Kursa kods VadZ5055

Kredītpunkti 4

Uzņēmējdarbības plānošana un kontrolings

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits112

Kursa apstiprinājuma datums18.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Anita Auziņa

Dr. oec.

author prof.

Andra Zvirbule

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros studējošie padziļināti apgūst uzņēmējdarbības plānošanas būtību un metodoloģiju, plānu sistematizāciju, ietverot visu uzņēmējdarbības plānošanas līmeņu mērķēšanu, sistēmplānu veidošanu un to savstarpējo mijiedarbību, kā arī plānu efektivitātes novērtēšanu, pielietojot kontrolinga metodoloģiju. Studiju kursa galvenās aktualitātes ir kopēju rādītāju grupu veidošana dažāda līmeņa plānu un plānošanas rādītāju analīzē un kontrolē ar kontrolinga elementu palīdzību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
1. Padziļināts zināšanas par plānošanas būtību un nozīmi uzņēmējdarbībā; zināšanas par plānošanas metodoloģiju - praktiskie darbi, eksāmena darbs
2. Zināšanas un izpratne par sistēmplānošanas kopsakarībām uzņēmējdarbībā - praktiskie grupu darbi, eksāmena darbs
3. Konceptuālas zināšanas un izpratne par plānošanas un kontrolinga rādītāju kopsakarībām - praktiskie darbi, kontroldarbi ar aprēķiniem, eksāmens
Profesionālās prasmes:
4. Balstoties uz analītisku pieeju, spēj patstāvīgi veikt plānu sistēmas izvērtējumu uzņēmumā - eksāmena darbs, eksāmens
5. Spēja argumentēti izskaidrot un diskutēt par sistēmiskiem uzņēmējdarbības plānošanas jautājumiem - praktiskie grupu darbi
6. Spēj patstāvīgi izmantot ekonomiski statistiskās un matemātiskās metodes uzņēmējdarbības sistēmplānošanā - praktiskie darbi, kontroldarbs
Vispārīgās prasmes:
7. Spēj patstāvīgi izmantot plānošanas teorijas pielietojumu par plānošanas un kontrolinga pieejām - gadījumu analīze, grupu darbs, eksāmena darbs
8. Spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes - kontroldarbi, eksāmena darbs
9. Spēj atrast, kritiski izvērtēt un radoši izmantot informāciju darba uzdevumu izpildei un problēmu risinājumiem - praktiskie grupu darbi, gadījumu analīze
10. Spēj sadarboties un komunicēt - praktiskie grupu darbi, gadījumu analīze
Kompetence
11. Spēj definēt un kritiski analizēt problēmas uzņēmējdarbības plānošanas jomā, pamatot savus risinājumus un lēmumus, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi - praktiskie darbi, eksāmena darbs
12. Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas un prasmes plānu sistēmas izvērtējumā uzņēmumā - eksāmena darbs, eksāmens

13. Spēj patstāvīgi risināt plānošanas problēmas un pielietot kontrolinga metodiku lēmumu pieņemšanā - kontroldarbi ar aprēķiniem, eksāmens

Kursa saturs(kalendārs)


1.Plānošanas vēsturiskie aspekti. (lekcijas - 2 stundas)
2. Plānošanas būtība. (lekcijas - 2 stundas; praktiskie darbi – 2 stundas)
3. Plānošanas metodoloģija. (lekcijas- 1 stundas; praktiskie darbi– 2 stundas)
4. Plānošanas sistēma uzņēmumā. (lekcijas – 1 stundas)
5. Saskanīgā mērķēšana plānošanā. (lekcijas – 1 stunda; praktiskie darbi – 11 stundas)
6. Plānošanas normatīvu un normu sistēma. (lekcijas – 1 stunda; praktiskie darbi -1 stunda)
7. Plānu ekonomiskā efektivitāte un kvalitāte. (lekcijas – 2 stundas; praktiskie darbi – 4 stundas)
8.Kontrolinga būtība, funkcijas, uzdevumi, metodes un instrumenti. (lekcijas – 3 stundas)
9.Kontrolinga instrumenti to piemērošana. (lekcijas – 2 stundas; praktiskie darbi – 12 stundas)

10.Kontrolinga organizēšana. (lekcijas- 1 stunda)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa ietvaros paredzēti trīs kontroldarbi ar aprēķiniem. Praktiskie darbi un praktiskie grupu darbi, kas veicami praktisko darbu laikā auditorijā. Studiju kursa noslēgumā paredzēts eksāmens, kas sastāv no klātienes eksāmena ( eksāmenam paredzētajā laikā) un no eksāmena darba, kuram jābūt izstrādātam un iesniegtam līdz eksāmenam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa ietvaros patstāvīgām studijām atvēlēts 112 stundas, kas tiek organizētas sekojoši: gatavošanās praktiskajiem darbiem un grupu darbiem (2 stundas); gatavošanās kontroldarbiem ar aprēķiniem (15 stundas katram kontroldarbam); eksāmena darba izstrādei (30 stundas) un gatavošanās eksāmenam (35 stundas).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala vērtējums studiju kursā veidojas:
10% praktiskie un grupu darbi, gadījumu analīze par Uzņēmējdarbības plānošanas sistēmzināšanu attīstīšanas uzdevumiem ;
15% kontroldarbs ar aprēķiniem par Plānošanas aprēķinu uzdevumiem;
15% kontroldarbs ar aprēķiniem par Ieņēmumu-izmaksu kontrolinga aprēķiniem konkrētai plānošanas problēmai;
15% kontroldarbs ar aprēķiniem par Produktu stratēģijas un produktu plāna prolēmas risināšana ar ABC/XYZ metodi;
20% eksāmena darbs par Plānu sistēmas izvērtējumu uzņēmumā;

25% eksāmens par Plānošanas virzieniem, stratēģiju zīmējumu un kontrolinga instrumentu pielietojumu.

Pamatliteratūra

1. Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika. Rīga: Zinātne, 2000. 515 lpp.
2. Hofs K. Biznesa ekonomika. 2.izdevums. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2010. 603 lpp.
3. Hofs K. G. Biznesa ekonomika. Rīga: DCS, 2019. 604 lpp.
4. Pramudita C. D. The Balanced Scorecard As Strategic Controlling Instrument. Introducing the Indicators-based BSC for Implementation of a Corporate Strategy From Four Different Perspectives. Anchor Academic Publishing, 2016.
5. Sliwczynski B., Kolinski A. Controlling Supply Chains: Theory and Practice. Hauppauge, New York: Nova Science Publishers, Inc, 2016. E-grāmata pieejama LLU tīklā ar LLU IS parolēm datubāzē
EBSCO eBook Academic Collection: http://ezproxy.llu.lv:2103/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1350572&site=ehost-live&scope=site
6. Cowher S. J. O., Dickson L. S. Effective Planning Strategies and Proposal Writing: A Workbook for Helping Professionals. Lanham, Maryland: UPA. 2010. E-grāmata pieejama LLU tīklā ar LLU IS parolēm datubāzē EBSCO eBook Academic Collection: http://ezproxy.llu.lv:2103/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=546677&site=ehost-live&scope=site

7. Elkin P. M. Mastering Business Planning and Strategy: The Power and Application of Strategic Thinking. 2nd ed. London: Thorogood Publishing Ltd. 2007. E-grāmata pieejama LLU tīklā ar LLU IS parolēm datubāzē EBSCO eBook Academic Collection: http://ezproxy.llu.lv:2103/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=191731&site=ehost-live&scope=site

Papildliteratūra

1. Rurāne M. Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2002. 330 lpp.
2. Slavinska I. Uzņēmējdarbības plānošana un kontrole. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2003.
3. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus. Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2005. 293 lpp.
4. Zvirbule-Bērziņa A., Mihejeva L., Auziņa A. Plānošanas un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004. 114 lpp.
5. Vollmann T. E., Berry W. L., Why D. C. Manufacturing Planning and Control Systems. Homewood, IL, Irwin, 1988. 904 p.
6. Alexander J. Financial Planning & Analysis and Performance Management. Hoboken, New Jersey, John Wiley & Sons, 2018. 612 p.
7. Economics of Strategy. D.Besanko, D.Dranove, M.Shanley, S.Schaefer. Hoboken, N.J. Wiley & Sons, 2017. 520 p.
8. Dagnino G. B., Cinici M. C. Research Methods for Strategic Management: a Research Methods Handbook. New York: Routledge, 2016. 377 p.
9. Neely A. D. Business Performance Measurement: Theory and Practice. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. E-grāmata pieejama LLU tīklā ar LLU IS parolēm datubāzē
EBSCO eBook Academic Collection: http://ezproxy.llu.lv:2103/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=220353&site=ehost-live&scope=site

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts. ISSN 1407-2041
2. Forbes. "SK Media" SIA. Forbes. Rīga. ISSN 1691-6018
3. European Journal of Management and Business Economics. ISSN 2444-8451. Elsevier data base Science Direct
4. International Strategic Management Review. ISSN 2306-7748 Elsevier data base Science Direct

5. European Research on Management and Business Economics. ISSN 2444-8834. Elsevier data base Science Direct

Piezīmes

Obligātais studiju kurss, ESAF profesionālā maģistra studiju programmā „Uzņēmējdarbības vadība” pilna laika studentiem