Kursa kods VadZ5001

Kredītpunkti 2

Projektu vadīšana

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareUzņēmējdarbības vadība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums11.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ināra Jurgena

Dr. oec.

Kursa anotācija

Maģistranti iegūst zināšanas un prasmes par projektu izstrādes un vadīšanas principiem, par projekta attīstības fāzēm – projekta inicializāciju, priekšizpēti, pamatkoncepcijas un detalizētas koncepcijas izstrādi, realizācijas fāzes plānojumu, ieviešanu un finansēšanu. Projekta metodoloģijas zināšanu praktisks pielietojums ir ar projektu darbu saistīto plānojuma un dokumentācijas apgūšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: izvērstas un padziļinātas zināšanas un izpratne par projektu vadīšanas zinātnes vēsturiskiem aspektiem, detalizētas zināšanas par projekta izstrādi, vadīšanu, un realizēšanu, strukturētas zināšanas par projekta plānojumu un plānošanas metožu izmantošanu, projekta ieviešanu un finansēšanu.
• Prasmes – prasme integrēt dažādu jomu zināšanas primārajā projekta analīzē un priekšizpētē, projekta plānošanas metodēs, patstāvīgi izstrādāt sarežģītus, starpdisciplinārus, vairāku struktūras līmeņu projektus, veikt uzraudzības un vadīšanas struktūras organizāciju, specifiskas prasmes vispusīgai projektu vadīšanas datorrīku izmantošanai, spēja diskutēt par sarežģītiem projektu vadīšanas jomas aspektiem.
• Kompetence: spēj patstāvīgi formulēt un analizēt dažādu tautsaimniecības jomu un sarežģītības pakāpju problēmu risinājumus, detāli izmantot projektu izstrādes un plānošanas metodes, patstāvīgi izstrādāt projekta aktivitātes, veikt to uzraudzību un vadīšanu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Projektu vadīšanas pamatjēdzienu skaidrojums.
2 Projektu vadīšanas koncepcija.
3 Projektu sagatavošanas un vadīšanas normatīvā bāze.
4 Projekta komanda, projekta komandas vadība un projekta kultūra.
5 Projektu vadīšanas organizatoriskās struktūras.
6 Projektu vadīšanas metodes.
7 Projektu vadīšanas process un tā būtība.
8 Projekta inicializācija.
9 Projekta plānošana un izstrāde.
10 Projekta finānsēšana.
11 Projekta īstenošana.
12 Projekta uzraudzība un regulēšana – uzraudzības un kontroles mehānisms.
13 Projekta efektivitātes novērtēšana.
14 Projekta noslēgšana.
15 Projektu risku vadīšana.
16 Projektu komunikāciju vadīšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Gala vērtējums (ieskaite ar atzīmi) studiju kursā veidojas no praktiskajos darbos, prezentācijā un par aktivitāti nodarbībās saņemto punktu skaita. Maksimālais punktu skaits 50, t.sk. semināri, diskusijas, praktiskie darbi – 10 p., projekta izstrāde un prezentācijā – 20 p., prasme izmantot datorrīkus projektu plānošanā – 20 p.
5 punkti veido atzīmes vienu balli.

Pamatliteratūra

1. Jangs Trevors L.. Kā vadīt projektu. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 152 lpp.
2. Kerzner Harold. Project management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling. Hoboken, NJ: Willey, 2006. 1014 p.
3. Projektu vadīšanas rokasgrāmata. Rīga: Dienas bizness, 2003.
4. Jurgena I., Dukulis I. Apgūsim PROJECT! [elektroniskais resurss]. Microsoft Office Project 2003. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2010.

Papildliteratūra

1. Uzulāns J. Projektu vadīšana mūsdienu apstākļos. Microsoft Office Project. [Mārupe]: Drukātava, 2007. 102 lpp.
2. Gray C. F., Larson E.W. Project management: the managerial process. New York: McGraw – Hill/Irwin, 2008. 589 p.
3. Uzulāns J. Risku vadība projektu kontekstā. Rīga: Drukātava, 2010. 136 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. LNPVA informatīvais izdevums "Projektu ziņas" // www.lnpva.lv
2. Kapitāls:žurnāls lietišķiem cilvēkiem.Rīga: Lietišķas informācijas dienests, 1998.- ISSN 1407-2505.

Piezīmes

Kurss ESAF akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju programmu "Ekonomika", "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija" un profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas "Uzņēmējdarbības vadība".