Kursa kods VadZ6017

Kredītpunkti 3

Uzņēmējdarbības sistēmanalīze

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits84

Kursa apstiprinājuma datums21.06.2018

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Aina Muška

Dr. oec.

Kursa anotācija

Maģistrants iegūst zināšanas par sistēmas būtību, sistēmiskumu un sistēmdomāšanu uzņēmējdarbībā. Iegūst izpratni par sistēmdomāšanas, pārmaiņu vadības un restrukturizācijas nepieciešamību mūsdienu uzņēmējdarbībā. Iegūst teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas cēloņu cilpu diagrammu, uzņēmējdarbības modeļa konstruēšanā, kā arī sistēmdomāšanas instrumentu un pārmaiņu vadības tehnikas lietošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Spēj parādīt padziļinātas un paplašinātas zināšanas un izpratni par sistēmu, sistēmiskumu un sistēmdomāšanu uzņēmējdarbībā, kā arī par pārmaiņu vadību – eksāmens.
2. Spēj patstāvīgi konstruēt cēloņu cilpu diagrammas, uzņēmējdarbības modeli, kā arī pielietot sistēmdomāšanas instrumentus un pārmaiņu vadības tehniku praksē - patstāvīgie darbi, seminārnodarbības.
3. Spēj argumentēti izskaidrot, pamatot un diskutēt par pārmaiņu vadības un nepārtrauktas pilnveidošanās, kā arī sistēmdomāšanas nepieciešamību uzņēmējdarbībā - patstāvīgie darbi.
4. Prot izskaidrot un prezentēt citiem sava darba rezultātus – seminārnodarbības.
5. Spēj darboties darba grupā - praktiskie darbi, seminārnodarbības. 6. Spēja atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus – seminārnodarbības.
7. Spēj zinātniski pamatoti analizēt uzņēmējdarbības problēmas, modelēt situāciju - patstāvīgie darbi, seminārnodarbības, eksāmens.

8. Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas lēmumu izstrādē un pieņemšanā, patstāvīgi vadīt pārmaiņu procesu uzņēmumā – seminārnodarbības.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Sistēmiskums un sistēma. Sistēmu klasifikācija. Sistēmattiecību likumi. Sistēmiskā izziņa (Lekcija – 1 stunda)
2. Mācības par sistēmām (Praktiskais darbs – 1 stunda)
3. Sistēmas izpēte. Organizācija kā sistēma (Lekcija – 1 stunda)
4. Cēloņu cilpu diagrammas: būtība, nepieciešamība, pozitīva un negatīva sakarība, cēloņu – seku attiecības. Sistēmdomāšanas instrumenti. Sistēmiskās domāšanas pamatprincipi. Izaugsmes un lejupslīdes virzītāji. (Lekcija – 6 stundas; praktiskie darbi – 4 stundas)
1. patstāvīgais darbs auditorijā (gadījumu izpēte): Sistēma. Cēloņu cilpu diagrammas konstruēšana (1 stunda)
5. Cēloņu cilpu diagrammu sastādīšanas likumi (Lekcija – 2 stundas)
6. Izaugsmes stimulēšana (Lekcija – 1 stunda)
2. patstāvīgais darbs auditorijā (gadījumu izpēte): Sistēmdomāšana. Izaugsmes stimulēšana (1 stunda)
7. Uzņēmējdarbības modelis (Lekcija – 1 stunda)
1. seminārnodarbība: Uzņēmējdarbības modeli.(1 stunda)
2. seminārnodarbība: Maģistra darba pētījuma objekta sistēma (2 stundas)
8. Pārmaiņu vadība (Lekcija – 4 stundas)
9. Daļējas pārmaiņas (Lekcija – 2 stundas)
3. patstāvīgais darbs auditorijā (gadījumu izpēte): Pārmaiņu modeļi (1 stunda)
10. Nozīmīgas pārmaiņas (reinženierings) (Lekcija – 4 stundas)
11. Uzņēmējdarbības restrukturizācija (Lekcija – 2 stundas)

4. patstāvīgais darbs auditorijā (gadījumu izpēte): Pārmaiņu vadības tehnika (1 stunda)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens Moodle vidē par visām studiju kursā apgūtajām tēmām.
Visos patstāvīgos darbos (gadījumu izpēte) un seminārnodarbībās ar diskusiju jāiegūst vismaz 4 punkti katrā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studējošajam jāsagatavojas divām seminārnodarbībām:
1. seminārnodarbība: Uzņēmējdarbības modelis (jāsagatavo strukturālu seminārtēmas izklāsta prezentāciju, prezentācijas ilgums līdz 15 min.)

2. seminārnodarbība: Maģistra darba pētījuma objekta sistēma (jāsagatavo strukturālu seminārtēmas izklāsta prezentāciju, prezentācijas ilgums līdz 15 min.)

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala vērtējums studiju kursā veidojas no četros patstāvīgos darbos (kopā 40 punkti jeb 10 punkti par katru patstāvīgo darbu), divās seminārnodarbībās ar diskusijām (kopā – 30 punkti; par 1.semināru – 10 punkti; 2.semināru – 20 punkti) un eksāmena testā (40 punkti) saņemto punktu skaita. Kopējais maksimālais punktu skaits – 110; 11 punkti veido studiju kursa gala vērtējuma 1 balli.

Pamatliteratūra

1. Vedins I. Zinātne un patiesība. Rīga: Avots, 2008. 702 lpp.
2. Sherwood D. Seeing the Forest for the Trees: A Manager’s Guide to Applying Systems Thinking. London: Nicholas Brealey Publishing, 2002.
3. Kesterson R.K. The Intersection of Change Management and Lean Six Sigma: The Basics for Black Belts and Change Agent. Productivity Press, 2017. 196 p.
4. Кане М.М., Иванов Б.В., Корешков В.Н., Схиртладзе А.Г. Системы, методы и инструменты менеджмента качества: Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2009, c. 479–502.
5. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2009. 330 lpp.
6. Pārmaiņas. «Lessons Learned» grāmatu sērija.- Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 104 lpp.

7. Gerber M. E. Uzņēmējdarbības meistarība: ko zina ikviens veiksmīgs uzņēmējs. Jelgava: Zoldnera izdevniecība, 2013. 219 lpp.

Papildliteratūra

1. Georgiou I. Thinking Through Systems Thinking. London: Routledge, 2007. 264 p.
2. Oganisjana K. Uzņēmējspēja un uzņēmība. Rīga: RaKa, 2012. 239 lpp.
3. Pārmaiņu vadība. Harvard business review on leading through change. Rīga: Lietišķās Informācijas dienests, 2008. 160 lpp. Grāmatu sērija "Harvard business review on".

4. Vadīt pārmaiņas. Change management. Tulkojums no angļu valodas L.Matuševiča. Rīga: Lietišķās Informācijas dienests, 2009. 160 lpp. Grāmatu sērija „Management Extra”.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041
2. Diena. Rīga: Diena, 1990. ISSN 1407-1290

3. Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiālais izdevums [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskā maģistra studiju programmas „Ekonomika” specializācijas vizienam „Bizness un loģistika”