Kursa kods VadZ6015

Kredītpunkti 3

Starptautiskais menedžments

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits18

Semināru un praktisko darbu stundu skaits18

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits84

Kursa apstiprinājuma datums19.12.2018

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Gunta Grīnberga-Zālīte

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz padziļinātas zināšanas par starptautiskā menedžmenta darbības ietvaru: starptautiskās biznesa stratēģijas formulēšanu, īstenošanu un kontroli. Kursā tiek izzināti makro, mezo un mikro vides faktori, kas jāņem vērā biznesa funkciju dizaina izstrādē un to vadīšanā: globālās ekonomikas un ģeopolitikas problemātika, IKT attīstības izaicinājumi un jaunu uzņēmējdarbības virzienu attīstība, izmantojot digitālās ekonomikas iespējas. Studējošie apgūst prasmes pielietot kvalitatīvas un kvantitatīvas pētījumu metodes biznesa informācijas analīzei, starptautiska biznesa problēmsituāciju risināšanai un kompleksu lēmumu pieņemšanai, lai spētu patstāvīgi izstrādāt argumentētu, mērķorientētu un ilgtspējīgu starptautiskā menedžmenta stratēģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas
Zināšanas par starptautiskā menedžmenta makro, mezo un mikro vides faktoriem un to ietekmi uz uzņēmuma funkciju izpildi. Padziļinātas zināšanas un izpratne par korporatīvās, biznesa un operacionālās stratēģijas funkcijām starptautiskā uzņēmumā, to analīzes metodēm. Zināšanas tiek vērtētas patstāvīgajā darbā, kas orientēts uz teorētiskās literatūras analīzi un praktiskā pētījumā, kurā studējošais veic starptautiskas biznesa vides sekundāro datu apkopošanu, analīzi un interpretāciju.
Prasmes
Prasmes patstāvīgi izmantot teoriju par starptautiskā menedžmenta pieejām dažādu problēmsituāciju kontekstā. Spēja argumentēti izskaidrot un diskutēt par korporatīvās, biznesa un operacionālās stratēģijas funkcijām uzņēmumā starptautiskas konkurences apstākļos. Prasmes tiek vērtētas gan individuālos, gan grupas praktiskos darbos ar dažāda veida informācijas analīzi, izmantojot atbilstīgas metodes un informācijas avotus, izstrādājot biznesa projektu.
Kompetence

Spēj patstāvīgi izstrādāt, vadīt un kontrolēt starptautiskā menedžmenta funkcijas uzņēmumā. Kompetence tiek vērtēta eksāmena rakstiskā darbā.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas (18h):
1. Starptautiskā menedžmenta jēdziens un būtība. Starptautiskā menedžmenta procesa posmi: starptautiskās stratēģijas formulēšana, īstenošana, kontrole. Starptautiskās biznesa vides nestabilitātes problemātika un uzņēmumu spējas tām pielāgoties, pieņemot kompleksus lēmumus. Uzņēmumu finansiālie un ne-finansiālie ieguvumi no mērķorientētas un plānotas starptautiskā biznesa funkciju izstrādes. (2h)
2. Misijas un vīzijas formulēšana uzņēmuma darbībai jaunā ārvalstu tirgū. Uz uzņēmuma vērtībām un klientu vajadzībām orientētas misijas formulēšanas pamatnostādnes. Uzņēmuma vīzijas formulēšana, paredzot konkurētspējīgu uzņēmuma izaugsmi, kas atbilst jaunāko tehnoloģiju un tirgus attīstības tendencēm. (2h)
3. Starptautiskās vides faktoru izvērtējums makro, mezo un mikro līmenī. Valstu makroekonomiskās un ģeopolitiskās nestabilitātes problemātika, tehnoloģiju attīstības izaicinājumi, globālās konkurences pastiprināšanās, nepieciešamība pārvarēt kultūratšķirības. M.Portera 5 konkurences spēku modelis versus Burtona 5 sadarbības spēku modelis. Starptautiskās biznesa informācijas avoti, tautsaimniecības nozaru analīze un pievilcības prognozēšana. M.Portera nacionālā romba modelis nozaru starptautiskās konkurētspējas izvērtējumam. (3h)
4. Uzņēmuma iekšējās vides faktoru gatavības izvērtējums starptautiskas komercdarbības uzsākšanai. Materiālo resursu un cilvēkresursu kapacitātes atbilstība ārējā tirgus darbības specifikai. Uzņēmuma biznesa filozofijas un vērtību atbilstība mērķa tirgus kultūrvidei. Uzņēmuma produktu atbilstība ārējā tirgus patērētāju vajadzībām. Digitālās ekonomikas un pētniecības un attīstības (R&D) aktuālo problēmjautājumu iekļaušana starptautiskā menedžmenta stratēģijā. (3h)
5. Starptautiskā menedžmenta funkciju īstenošana. Uzņēmuma vērtību ķēdes izveide un tās posmu mērķorientēta pilnveide. Vertikāli un horizontāli integrēti uzņēmumi: sadarbības indikācijas, priekšrocības, trūkumi. Stratēģiskās alianses, licencēšana, kopuzņēmumi, franšīzes formāta uzņēmumi. Uzņēmumu apvienošanās un pārņemšana. Starptautiskā mārketinga darbības nodrošināšana: produktu portfolio vadīšana, mārketinga mix elementu sabalansēšana atbilstīgi ārvalstu tirgus konjuktūrai. Starptautiskās loģistikas ķēdes vadīšana: materiālu vadība, faktiskā sadale, biznesa loģistika, E-komercija. (3h)
6. Starptautiskā menedžmenta funkciju izvērtēšana un kontrole. Starptautiskā menedžmenta izpildījuma materiālie un nemateriālie rādītāji: rentabilitāte, peļņa, tirgus daļa, darbinieku apmierinātība, klientu lojalitāte un apmierinātība. Datu iegūšana un analīzes metodes. (3h)
7. Starptautiskā menedžmenta ētikas problemātika un korporatīvā sociālā atbildība. Ētikas relatīvisms starptautiskā biznesa vidē. Ar mārketinga mix elementiem saistītās ētikas problēmas un sociāli atbildīgs mārketings. Korporatīvās sociālās atbildības atskaites punkti: darbinieki, klienti, uzņēmuma akcionāri un konkurenti. (2h)
Praktiskie darbi (18h)
1. Iepazīšanās ar ES un Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem dokumentiem, kuri tieši nosaka un reglamentē tirgus dalībnieku attiecības (Konkurences likums, Reklāmas likums). Iepazīšanās ar dažādu pasaules valstu tiesību avotiem: Civiltiesības, Anglosakšu tiesības, Šariāts, Paražu tiesības. (3h)
2. Valstu globālās konkurētspējas izvērtējums: Pasaules Ekonomikas foruma Globālās konkurētspējas indeksa pīlāri un to komponentes. (3h)
3. Tirgus segmentēšanas praktiskā nozīme, reālu situāciju izvērtēšana, iepazīšanās ar pasaulē atpazīstamu korporāciju pieredzi. Patērētāju vajadzību izzināšana, produkta raksturlielumu pielāgošana patērētāju vajadzībām; iepazīšanās ar pasaulē atpazīstamu uzņēmumu pieredzi. (3h)
4. Mērķa tirgus kultūratšķirību izvērtējums pēc G.Hofstēdes kultūru klasifikācijas modeļa un uzņēmuma spējas tām pielāgoties. (2h)
5. Eksporta prasmju aktuālo jautājumu izzināšana, Latvijas uzņēmumu pieredze eksporta darbības uzsākšanā: LIAA eksporta veicināšanas un atbalsta iespējas, LIAA pārstāvniecības ārvalstīs, Eiropas Biznesa atbalsta tīkls. (2h)
6. Iepazīšanās ar dažādu valstu loģistikas vidi, to atšķirīgiem attīstības līmeņiem. Preču plūsmas shematiska izveide multinacionālā kompānijā, kur preču ražošana un sadale notiek vairākās valstīs. Plūsmas nodrošināšanas dalībnieku atlase. Atlases kritēriju noteikšana, pamatošana un potenciālo ekonomisko rezultātu vērtējums. (3h)

7. Valstu globālās pārvaldības rādītāju izvērtējums: Pasaules bankas Globālās pārvaldības rādītāji un valstu reitingi. (2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtots kontroldarbs par studiju kursa teorētiskajiem aspektiem. Sekmīgs vērtējums par patstāvīgo darbu, piedaloties dažādu “case-study izpētē, apspriegšanā, datu apkopošanā. Sekmīgs vērtējums par darbu grupas biznesa projektā, Sekmīgs vērtējums eksāmena rakstiskajā darbā. Eksāmenu drīkst kārtot tikai tad, ja vērtējums par kontroldarbu, patstāvīgo un grupu darbu nodarbībās ir pozitīvs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktiski pētījumi par valstu konkurētspēju un tirgu specifiku, izmantojot dažādas datu bāzes, iegūto datu analīze. Patērētāju vajadzību izzināšana, produkta raksturlielumu pielāgošana patērētāju vajadzībām; iepazīšanās ar pasaulē atpazīstamu korporāciju pieredzi. Uzņēmumu sadarbības iespējas starptautiskajā tirgū, risku analīze jauna starptautiska tirgus apguvei.
Starptautiskā menedžmenta funkciju izvērtējums dažādu nozaru uzņēmumiem, to pilnveides iespējas eksportspējas veicināšanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursā tiek vērtētas četras aktivitātes: rakstisks kontroldarbs (10%); patstāvīgais darbs – problēmsituācijas izpēte, analīze, apspriešana nodarbībās (20%); grupu darbs pie biznesa projekta izstrādes (30%) rakstisks eksāmena darbs (40%). Eksāmenu drīkst kārtot tikai tad, ja vērtējumi par kontroldarbu, patstāvīgo un grupu darbu nodarbībās ir pozitīvi.

Pamatliteratūra

1. Hill C.W.L., Udayasankar K., Wee C.H. Global Business Today. McGraw Hill-Education, 2014. 544 p.
2. Rugman A.M., Collinson S. International Business. Harlow, England; New York : Prentice Hall Financial Times, 2009. 716 p.
3. Business in a Changing Society: Festschrift for Peter Brabeck-Letmathe. Edited by Andreas Koopmann. Zurich: Neue Zürcher Zeitung, 2014. 295 p.
4. Dersky H. International Management. Managing Across Borders and Cultures. Harlow, Pearson, 2014. 407 p.

Papildliteratūra

1. Bakari M. The Dilemma of Sustainability in the Age of Globalization. Lanham: Lexington Books, 2017, pp.225.
2. Kotler P., Kartajaya H., Setiawan I. Marketing 4.0 Moving from Traditional to Digital, 2016, (E-grāmata), pieejama: http://www.ebook777.com/marketing-4-0-moving-traditional-digital/
3. Kotler P., Meller K.L. Marketing Management. Prentice Hall, 2015, pp.832.
4. Larcker D., Tayan B. Corporate Governance Matters. 2nd Edition, Pearson Education, 2016, pp. 441.
5. Pierre A.David International Logistics: The Management of International Trade, 5th Edition. Cicero Books, LLC, 2017, pp 745.

6. Uzņēmējdarbības vide un tās attīstības aspekti. Zinātniskie redaktori: Vita Zariņa, Suats Begečs. Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2013, 346.lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness : nedēļas laikraksts : ISSN 1407-2041
2. Forbes. "SK Media" SIA. Forbes. Rīga : ISSN 1691-6018
3. iBizness, Rīga: Izdevniecība iŽurnāli. ISSN 2256-0882
4. International Small Business Journal http://isb.sagepub.com/

5. The Economist. London : Economist Newspaper Ltd. ISSN 0013-0613

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss ESAF akadēmiskā maģistra studijas programmas „Ekonomika” specializācijas virzienā ”Bizness un loģistika”.