kvalitātes vadības iekšējais audits, audita instrumenti un procedūra.
11 Audita veidi, instrumenti un procedūras. Audita kompānijas.
12 Kvalitātes sistēmu sertifikācijas process.
13 Kvalitātes vadības sistēmas uzturēšana.
14 Klienta loma pakalpojuma kvalitātes uzturēšanā un veicināšanā.
15 Aktualitātes kvalitātes vadības sistēmā Latvijā un citur pasaulē.
16 Kvalitātes attīstību veicinošie un kavējošie faktori.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa novērtējumu veido vidējais vērtējums no: semestra laikā uzrakstīto kontroldarbu (par lekciju un praktisko darbu tēmām) vērtējumiem; patstāvīgo darbu novērtējumiem un aktivitātes novērtējumiem praktiskajās nodarbībās un semināros. Akumulējošu novērtējumu var saņemt, ja visi patstāvīgie darbi ir laicīgi nokārtoti, pozitīvi novērtēti un apmeklēts vismaz 75% nodarbību.
Pārbaudes veids - ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. ISO Standards. [Tiešsaite] [Skatīts 15.09.2010.]. Pieejams: http://www.iso.org/iso/iso_catalogue.htm
2. Leilands J. Kvalitātes vadības sistēmas: jaunā ISO 9001: 2008 standarta prasību skaidrojums. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2009. 176 lpp.
3. Pildavs J. Kvalitātes vadīšanas teorijas pamati. Rīga: Kamene, 2004. 56 lpp.
4. David L. Goetsch, Stanley Davis. Quality Management for Organizational Excellence: Introduction to Total Quality, 6/E. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2010. 832 p.