Kursa kods VadZ5024

Kredītpunkti 2

Uzņēmējdarbības likumdošana un institucionālā vide

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums19.11.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Laura Joma

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti apgūst uzņēmējdarbības vides institucionālo sistēmu un struktūru, valsts un pašvaldības funkcijas uzņēmējdarbībā, ekonomisko mehānismu, instrumentu normatīvo aktu bāzi un uzņēmējdarbības valstiskās uzraudzības un kontroles mehānismu. Studenti izprot atšķirības dažādu tiesisko formu uzņēmumu dibināšanā, dažādu tautsaimniecības nozares uzņēmumu darbības organizēšanas pamatnosacījumus un darbības pārtraukšanas tiesisko regulējumu. Studenti apgūst saimnieciskās darbības veikšanai nepieciešamos darījumu veidus, likumdošanas procesu un tā stadijas, kā arī iegūst prasmes normatīvo aktu izstrādāšanā. Studenti iegūst izpratni arī par uzņēmēju administratīvās un kriminālās atbildības robežām. Pēc studiju kursa apguves students spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot uzņēmējdarbības uzsākšanā un realizācijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zina un izprot uzņēmējdarbības institucionālās vides sistēmu Latvijā, administrējošo institūciju darbību un pienākumu – Kontroldarbs
2. Zina un izprot likumdošanas procesu. Likumdošanas principus, normatīvo aktu klasifikāciju un spēkā stāšanās laiku - Kontroldarbs
3. Specializētas zināšanas par saimnieciskās darbības reģistrāciju un uzsākšanu - Kontroldarbs
4. Zina un izprot valsts funkcijas uzņēmējdarbībā - Kontroldarbs, patstāvīgais darbs
5. Spēj izskaidrot dažādus juridiskos terminus, pārzina normatīvo aktu hierarhiju pētāmā nozarē - Kontroldarbs, praktiskie darbi
6. Spēj izskaidrot un argumentēti diskutēt par tirgus uzraudzības institūcijām un to darbības sfērām - Diskusijas nodarbībā
7. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par uzņēmējdarbību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem - Patstāvīgais darbs
8. Spēj argumentēti un pamatoti izteikt slēdzienus par uzņēmējdarbības institucionālo vidi - Patstāvīgais un praktiskais darbs
9. Spēj argumentēti un pamatoti izteikt slēdzienus par uzņēmējdarbības institucionālo vidi - Patstāvīgais un praktiskais darbs
10. Spēj iesaistīties grupu darbā - Praktiskie darbi
11. Spēj prezentēt savu un grupas viedokli - Praktiskie darbi
12. Pārzina valsts likumdošanas procesu un stadijas, tiesiski normatīvo aktu hierarhiju - Kontroldarbs, praktiskais darbs
13. Orientējas tirgus uzraudzības trijos līmeņos – Kontroldarbs
14. Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot uzņēmējdarbības realizācijā - Patstāvīgais un praktiskais darbs

15. Prot identificēt institucionālās vides institūcijas atbilstoši izvēlētajam komercdarbības veidam - Patstāvīgais un praktiskais darbs

Kursa saturs(kalendārs)

1. Tiesību avoti un tiesību normas. (lekcija - 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
2. Uzņēmējdarbības politika un likumdošanas process. (lekcija - 1 stunda, praktiskie darbi – 2 stundas)
3. Normatīvo dokumentu hierarhija tautsaimniecības nozarēs. (lekcija - 2 stundas, praktiskie darbi – 2 stundas)
4. Saimnieciskā darbība, uzņēmējdarbība un komercdarbība. (lekcija - 1 stunda, praktiskie darbi – 2 stundas)
5. Darījumu veidi un atbilstošie līgumi. (lekcija - 1 stunda)
6. Komercdarbību atbalstošā normatīvo aktu bāze. (lekcija - 1 stunda)
I Kontroldarbs: Uzņēmējdarbības likumdošana (praktiskie darbi - 1 stunda)

7. Uzņēmējdarbības institucionālā vide. (lekcija - 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
8. Institucionālās vides raksturojums. (lekcija - 1 stunda)
9. Tirgus uzraudzības galvenais mērķis. (lekcija - 1 stunda)
10. Patērētāju tiesību aizsardzības sistēma Latvijā un Eiropā. (lekcija - 1 stunda)
11. Administratīvais process un kriminālprocess uzņēmējdarbībā (lekcija - 1 stunda, praktiskie darbi - 2 stundas)

II Kontroldarbs: Uzņēmējdarbības institucionālā vide (praktiskie darbi - 1 stunda)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite. Ieskaite veidojas no:
- 25 % praktiskais darbs un prezentācija par tiesību avotiem, tiesību normām un mormatīvo dokumentu hierarhijas nozares tautsaimniecībā;
- 35% patstāvīgā un praktiskā darba ar prezentāciju par uzņēmuma X vai X nozari ietekmējošo institucionālo vidi un normative aktu bāzi;
- 20% kontroldarbs Moodle vidē par uzņēmējdarbības likumdošanu;
- 20% kontroldabrs Moodle vidē par uzņēmējdarbības institucionālo vidi.

10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.
Patstāvīgajos darbos, seminārā jāiegūst vērtējums vismaz 4 balles katrā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Interneta materiālu studijas par tautsaimniecības nozari reglamentējošiem normatīviem aktiem.
Patstāvīgo un praktisko darbu sagatavošana un prezentēšana.

Gatavošanās kontroldarbam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites vērtējums ir akumulējošā atzīme no studiju kursa novērtējumiem.

Pamatliteratūra

1. LR tiesību aktu mājaslapa. Pieejams: http:// www.likumi.lv
2. Komerclikums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 13.04.2000. Stājas spēkā 01.01.2002. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/5490-komerclikums

3. Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 08.01.1992. Stājas spēkā 06.02.1992. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/72428-par-individualo-gimenes-uznemumu-un-zemnieka-vai-zvejnieka-saimniecibu

Papildliteratūra

1. Pirmie soļi topošajiem uzņēmējiem [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.vid.gov.lv
2. Tirgus uzraudzības padomes nolikums: MK noteikumi Nr.911 [tiešsaiste]. Pieņemts 09.11.2004. Stājas spēkā 13.11.2004. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/96375-tirgus-uzraudzibas-padomes-nolikums

3. Par pašvaldībām: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 19.05.1994. Stājas spēkā 09.06.1994. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri. ISSN 1407-2041

2. Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiālais izdevums [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/

Piezīmes

Obligātais studiju kurss profesionālā maģistru studiju programmā „Uzņēmējdarbības vadība”