Kurs-Code VadZ6020

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)12

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge12

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)56

Bestätigt am (Datum)15.04.2013

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Jolanta Millere

author

Maiga Krūzmētra

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Ābeltiņa A. Inovācija - XXI gadsimta fenomens. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 151 lpp.
2. Boļšakovs S. Inovatīvā darbība Latvijā. Rīga: Jumava, 2008. 323 lpp.
3. Dimza V. Inovācijas pasaulē, Eiropā ,Latvijā. Rīga: LZA EI, 2003. 205 lpp.
4. Штомпка П. Социология социальных изменений. Москва: Аспект Пресс, 1996. 414 с.

Weiterfuhrende Literatur

1. Fagerberg J., Mowery D., Nelson R. The Oxford handbook of Innovations. Oxford: Oxford University Press, 2005. 656 p.
2. Roger E. M. The Diffusion of Innovation. New York: Free Press, 2003. 551 p.
3. Nacionālā inovāciju koncepcija. [Tiešsaiste] [Skat. internetā 25.10.2011.] Pieejams : http://www.em.gov.lv/em/images/modules/items/item_file_5358_1.doc

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Inovācijas atbalsta struktūras, programmas Latvijā. [Tiešsaiste] [Skat. internetā 25.10.2011.] Pieejams: http://www.innovation.lv/ino2/index2.php?kat=par_portalu
2. Kapitāls. [Tiešsaiste] [Skat. internetā 25.10.2011.] Pieejams : www.vcb.lv; www.humanrights.org.lv
3. Latvijas Ekonomists [Tiešsaiste] [Skat. internetā 25.10.2011.] Pieejams :http://masts.lv/masts/wp-content/uploads/2009/11/ekonomists_laukumi.pdf