Код курса VadZ6020

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций12

Kоличество часов семинаров и практических занятий12

Количество часов самостоятельной работы студента56

Дата утвеждения курса15.04.2013

Разработчики курса

author

Jolanta Millere

author

Maiga Krūzmētra

Учебная литературa

1. Ābeltiņa A. Inovācija - XXI gadsimta fenomens. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 151 lpp.
2. Boļšakovs S. Inovatīvā darbība Latvijā. Rīga: Jumava, 2008. 323 lpp.
3. Dimza V. Inovācijas pasaulē, Eiropā ,Latvijā. Rīga: LZA EI, 2003. 205 lpp.
4. Штомпка П. Социология социальных изменений. Москва: Аспект Пресс, 1996. 414 с.

Дополнительная литература

1. Fagerberg J., Mowery D., Nelson R. The Oxford handbook of Innovations. Oxford: Oxford University Press, 2005. 656 p.
2. Roger E. M. The Diffusion of Innovation. New York: Free Press, 2003. 551 p.
3. Nacionālā inovāciju koncepcija. [Tiešsaiste] [Skat. internetā 25.10.2011.] Pieejams : http://www.em.gov.lv/em/images/modules/items/item_file_5358_1.doc

Периодика и другие источники информации

1. Inovācijas atbalsta struktūras, programmas Latvijā. [Tiešsaiste] [Skat. internetā 25.10.2011.] Pieejams: http://www.innovation.lv/ino2/index2.php?kat=par_portalu
2. Kapitāls. [Tiešsaiste] [Skat. internetā 25.10.2011.] Pieejams : www.vcb.lv; www.humanrights.org.lv
3. Latvijas Ekonomists [Tiešsaiste] [Skat. internetā 25.10.2011.] Pieejams :http://masts.lv/masts/wp-content/uploads/2009/11/ekonomists_laukumi.pdf