Kursa kods VadZ5046

Kredītpunkti 2

Uzņēmuma vadīšana

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareUzņēmējdarbības vadība

Kopējais stundu skaits kursā24

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Kursa apstiprinājuma datums06.12.2016

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Andra Zvirbule

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti tiek iepazīstināti ar vadīšanas teorijas vēsturi un jaunākajām tendencēm. Veidota izpratne par vadības funkcijām un procesiem un vadītāja lomu. Kursa realizācijas gaitā maģistranti analizē uzņēmējdarbības un uzņēmuma vidi, izmantojot situācijas un vadības risinājumu analīzi. Tiek iegūtas zināšanas par cilvēku resursu vadības un stratēģiskās vadības mijiedarbību uzņēmuma efektīvas darbības nodrošināšanai atbilstoši Latvijas un ES sociālajam un ekonomiskajam kontekstam.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - spēj parādīt padziļinātas un paplašinātas zināšanas un izpratni par uzņēmuma vadīšanas procesiem un funkcijām; Prasmes – spēj patstāvīgi izmantot teoriju par uzņēmumu (organizāciju) vadīšanu. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par vadīšanas problēmām, to risinājumiem uzņēmumos (organizācijās). Spēj patstāvīgi pielietot vadīšanas prasmes uzņēmumā; Kompetence – spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt problēmas vadīšanas jomā, pamatot lēmumus, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi tālākai vadīšanas plānošanai.

Kursa plāns

1 Vadības teorijas- būtība, principi, sadalījums.
2 Vadības teoriju attīstības virzieni mūsdienās
3 Vērtīborientēta organizācija
4 Uzņēmumu (organizācijas) menedžmenta pamatnostādnes
5 Uzņēmumu (organizācijas) menedžmenta attīstība mūsdienās
6 Vadāmās sistēmas menedžments
7 Vadītājs, tā loma uzņēmumā (organizācijās)
8 Vadītāja darba plānošana un organizācija
9 Motivēšana kā vadības funkcija
10 Vadīšanas principu pielietojums
11 Vadīšanas funkcionālais sadalījums
12 Darbinieks un vadītājs, mijiedarbībā
13 Vadīšanas procesa pielietojums, tā vērtējumi.
14 Pārmaiņu vadība.
15 Līdervadība.
16 Vadīšanas problemātiskie aspekti, to analīze.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studentam gala vērtējums (ieskaite ar atzīmi) veidojas no darbos saņemto 10 ballu skalas vērtējumu īpatsvara, kur : 20%- mājas darbs (patstāvīgais darbs) par uzņēmuma vadīšanas tematiem. 25%- kontroldarbs par vadīšanas teorijām, to pielietojumu. Kontroldarbus raksta pēc attiecīgās tēmas apguves, mācībspēka noteiktajā laikā. Kontroldarbus pārrakstīt nedrīkst. 25%- darbs semināra nodarbībās, to vērtējumi. 30% ieskaites tests par uzņēmuma vadīšanas kursa tematiem.

Pamatliteratūra

1. Praude V. Menedžments . Rīga : Burtene, 2012. ISBN 9789984833071 (1) ISBN 9789984833088 (2)
2. Ruperte I. Uzņēmuma vadīšana : īsi par galveno teorijā un praksē. Rīga : Jumava, 2010. ISBN 9789984387413
3. Ārmstrongs M. Kā kļūt par izcilu menedžeri : pārbaudīti paņēmieni un svarīgas prasmes no A līdz Z; Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. ISBN 9789984406244
4. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. Rīga : Latvijas Izglītības fonds, 2009. ISBN 9984955877

Papildliteratūra

1. Ramasamy T. Principles of Management. Global Media: 2010 http://site.ebrary.com
2. Kushal, K.B. Ravishankar, S. Kalla, H.L. Perspectives for Effective Management .Global Media: 2010 http://site.ebrary.com
3. Lamond D. Management History Emerald Group Publishing Ltd: 2005 http://site.ebrary.com

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Business Research. [tiešsaiste]. Published by ISSN 0148-2963 . [skatīts 02.07.2013.]. Pieejams ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com/science/journal/01482963
2. The Journal of Entrepreneurship. [tiešsaiste]. Published by Sage Publications. ISSN: 0971-3557. [skatīts 02.07.2013.]. Pieejams: http://joe.sagepub.com/
3. Journal of Management. [tiešsaiste]. Published by Sage Publications. ISSN (printed): 0149-2063. ISSN (electronic): 1557-1211. [skatīts 02.07.2013.]. Pieejams: http://jom.sagepub.com/

Piezīmes

Obligātais studiju kurss LLU EF akadēmiskās maģistra augstākās izglītības programmā „Ekonomika” pilna un nepilna laika studijās.
Obligātās izvēles studiju kurss, MF profesionālā maģistra studiju programmā „Darba aizsardzība un drošība” nepilna laika maģistrantiem.