Kurs-Code VadZ4081

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)12

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge20

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)23.01.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Līga Jankova

Vorkenntnisse

VadZ2043,

VadZ4038,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Apele A. Prasme runāt publiski. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012. 136 lpp.
2. Grīns M., Grīna M. Latviešu gads, gadskārtas un godi. Rīga: Everest, 1992. 452 lpp.
3. Dzene L. 20. gadsimta režija Latvijā un pasaulē. Rīga: Jumava, 2002. 911 lpp.
4. Gundars L. Dramatika jeb racionālā poētika. Rīga: Darbnīcas, 2015. 204 lpp.
5. Judy A. Marketing Your Event Planning Business: A Creative Approach to Gainingt he Competitive Edge. Canada: Wiley, 2013. 260 p.
6. Keigels T. Uzstāšanās māksla. Rīga: Atēna, 2008. 216 lpp.
7. Rubenis A. Režijas pamati skolotājiem un pašdarbniekiem. Rēzekne, 2000.

Weiterfuhrende Literatur

1. Roze I., Batņa J., Vilde-Batņa A. Gadskārtu un godu pasākumu organizēšana. Rokasgrāmata lauku tūrisma uzņēmējiem. Rīga: Lauku ceļotājs, 2014. 76 lpp.
2. Rokasgrāmata projektu vadīšanā. Rīga: SIA „NK Konsultāciju birojs”, 2013. 183 lpp.
3. Apsalons E. Komunikācijas kompetence. Kā saprasties un veidot attiecības. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013. 304 lpp.
4. Faina D. Saviesīgo sarunu māksla. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 152 lpp.
5. Fekseuss H. Dari, ko es vēlos. Grāmata par ietekmēšanu. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013. 304 lpp.
6. Geiselharts R., Hofmane-Burkarta K. Stresa menedžments. Rīga: DeNOVO, 2003. 128 lpp.
7. Hofmanis K. D. Prezentācija un moderācija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005.
8. Hogans K. Ietekmēšanas māksla. Rīga: Arka, 2006. 275 lpp.
9. Mendziņa D. Vārds, doma, runa. Rīga: SolVita, 2004. 264 lpp.
10. Odiņa A. Lietišķās un oficiālās uzvedības grāmata. Rīga: Zelta grauds, 2011. 262 lpp.
11. Pīrsija R. Laika menedžments. Rīga: Jumava, 2005. 200 lpp.
12. Praude V. Menedžments. 1. grāmata. Rīga: Burtene, 2012. 497 lpp.
13. Praude V. Menedžments. 2. grāmata. Rīga: Burtene, 2012. 307 lpp.
14. Spolina V. Teātra spēles - improvizācijas. Rīga: Preses Nams, 1999. 291 lpp.
15. Veinberga S. Publiskās attiecības PR. Teorija un prakse. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 328 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=111963
2. Autortiesību likums. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=5138
3. MK noteikumi Nr. 298. 'Noteikumi par publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu". Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=157009
4. MK noteikumi Nr. 34 "Kārtība, kādā pasākuma organizators nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību publiskā pasākumā". Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=138785
5. Sporta likums. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=68294
6. Pašvaldību saistošie noteikumi par Publiska pasākuma un reklāmas izvietošanas saskaņošanu.