Kursa kods VadZ5073

Kredītpunkti 2

Projektu iepirkumu procedūra

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Politikas zinātneSabiedrības vadība24121222/03/2011Sociālo un humanitāro zinātņu institūts

Papildliteratūra

1. Vispārīgs skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma grozījumiem [Tiešsaiste] http://iub.gov.lv/node/98 (skat.internetā 14.03.2011.)
2. Vadlīnijas pašvaldību centralizēto publisko iepirkumu organizēšanai [Tiešsaiste] http://iub.gov.lv/node/98 (skat.internetā 14.03.2011.)
3. Metodiskie ieteikumi Publisko iepirkumu likuma 2. pielikuma "B" daļas pakalpojumu iepirkumu organizēšanai [Tiešsaiste] http://iub.gov.lv/node/98(skat.internetā 14.03.2011.)

Piezīmes

Kurss paredzēts SZF profesionālās maģistra studiju programmas "Projektu vadība" maģistrantiem pilna un nepilna laika studijās.

Kursa anotācija

Apgūstot studiju kursu, studenti iegūs izpratni par iepirkumu procedūru un tās organizēšanu ES projektos. Praktiskās darbības semināros iegūtās zināšanas par iepirkuma metodēm, iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu, iepirkuma norisi, līguma sagatavošanu u.c. tiks pielietotas praktiskā darbībā, lai iegūtu nepieciešamās prasmes plānot un organizēt iepirkumus īstenojot projektus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas – zināšanas par iepirkumu procedūrām un to piemērošanas kārtību saskaņā ar pastāvošajām tiesiskajām normām;
• prasmes – prasmes noteikt atbilstošu iepirkuma metodi, sagatavot iepirkuma dokumentāciju, organizēt iepirkumu;
• kompetences – spēja organizēt, plānot un īstenot nepieciešamos iepirkumus, vadīt piegādes un noslēgto līgumu izpildi, lai nodrošinātu rezultātu sasniegšanu projektā.

Kursa plāns

1 Publiskais iepirkums. Publiskā iepirkuma jēdziens, regulējošie normatīvie akti .
2 Iepirkuma organizēšana. Decentralizētie un centralizētie iepirkumi, elektroniskais iepirkums.
3 Iepirkuma procedūras. Atklāts, slēgts konkurss, konkursa dialogs, sarunu procedūra, metu konkurss.
4 Iepirkuma procedūras. 8.1 panta kārtībā organizētie un „B” daļas iepirkumi.
5 Iepirkuma metodes. Metodes, to līgumcenu sliekšņi.
6 Iepirkuma dokumentācija. Nolikums, tehniskās specifikācijas, to sagatavošana; noformēšanas prasību definēšana.
7 Iepirkuma dokumentācija. Noformēšanas prasību definēšana, piedāvājuma izvēles kritērija noteikšana.
8 Tehniskās specifikācijas. Vajadzības parametru noteikšana, specifikācijas izstrāde.
9 Prasības pretendentiem. Pretendentiem izvirzāmās prasības- kvalifikācijas prasību pretendentiem definēšana.
10 Pasūtītājs un pretendents – tiesības un pienākumi; pieeja iepirkuma procedūras dokumentācijai, informācijas apmaiņa.
11 Iepirkuma norise. Iepirkuma izsludināšana, norise, grozījumi iepirkuma dokumentācijā.
12 Piedāvājums. Piedāvājumu saņemšana, atvēršana, vērtēšana, lēmuma pieņemšana. Pretendentu informēšana.
13 Iepirkuma līgums. Līgumu slēgšana, grozīšana. Vispārīgā vienošanās un tās ietvaros slēdzamie iepirkumu līgumi,
14 Pasūtītāja lēmumu pārsūdzība. Pasūtītāja lēmumu pārsūdzības mehānismi, iesniegumu iesniegšana un izskatīšana.
15 Iepirkums ES projektos. Iepirkuma procedūru īpatnības ES fondu finansētajās programmās un projektos.
16 Iepirkums ES projektos. Plānošana, procedūru saskaņošana un piemērošana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lekciju apmeklējums (80%), piedalīšanās praktiskās darbības semināros (100%), praktiskais darbs – izstrādāts un aizstāvēts projekta iepirkumu plāns.Pārbaudes veids ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Publisko iepirkumu likums [tiešsaiste] [skatīts 14.03.2011.]. pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=133536
2. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums [Tiešsaiste] http://www.likumi.lv/doc.php?id=153465 (skat.internetā 14.03.2011.)
3. Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumi Nr.519 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežām" [Tiešsaiste] http://www.likumi.lv/doc.php?id=178097&from=off (skat.internetā 14.03.2011.)
4. Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumi Nr.1241 ”Centralizēto elektronisko iepirkumu noteikumi [Tiešsaiste] http://www.likumi.lv/doc.php?id=224012 (skat.internetā 14.03.2011.)