Kursa kods VadZ5064

Kredītpunkti 2

Stratēģiskais menedžments

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Ekonomika un uzņēmējdarbībaUzņēmējdarbības vadība24121228/05/2013Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Anda Zvaigzne

Ekonomikas doktors

Papildliteratūra

1. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus. Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2005. 295 lpp.
2. Stjuarts T., Kirbija Dž. u.c. Stratēģijas atjaunošana. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests, 2009. 182 lpp.
3. Стратегическое управление: учебник. Виханский O .С. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Экономистъ, 2005. 292 c.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Ekonomists. Rīga: Mamuts, 2005. ISSN 1025-8922.
2. Kapitāls : žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 1998-. ISSN 1407-2505.
3. Strategic Management Journal [tiešsaiste]. Online ISSN: 1097-0266 . [skatīts 30.05.2011.]. Pieejams EBSCOhost Business Source Complete http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&jid=SM

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts EF profesionālā maģistra studiju programmas "Uzņēmējdarbības vadība" izvēles kursu blokā.

Kursa anotācija

Studenti papildina zināšanas par uzņēmuma stratēģisko menedžmentu, saturu un metodēm. Pielietojot dažādas pasaulē populāras stratēģiskās plānošanas metodes un modeļus, apgūst zināšanas par stratēģiskā menedžmenta praktisko pielietojumu, lai veiktu uzņēmuma darbības stratēģisko analīzi, plānošanu un menedžmentu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - par uzņēmuma stratēģisko menedžmenta procesu, tā saturu un stratēģiskā menedžmenta metodēm, modeļiem, to praktisko pielietojumu.
• Prasmes – prot formulēt un noteikt efektīvāko uzņēmuma stratēģiju, tās veidošanu ar noteiktām stratēģiskā menedžmenta metodēm, lai pieskaņotos uzņēmuma videi un īstenotu noteikto stratēģisko attīstības virzienu.
• Kompetence – tiek iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes, lai varētu veikt uzņēmuma stratēģisko menedžmentu. Prot formulēt un noteikt efektīvāko uzņēmuma stratēģiju, tās veidošanu ar noteiktām metodēm un aktivitātēm, lai pieskaņotos uzņēmuma videi un īstenotu stratēģisko attīstības virzienu, kas nodrošinātu uzņēmuma konkurētspēju atbilstoši Latvijas un ES sociālajam un ekonomiskajam kontekstam.

Kursa plāns

1 Stratēģijas un stratēģiskā menedžmenta būtība un nepieciešamība.
2 Stratēģiskā menedžmeta process un attīstība.
3 Stratēģiskā menedžmenta priekšrocības un ieguvumi.
4 Daudzlīmeņu stratēģiskais menedžments.
5 Konkurentu noteikšana un konkurētspējas izvērtēšanas paņēmieni. Konkurētspējīga stratēģija.
6 Konkurētspējīgu stratēģiju lietošanas riski.
7 Uzņēmuma stratēģisko alternatīvu izpēte un analīze.
8 Stratēģiskā menedžmenta galvenais uzdevums - ilgtspējīgas konkurētspējas nodrošināšana.
9 Portfolio analīze kā stratēģisks uzņēmuma menedžmenta instruments. “Produkta-tirgus” stratēģiskā analīze.
10 Situācijai atbilstošas stratēģijas izvēle pēc SPACE un kvantitatīvās plānošanas matricas.
11 Ilgtspējīgas konkurētspējas nodrošināšana.
12 Scenāriju plānošanas metode.
13 Stratēģiskā menedžmenta modeļi daudznozaru uzņēmumiem.
14 Stratēģiskais plāns, tā īstenošana, kontrole un novērtēšana.
15 Stratēģijas ieviešanas process un galvenie elementi.
16 Stratēģija starptautisko tirgu konkurencei.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sagatavots un aizstāvēts patstāvīgais darbs – 30 punkti, praktisko darbu izpilde un aizstāvēšana – 60 punkti, aktivitāte nodarbībās - 10 punkti. Par 10 punktiem tiek iegūta 1 balle. Kopā iegūtais maksimālais vērtējums ir 100 punkti jeb 10 balles. Apkopojot studiju kursā iegūtos punktus tiek ielikta ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Caune J., Dzedons A. Stratēģiskā vadīšana. 2. izd. Rīga: Lidojošā zivs, 2009. 384 lpp.
2. Volkova T., Aneraude B. u.c. Bizness pāri robežām. Praktisks ceļvedis jaunu tirgu apgūšanā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 183 lpp.
3. Hitt M.A., Ireland R.D., Hoskisson R.E. Strategic Management: competitiveness and globalization. 6th edition Thomson South-western, 2005. 347 p.
4. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2004. 330 lpp.