Kursa kods VadZ5084

Kredītpunkti 4

Projektu praktiskā vadīšana

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Vadībzinātne (nav zn)48361201/02/2017Sociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Guntis Bērze

Profesionālais maģistrs projektu vadībā

Priekšzināšanas

VadZ5083, Projektu vadīšanas metodoloģija

Papildliteratūra

1. Бушуев С.Д., Бушуева Н.С., Управление проектами. Основы профессиональных знаний и система оценки компетенции проектных менеджеров (National Competence Baseline, NCB UA Version 3.1). Изд. 2-е. Kiev: UKRNET, 2010. 208 с.
2. Hermarij J. Better Practices of Project Management Based on IPMA-C and IPMA-D. Netherlands: Van Haren Pub. 3rd Revised edition. 2013. 692 p. ISBN-10: 9087537174, ISBN-13: 978-9087537173.
3. Džounss R. Projektu vadības pamati: praktisks ceļvedis Projektu vadībā un izpildē. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 222 lpp. Mazās un vidējās uzņēmējdarbības bibliotēka. ISBN 9789984826059

Periodika un citi informācijas avoti

1. LR Finanšu ministrijas vietne. [Tiešsaiste] [Skat.int. 24.02.2017]. Pieejams: www.esfondi.lv
2. Project Management Institute. [Tiešsaiste] [Skat.int. 24.02.2017]. Pieejams: http://www.pmi.org/
3. Starptautiskā projektu vadīšanas asociācija. [Tiešsaiste] [Skat.int. 24.02.2017]. Pieejams: http://ipma.ch/

Piezīmes

Kurss iekļauts ESAF profesionālās augstākās izglītības maģistru studiju programmā „Projektu vadība" profesionālās kompetences obligāto kursu studijās.

Kursa anotācija

Studiju kursa galvenais uzdevums ir sniegt studentiem praktiskas ievirzes zināšanas par projektu vadības teorijas galvenajiem aspektiem. Nostiprināt teorētisko zināšanu bāzi pamatojot to ar analītiskiem uzdevumiem un diskusijām. Pievērst studentu uzmanību dažādām projektu vadības procesa vadības metodēm, to pielietošanai. Veicināt inovatīvu un radošu pieeju projektu vadībai un tās metožu un instrumentu izmantošanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas par projektu vadīšanas specifiku, projekta dzīves cikla posmiem un to svarīgākajām aktivitāšu grupām un šo aktivitāšu savatarpējo saistību. Par pasaulē vadošaajiem projektu vadības standartiem, projektu vadībā izmantotajām metodēm un instrumentiem.
• prasmes saskatīt un praktiski analizēt projekta panākumu un neveiksmju cēloņus, kombinēt un sintezēt dažādas projektu vadības metodes un instrumentus vienotā veselumā, lai nodrošinātu projekta mērķu efektīvu sasniegšanu.
• kompetence metodoloģiski pareizi vadīt un analizēt privātā un publiskā sektora projektus dažādās tautsaimniecības nozarēs.

Kursa plāns

1 Projektu problēmas, mērķu analīze, formulēšana.
2 Projektu vadīšanas standarti. Darbs ar projektu vadības standartu sadaļām.
3 Projekta aktivitāšu izstrāde. Projekta procesa adaptēšanas paņēmieni.
4 Lauku atbalsta dienests.
5 Projekta iesnieguma sagatavošana, veidlapu noformēšana, pielikumu sagatavošana.
6 Projekta ieinteresēto pušu analīze.
7 Projekta finanšu resursu vadība.
8 Projektu izvērtēšana.
9 Projekta laika plānošana. Rezultātu rādītāji.
10 Projektu riska vadība.
11 Sabiedrisko attiecību un publicitātes veidošana.
12 Projektu vadības komanda. Komandas veidošanas principi un iespējas. Savstarpējā komunikācija.
13 Loģiskās struktūras matricas izstrāde, ietekmes uz vidi novērtējuma metodes.
14 Projekta rezultātu un ietekmes vērtēšana. Projekta efektivitātes novērtēšanas veidi, norise un kritēriji.
15 Projekta pabeigšana. Projekta dokumentācijas un informācijas saglabāšana un arhivēšana.
16 Projekta uzraudzība un projekta atgriezeniskā saite.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts patstāvīgais darbs: Projekta īstenošanas galvenās metodes, to pielietojums un adaptācija organizācijas vidē. Referāts 5-8 lpp. apjomā. Izstrādāts un aizstāvēts patstāvīgais darbs: Kādas, pēc izvēles, projektu fāzes izstrāde, analīze, dažādu stratēģiju pielietošana tās izpildē. Praktisko nodarbību laikā prezentēti darba rezultāti, PowerPoint prezentācija 12 – 18 slaidi. Studiju kursā patstāvīgi tiek studēta literatūra dažādu teorētisko un praktisko darbu izstrādei. Jābūt izpildītiem visiem praktiskajās nodarbībās noteiktajiem darbiem un uzdevumiem. Jābūt izstrādātiem diviem individuālajiem patstāvīgajiem darbiem, kas novērtēti ar atzīmi. Patstāvīgo darbu vērtējums sniedz 60% no gala vērtējuma atzīmes. Studiju kursa noslēgumā studenti kārto rakstisku eksāmenu par studiju kursā apgūtajiem teorētiskajiem jautājumiem, šis vērtējums veido 40% no gala vērtējuma.

Pamatliteratūra

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge ( PMBOK® Guide ). Fifth Edition. Newton Square,Pennsylvania USA: Project Management Institute, 2013. 589 p. ISBN 13: 9781935589679
2. Adkins L. Coaching Agile Teams: A Companion for ScrumMasters, Agile Coaches, and Project Managers in Transition. Boston: Addison-Wesley Professional, 2010. 352 p.ages. ISBN-10: 0321637704, ISBN-13: 978-0321
3. Kerzner H. R. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. 11th edition. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2013. 1296 p. ISBN-10: 1118022270, ISBN-13: 978-1118022276
4. Turner R.. Handbook of Project-Based Management. 4th edition. London: McGraw-Hill Professional, 2014. 400 p., ISBN-10: 0071821783, ISBN-13: 978-0071821780