Kursa kods VadZ5053

Kredītpunkti 2

Uzņēmējdarbības plānošana

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareUzņēmējdarbības vadība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums06.12.2016

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Anita Auziņa

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros maģistranti padziļināti apgūst nepieciešamās zināšanas un iemaņas uzņēmējdarbības plānu sistematizācijā. Galvenās studiju kursa priekšrocības ir sistēmzināšanu attīstīšana un veidošana. Studiju kursa galvenās aktualitātes ir kopēju rādītāju grupu veidošana dažāda līmeņa plānu un plānošanas rādītāju analīzē, kuras rezultātā var tikt noteikti kontrolējošie raksturlielumi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām maģistrantam būs:
• zināšanas - spēj parādīt padziļinātas un paplašinātas zināšanas un izpratni par plānošanas pielietojumu uzņēmumos un organizācijās;
• prasmes – spēj patstāvīgi izmantot teoriju par plānošanas pieejām. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par plānošanas jautājumiem. Spēj patstāvīgi veikt plānošanu uzņēmumā;
• kompetence – spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt problēmas plānošanas jomā, pamatot lēmumus, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Plānošanas metodoloģija.
2. Plānošanas normatīvu un normu sistēma.
3. Plānošanas sistēma uzņēmumā.
4. Preču un pakalpojumu noieta plānošana I.
5. Preču un pakalpojumu noieta plānošana II.
6. Ražošanas (pakalpojuma sniegšanas) plānošana I
7. Ražošanas (pakalpojuma sniegšanas) plānošana II
8. Ražošanas (pakalpojuma sniegšanas) plānošana III
9. Sagādes plānošana I.
10. Sagādes plānošana II.
11. Finanšu plānošana I.
12. Finanšu plānošana II.
13. Finanšu plānošana III.
14. Finanšu plānošana IV.
15. Plānu ekonomiskā efektivitāte un kvalitāte I.
16. Plānu ekonomiskā efektivitāte un kvalitāte II.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Akumulējošais gala pārbaudījums – ieskaite ar atzīmi, kurš veidojas no sekojošu starprezultātu kontroles:
• kontroldarbs (sastāda 40% no eksāmena vērtējuma) - temats „Plānošanas metodoloģija, plānošanas normatīvu un normu sistēma, plānošanas sistēma uzņēmumā”. Kontroldarba vērtējums 10 ballu sistēmā;
• kontroldarbs (sastāda 40% no eksāmena vērtējuma) – praktisko plānošanas aprēķinu uzdevumi. Kontroldarba vērtējums 10 ballu sistēmā;
• praktiskie darba uzdevumi - jābūt sekmīgi izpildītiem visiem praktisko darbu uzdevumiem (sastāda 20% no eksāmena vērtējuma).

Pamatliteratūra

1. Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika / Tulk. no vācu val. M. Balaško, K. Didenko, J. Kipsna u.c., galv. zin. red. R.Škapars. Rīga: Zinātne, 2000. 515 lpp.
2. Hofs K. Biznesa ekonomika. 2.izdevums. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2010. 603 lpp.
3. Kjells Gunnars Hofs. Biznesa ekonomika. Rīga, 2002.559.lpp
4. Rurāne M. Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana. Biznesa augstskola Turība, 2002.330 lpp.

Papildliteratūra

1. Cooper, Robin and Robert S. Kaplan, Profit Priorities From Activity Based Costing, Harvard Business Review, May-June 1991. p.130.
2. Drury Colin Management and Cost Accounting. Fifth edition. April 2000. 1232 pp
3. Guidebook for Using and Understanding Activity-Based Costing. US Department of Defence // URL http://www.c3i.osd.mil/bpr/bprcd/0201.htm

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: lietišķās informācijas dienests, 2005. ISSN 1407-5709
2. Diena. Rīga: Diena, 1990. ISSN 1407-1290
3. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041

Piezīmes

Obligātās izvēles studiju kurss, ESAF profesionālā maģistra studiju programmā „Projektu vadība” pilna laika maģistrantiem.
Obligātās izvēles studiju kurss, MF profesionālā maģistra studiju programmā „Darba aizsardzība un drošība” nepilna laika maģistrantiem.