Kursa kods VadZ5070

Kredītpunkti 3

Cilvēku resursu vadība

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits18

Semināru un praktisko darbu stundu skaits18

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits84

Kursa apstiprinājuma datums15.01.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Lāsma Līcīte-Ķurbe

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studenti iegūst padziļinātas zināšanas par cilvēku resursu vadīšanas būtību, funkcijām un metodēm organizācijā. Izprot cilvēku resursu vadīšanas nozīmi, procesus, kā arī spēj izstrādāt cilvēku resursu vadības stratēģiju, lai efektīvāk sasniegtu organizācijas mērķus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Vispusīgas zināšanas par cilvēku resursu vadīšanas funkcijām, metodēm un tendencēm – patstāvīgie darbi, praktiskie darbi.
2. Specializētas zināšanas par cilvēku resursu vadīšanas procesiem organizācijā – patstāvīgais darbs, praktiskie darbi un eksāmens.
3. Prasmi izstrādāt un novērtēt cilvēku resursu stratēģiju organizācijā – patstāvīgais darbs, praktiskie darbi un eksāmens.
4. Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, veikt nepieciešamās darbības cilvēku resursu vadīšanā – patstāvīgie darbi.
5. Spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes – patstāvīgais darbs, praktiskie darbi.
6. Spēj atrast, kritiski izvērtēt un radoši izmantot informāciju darba uzdevumu izpildei un problēmu risinājumiem – patstāvīgais darbs, praktiskie darbi.
7. Spēj sadarboties un komunicēt – patstāvīgie darbi, praktiskie darbi.
8. Spēj definēt un sniegt savus risinājumus cilvēku resursu vadīšanas problēmām, pamatot savus risinājumus un noteikt problēmu cēloņus – patstāvīgie darbi, praktiskie darbi un eksāmens.
9. Spēj vadīt organizācijas cilvēku resursus – patstāvīgie darbi, praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Cilvēku resursu vadīšanas būtība (lekcija – 2 stundas; praktiskais darbs – 1 stunda)
2. Cilvēku resursu vēsturiskā un filozofiskā attīstība (lekcija – 1 stunda)
3. Cilvēku resursu vadīšanas tendences organizācijās (lekcija – 2 stundas; praktiskais darbs – 2 stundas; patstāvīgais darbs – 2 stundas)
4. Paaudžu raksturojums un tendences cilvēku resursu vadīšanā (lekcija – 2 stundas; praktiskais darbs – 2 stundas)
5. Organizācijas kultūra (lekcija – 1 stunda)
6. Cilvēku resursu stratēģijas formulēšana un īstenošana (lekcija – 2 stundas; patstāvīgais darbs – 3 stundas)
7. Cilvēku resursu plānošana un nodrošināšana (lekcija – 2 stundas; praktiskais darbs – 2 stundas)
8. Cilvēku resursu motivēšana un novērtēšana (lekcija – 2 stundas; praktiskais darbs – 1 stunda)
9. Komandu veidošana un vadīšana organizācijā (lekcija – 2 stundas; praktiskie darbi – 4 stundas)

10. Socionikas iespējas cilvēku resursu vadīšanā (lekcija – 2 stundas; praktiskais darbs – 1 stunda)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa noslēgumā jānokārto eksāmens par studiju kursā apgūtajām tēmām.
Kursa ietvaros paredzēti 2 patstāvīgie darbi. Pirmajā no tiem studenti analizē cilvēku resursu vadīšanas problēmas mācībspēka dotajā uzņēmuma raksturojumā un prezentē risinājumus pārējiem studentiem. Prezentācijas ilgums – līdz 10 minūtēm.
Otrajā patstāvīgajā darbā studenti izstrādā cilvēku resursu stratēģiju izvēlētā organizācijā, sniedzot tās novērtējumu. Par izstrādāto cilvēku resursu stratēģiju studenti veido prezentāciju. Demonstrējuma ilgums – līdz 10 minūtēm.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Patstāvīgais darbs (situācijas analīze) uzņēmumam “X” par problēmām un to cēloņiem cilvēku resursu vadīšanā – 20 punkti.
2. Patstāvīgais darbs (prezentācija) par cilvēku resursu stratēģijas raksturojumu un novērtējumu izvēlētā organizācijā – 40 punkti.
3. Eksāmens – 40 punkti.
10 punkti veido atzīmes 1 balli.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no patstāvīgo darbu un eksāmena vērtējuma – 10 punkti veido atzīmes 1 balli.
Patstāvīgos darbus novērtē saskaņā ar patstāvīgajā darbā noteikto vērtēšanas kārtību.

Pamatliteratūra

1. Darba likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 20.06.2001. Stājas spēkā 01.06.2002. [Skatīts 21.11.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/26019-darba-likums
2. Vadīšanas pamati. Mācību līdzeklis LLU studentiem un maģistrantiem un lauku uzņēmēju kvalifikācijas paaugstināšanai. Sast. U.Ivans un S. Ruskule. Mālnava, 2006. 502 lpp.
3. Vorončuka I. Personāla vadība: teorija un prakse. Rīga: Latvijas Universitāte, 2009. 399 lpp.
4. Ešenvalde I. Personāla vadības mūsdienu metodes. Rīga: Merkūrijs LAT, 2008. 349 lpp.
5. Forands I. Palīgs personāla speciālistam. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2007. 251 lpp.

6. Latvijas Republikas likumi un normatīvie akti. Pieejami www.likumi.lv

Papildliteratūra

1. Boitmane I. Personāla atlase un novērtēšana. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2006. 160 lpp.
2. Zīlīte L. Personāla vadība un socionika. Rīga: Turība Biznesa Augstskola SIA, 2013. 304 lpp.

3. Daliba I. Kā rekrutēt veiksmīgāk. Rīga: Mansards, 2017. 158 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Human Resource Management Journal. ISSN: 1748-8583
2. The International Journal of Human Resource Management. Print ISSN: 0958-5192 Online ISSN: 1466-4399

3. Research in Personnel and Human Resource Management. ISSN: 0742-7301

Piezīmes

Obligātais studiju kurss, ESAF profesionālā maģistra studiju programmai “Uzņēmējdarbības vadība”