Kursa kods VadZ4083

Kredītpunkti 2

Viesnīcu un ēdināšanas vadība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareUzņēmējdarbības vadība

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2016

Atbildīgā struktūrvienībaUztura katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Linda Medne

Dr. oec.

Kursa anotācija

Kursa darbā tiek nostiprinātas teorētiskās zināšanas par viesnīcu un ēdināšanas uzņēmumu finanšu pārraudzību un plānošanu praktiski analizējot iepriekšējo periodu finansiālos rādītājus un sastādot attīstības plānus nākamajiem periodiem. Studenti iegūst zināšanas un pieredzi viesmīlības uzņēmumu ekonomisko rādītāju analīzē, kalkulāciju sastādīšanā, cenu noteikšanā u.c.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas – ir izpratne par optimālas cenas veidošanos viesmīlības uzņēmumu produktiem; ir zināšanas par viesmīlības uzņēmumu finanšu plānošanu un pārraudzību;
• prasmes - prot plānot, analizēt, izvērtēt viesnīcas un restorānu ekonomiskās darbības rādītājus; prot veikt izmaksu analīzi, aprēķināt viesmīlības uzņēmuma produkta cenu;
• kompetence – spēj veikt viesnīcas un restorānu izejvielu un produktu tirgus analīzi; spēj analizēt un izvērtēt viesnīcu un restorānu ekonomisko darbību.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Viesmīlības uzņēmumu piedāvājuma faktori
2 Viesmīlības uzņēmuma tirgus izpētes veikšana
3 Viesmīlības uzņēmuma produkta piedāvājuma cenu politikas izstrāde
4 Viesmīlības uzņēmuma mārketinga mix apraksta izstrāde.
5 Viesmīlības uzņēmuma darbības raksturlielumu aprēķināšana
6 Viesnīcas pakalpojumu cenas kalkulācija. Viesnīcas uzņēmuma ienākumu, izdevumu budžetēšana.
7 Viesnīcas rādītāju, kas raksturo izmitināšanu, aprēķināšana.
8 Viesnīcas finanšu rādītāju analīze
9 Mainīgo un fiksēto izmaksu noteikšana restorānā
10 Produktu izmaksu cenas kalkulācija. Ēdiena pašizmaksa , cenas veidošanās, kontrole
11 Ēdienu analīze ēdienkartē.
12 Ieņēmumu ietekmes faktoru analīze restorānā. Produktu izlietojuma optimizācija.
13 Restorāna finanšu rādītāju analīze.
14 Restorāna finanšu rādītāju analīze.
15 Kursa darba noformēšana. Kursa darba aizstāvēšana.
16 Kursa darba aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizstrādā un jāaizstāv kursa darbs. Kursa darba vērtējums ir atkarīgs no darba izstrādes un aizstāvēšanas kumulatīvā vērtējuma.

Pamatliteratūra

1. Forands I. Viesnīcas menedžments. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2011. 232 lpp.
2. Holovejs Dž.K. Tūrisma bizness. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 1999. 368 lpp.
3. Rokasgrāmata ēdināšanas uzņēmumu vadītājiem. I. Millere, L. Medne, R.Riekstiņa-Dolģe u.c. Sastādījusi I. Millere. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2007. 176 lpp.
4. Rutherford D.G. Hotel Management and Operations. 3 rd ed. New York: John Wiley & Sons, cop. 2002. 536 lpp.

Papildliteratūra

1. Bowie D., Buttle F. Hospitality marketing: an introduction. Oxford: Elsevier Butterworth Heinemann, 2004. 350 lpp.
2. The SAGE handbook of hospitality management. Edited by B. Brotherton, R. C. Wood. Los Angeles ... [etc.]: SAGE Publications, 2008. 555 p.
3. Feinstein A.H. Purchasing: selection and procurement for the hospitality industry. Hoboken, NJ: Wiley, 2012. 688 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kapitāls : krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga : Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505
2. Гостиница и ресторан : Гостиница и ресторан : бизнес и управление = Hotel & restaurant : business and management : журнал для профессионалов.Москва : Международная ассоциация гостиниц и ресторанов (IH&RA).

Piezīmes

Obligātais kursa darbs PTF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Ēdināšana un viesnīcu uzņēmējdarbība" pilna un nepilna laika studsijās.