Код курса VadZ4081

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций12

Kоличество часов семинаров и практических занятий20

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса23.01.2019

Разработчик курса

author

Līga Jankova

Предварительные знания

VadZ2043,

VadZ4038,

Учебная литературa

1. Apele A. Prasme runāt publiski. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012. 136 lpp.
2. Grīns M., Grīna M. Latviešu gads, gadskārtas un godi. Rīga: Everest, 1992. 452 lpp.
3. Dzene L. 20. gadsimta režija Latvijā un pasaulē. Rīga: Jumava, 2002. 911 lpp.
4. Gundars L. Dramatika jeb racionālā poētika. Rīga: Darbnīcas, 2015. 204 lpp.
5. Judy A. Marketing Your Event Planning Business: A Creative Approach to Gainingt he Competitive Edge. Canada: Wiley, 2013. 260 p.
6. Keigels T. Uzstāšanās māksla. Rīga: Atēna, 2008. 216 lpp.
7. Rubenis A. Režijas pamati skolotājiem un pašdarbniekiem. Rēzekne, 2000.

Дополнительная литература

1. Roze I., Batņa J., Vilde-Batņa A. Gadskārtu un godu pasākumu organizēšana. Rokasgrāmata lauku tūrisma uzņēmējiem. Rīga: Lauku ceļotājs, 2014. 76 lpp.
2. Rokasgrāmata projektu vadīšanā. Rīga: SIA „NK Konsultāciju birojs”, 2013. 183 lpp.
3. Apsalons E. Komunikācijas kompetence. Kā saprasties un veidot attiecības. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013. 304 lpp.
4. Faina D. Saviesīgo sarunu māksla. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 152 lpp.
5. Fekseuss H. Dari, ko es vēlos. Grāmata par ietekmēšanu. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013. 304 lpp.
6. Geiselharts R., Hofmane-Burkarta K. Stresa menedžments. Rīga: DeNOVO, 2003. 128 lpp.
7. Hofmanis K. D. Prezentācija un moderācija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005.
8. Hogans K. Ietekmēšanas māksla. Rīga: Arka, 2006. 275 lpp.
9. Mendziņa D. Vārds, doma, runa. Rīga: SolVita, 2004. 264 lpp.
10. Odiņa A. Lietišķās un oficiālās uzvedības grāmata. Rīga: Zelta grauds, 2011. 262 lpp.
11. Pīrsija R. Laika menedžments. Rīga: Jumava, 2005. 200 lpp.
12. Praude V. Menedžments. 1. grāmata. Rīga: Burtene, 2012. 497 lpp.
13. Praude V. Menedžments. 2. grāmata. Rīga: Burtene, 2012. 307 lpp.
14. Spolina V. Teātra spēles - improvizācijas. Rīga: Preses Nams, 1999. 291 lpp.
15. Veinberga S. Publiskās attiecības PR. Teorija un prakse. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 328 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=111963
2. Autortiesību likums. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=5138
3. MK noteikumi Nr. 298. 'Noteikumi par publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu". Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=157009
4. MK noteikumi Nr. 34 "Kārtība, kādā pasākuma organizators nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību publiskā pasākumā". Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=138785
5. Sporta likums. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=68294
6. Pašvaldību saistošie noteikumi par Publiska pasākuma un reklāmas izvietošanas saskaņošanu.