Kursa kods VadZ5052

Kredītpunkti 3

Informācijas tehnoloģijas projektu vadīšanā

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Vadībzinātne (nav zn)36122419/10/2011Vadības sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Jeļena Koroļova

Pedagoģijas maģistrs

Papildliteratūra

1. Uzulāns J. Projektu vadība. Rīga: Jumava, 2004. 244 lpp. .
2. Богданов В.В. Управление проектами в Micrоsoft Office Project 2003. CПб, 2004. 604 с. .
[tiešsaiste]. [skatīts 24.11.2011.] Pieejams : http://www.zipsites.ru/books/bogdanov_uprav_proektami_v_project_2002/
3. Kopтер Дж., Mapkвuc A. Microsoft Project 2000. Москва: Лори. 2002. 641 cтp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija. [tiešsaiste]. Pieejams: www.lnpva.lv [skatīts 2011.g. 15. novembrī]
2. International Project ManagementAssociation. [tiešsaiste]. Pieejams:www.ipma.ch [skatīts 2011.g. 15. novembrī]
3. Informācija par ES fondiem. [tiešsaiste]. Pieejams:www.esfondi.lv.[skatīts 2011.g. 15. novembrī]

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts maģistra studiju programmas „Projektu vadība” obligātajā daļā.

Kursa anotācija

Iepazīstināt maģistrantus ar projektu vadīšanas datorizācijas iespējam projekta precīzai plānošanai ar MS Office Project lietotni, kā arī prioritāra vadības lēmuma izvēli ar Analytic Hierarchy Process metodi MS Office Excel lietotnē. Iegūtās zināšanas varēs izmantot analītiski-pētnieciskā darbā, t.sk. maģistra darba izstrādē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - par datorizētām, matemātiskām metodēm projektu vadībā (praktiskie darbi, individuālais mācību projekts, kontroldarbs, teorijas tests).
Prasmes - izveidot precīzu projekta plānu konkrētas problēmas risināšanai un matemātiski pamatotai vadības lēmumu pieņemšanai riska situācijās, pielietojot MS Office Project un MS Office Excel lietotnes, kā arī Analytic Hierarchy Process metodi (praktiskie darbi, individuālais mācību projekts, kontroldarbs, teorijas tests).
Kompetence - tiek iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes ekonomisko un sociālo sistēmu resursu optimālai plānošanai, pielietojot informācijas tehnoloģijas projektu vadīšanā un ievērojot vispārpieņemtos vides saglabāšanas principus (individuālais mācību projekts, kontroldarbs, teorijas tests).

Kursa plāns

1 Ievads projektu vadīšanā ar Informācijas Tehnoloģiju palīdzību.
2 SVID, Logframe un WBS metožu pielietojums individuālā mācību projektā.
3 Iepazīšanas ar lietotnes MS Office Project struktūru uz konkrēta mācību piemēra bāzes.
4 Projekta strukturēšana, pamatparametru uzstādīšana un plāna optimizācijas ar MS Office Project.
5 Resursu piesaistes un noslodzes plānošana ar MS Office Project.
6 Izmaksu analīze ar MS Office Project.
7 Projekta informācijas prezentācijas iespējas ar MS Office Project.
8 Vadības lēmumu pieņemšana ar Hierarhijas analīzes metodi un pielietojot MS Excel.
9 CPM un PERT metodes projektu plānošanai un risku noteikšanai.
10 Kontroldarbs par CPM metodes pielietojumu.
11 Individuāla mācību projekta izstrāde pēc noradījumiem.
12 Individuāla mācību projekta publiska aizstāvēšana. Teorijas tests.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtots eksāmens - vismaz 50% no individuāla projekta vērtējuma.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Speciālu metožu un MS Project lietotnes sistēmas pielietojums individuālam mācību projektam piedāvāts e-studiju sistēmā (http://estudijas.llu.lv).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena kumulatīvais vērtējums ir atkarīgs no obligāta individuāla projekta izstrādes pēc norādījumiem (80%) un teorijas zināšanas pārbaudījumiem: kontroldarba par projekta plānošanas matemātiku (10 %) un teorijas testa (10%).

Pamatliteratūra

1. Koroļova J. E-studiju kursa „IT projektu vadīšanā” materiāli Moodle vidē. 2011. [tiešsaiste]. Pieejams: www.estudijas.llu.lv[ skatīts 2011.g. 15. novembrī]
2. Lietotāja atbalsta serviss (inEnglish). [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.microsoft.com [skatīts 2011.g. 15. novembrī]
3. Lietotāja atbalsta serviss (latviski). [tiešsaiste]. Pieejams: www.microsoft.com/lv/lv/ [skatīts 2011.g. 15. novembrī].
4. Zommers J. Datorizēta projekta vadīšana. Rīga: Turība, 2000. 114 lpp.