Kursa kods VadZ6016

Kredītpunkti 2

Loģistikas sistēmu menedžments

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Ekonomika un uzņēmējdarbībaUzņēmējdarbības vadība24121224/01/2012Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Agnese Radžele-Šulce

Ekonomikas doktors agrārajā ekonomikā

Papildliteratūra

1. Ikgadējā foruma "Transporta & loģistika " publicētās nozares speciālistu un profesionāļu prezentācijas – http://konferences.db.lv/arhivs.
2. Ikgadējās konferences Reliability and Statistics in Transportation and Communication publikācijas - http://www.tsi.lv/?id=6377&lang=en&ct=2&cid=6377&r=2961&top=0
3. Ikgadējās konferences TransBaltica publicētie materiāli un prezentācijas –http://transbaltic.eu.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal Logistics Management. Logistics Management: the information needs of the field of logistics and transportation. Framingham, Massachusetts, USA: EH Publishing, Inc., ISSN-1540-3890. (Pieejams arī: www.logisticsmgmt.com/)
2. Transports un loģistika. Laikraksta Dienas Bizness pielikums. Dienas Bizness: ziņas, vadošo ekonomistu viedokļi, tehnoloģiju jaunumi, nekustamā īpašuma apskati, jaunumi likumdošanā. Rīga: SIA "Izdevniecība Dienas Bizness", ISSN 1407-2041.
3. Žurnāla "Kapitāls" tematiskā sadaļa par etiķeti. Kapitāls: bizness un ekonomikas aktualitātes Latvijā un ārpus tās robežām. Rīga: SIA "Izdevniecība IKK", ISSN 1407-2505. Pieejams: http://issuu.com/kapitals)

Piezīmes

Obligātās (izvēles) studiju kurss (B daļa) LLU EF akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmas „Ekonomika” apakšprogrammas „Uzņēmējdarbība un vadīšana” pilna un nepilna laika studentiem.
Izvēles studiju kurss LLU EF profesionālās maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” pilna laika studentiem.

Kursa anotācija

Pēc kursa sekmīgas apgūšanas maģistra studiju programmas studenti izprot loģistikas jēdzienu un būtību, tās vēsturisko attīstību, nozīmi uzņēmējdarbībā, pārzina loģistikas pamatdarbību veidus un to nodrošināšanas ekonomiskos un vadības mehānismus un instrumentus. Studenti padziļināti ir apguvuši loģistikas sistēmas izveidošanu, darbības organizēšanu un plānošanu, kā arī kontroli uzņēmumā, loģistikas audita metodi, ir kompetenti par loģistikas nepieciešamību, īpatnībām un sistēmām dažādu nozaru uzņēmumos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par – loģistikas teorijas vēsturi un jaunākajām tendencēm Latvijā un pasaulē; loģistikas pamatdarbību veidiem, to nodrošināšanas instrumentiem; galvenajām loģistikas izmaksām; loģistikas sistēmu veidošanu un vadīšanu uzņēmumos; loģistikas sistēmu audita būtību; sistēmām dažādās nozarēs.
• Prasmes – nošķirt loģistikas pamatdarbību veidus un to nodrošināšanas instrumentus uzņēmumos; identificēt loģistikas komponentus uzņēmumā un meklēt optimālākos variantus kā no tiem veidot ilgtspējīgu loģistikas sistēmu; definēt loģistikas sistēmas audita mērķi, uzdevums un objektu, noteikt tā mērogu, prioritātes, realizācijas loģiku.
• Kompetence – par loģistikas sistēmām dažādās nozarēs, to veidošanu un vadīšanu; par loģistikas speciālista un loģistikas struktūrvienības vadītāja ikdienas pienākumu spektru; par situāciju Latvijā loģistikas jomā; padziļinātas zināšanas un prasmes, lai aptvertu kopumā loģistikas vietu uzņēmumā, loģistikas sistēmu veidošanu, organizāciju un auditu.

Kursa plāns

1 Loģistikas jēdziens, definīcijas un loģistikas vēsturiskā attīstība, attīstības faktori.
2 Loģistikas mērķi, uzdevumi un nozīme uzņēmējdarbībā.
3 Galvenās loģistikas izmaksu grupas.
4 Aktualitātes un situācija Latvijā un pasaulē loģistikas jomā.
5 Iepirkšanas loģistika.
6 Ražošanas loģistika.
7 Sadales loģistika.
8 Servisa loģistika.
9 Loģistikas pamatdarbību veidu nodrošināšanas ekonomiskie un vadības mehānismi un instrumenti.
10 Loģistikas vieta uzņēmumā un loģistikas procesu organizēšana un vadīšana uzņēmumā.
11 Loģistikas sistēmas uzņēmumā.
12 Loģistikas sistēmas uzņēmumā.
13 Loģistikas sistēmas audits.
14 Loģistikas nepieciešamība, nozīme, īpatnības un sistēmas dažādās nozarēs.
15 Loģistikas nepieciešamība, nozīme, īpatnības un sistēmas dažādās nozarēs.
16 Mācību ekskursija vai vieslektors.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Gala vērtējums studiju kursā veidojas no sekojošiem komponentiem: rakstiskā eksāmenā saņemto punktu skaits, Pārbaudes darbos saņemto punktu skaits, abās seminārnodarbībās saņemto punktu skaits, praktisko nodarbību uzdevumos saņemto punktu skaits un par līdzdalību un aktivitāti nodarbībās saņemto punktu skaits. Kopējais maksimālais punktu skaits 100 (kas nodrošina 10 balles), t.sk. rakstiskā eksāmenā – 40 p., seminārnodarbībā – 30 p., kontroldarbos – 20 p. un praktisko nodarbību uzdevumos – 10 p. Iegūto punktu skaitu pielīdzina 10 ballu skalas vērtējumam – 10 punkti veido atzīmes vienu balli.

Pamatliteratūra

1. Christopher M. Logistics and supply chain management: strategies for reducing cost and improving service. 2nd edition. London: Finacial Times Prentice Hall, 1998.
2. Harrison A., Hoek R. Logistics management and strategy: competing through the supply chain. 3rd edition. Harlow, England; New York: Prentice Hall/Financial Times, 2008. 316 p.
3. Krūmiņš N. Rokasgrāmata loģistikas sistēmu vadīšanai. Rīga: LR Ekonomikas Ministrija, 2004. 153 lpp.
4. Модели и методы теории логистики. Под редакцией В.С. Лукинского. 2-е издание. Санкт-Петербург: Питер. 2007. 448 с.