Kursa kods VadZ5079

Kredītpunkti 2

Zināšanu pārvaldība un inovācijas

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareUzņēmējdarbības vadība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums12.05.2015

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Aija Eglīte

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kurss ir praktiski orientēts kurss uz sistematizētu, formalizētu zināšanu pārvaldības procesa organizatoriskajiem aspektiem. Kursa laikā katram studējošajam būs iespēja izstrādāt sava uzņēmuma zināšanu pārvaldības sistēmas ieviešanas un uzturēšanas plānu, apzinot zināšanu pārvaldībā izmantojamo rīku komplektu savā uzņēmumā. Kurss paredz ļaut studentam izzināt, kāpēc uzņēmumā ir nepieciešamas inovācijas, kādi virzošie spēki ir iesaistīti, ar kādām problēmām iespējams saskarties.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zina un izprot zināšanu pārvaldības sistēmas būtību, jēdzienus. Kontroldarbs.
Spēj parādīt padziļinātas un paplašinātas zināšanas un izpratni par uzņēmumā nepieciešamajām inovācijām. Spēj parādīt pamatotu izpratni par veidiem, kādos var iegūt informāciju par pētījumu produktiem un finansēšanu. Patstāvīgais darbs.
Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par zināšanu pārvaldības sistēmu. Diskusijas.
Spēj iesaistīties un uzņemties atbildību par grupu darba rezultātiem un to analīzi. Grupu darbs, komandas veidošana.
Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā. Patstāvīgais darbs.
Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski izanalizēt uzņēmuma zināšanu pārvaldības sistēmas, parādīt izpratni un ētisko atbildību par inovāciju iespējamo ietekmi. Prezentācija.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Zināšanu pārvaldības un biznesa stratēģijas saskaņošana.
2. Zināšanu pārvaldības arhitektūras projektēšana un tās integrēšana esošajā infrastruktūrā.
3. Zināšanu audits.
4. Zināšanu pārvaldības komandas izveidošana.
5. ZPS projekta izstrāde.
6. ZPS izvērse – rezultātu orientēta pieeja.
7. Vadības struktūras un kultūras uzturēšana.
8. Izstrādāto projektu prezentācija.
9. Inovācijas definīcijas, būtība un pazīmes. Inovācijas ieviešanas process.
10. Inovāciju atbalsta veidi un politika .
11. Intelektuālis īpašums. Autortiesības. Patenti. Ar intelektuālā īpašuma tiesībām saistītās problēmas.
12. Ekskursija. LLU Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļa

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaitīts Kontroldarbs, izpildīts grupu darbs un prezentēts pastāvīgais darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs grupā. „Zināšanu pārvaldības komandas izveidošana un ZPS projekta izstrāde.” Patstāvīgais darbs” Inovācijas un to ieviešana uzņēmumā”.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums atkarīgs no kontroldarba, grupu darba un pastāvīgā darba kumulatīvā vērtējuma

Pamatliteratūra

Tiwana A. (2002). The Knowledge Management Toolkit. Orchestrating IT, Strategy, And Knowledge Platforms, Second Edition, Prentice Hall PTR, ISBN: 013009224X

Papildliteratūra

Knowledge Management Tools. https://www.knowledge-management-tools.net/

Periodika un citi informācijas avoti

www.innovation.lv

Piezīmes

Obligātais studiju kurss profesionālās maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” studentiem.